Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

 

ΦΕΚ ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίου CSSD (3335/τ.B’/29.08.2019)

Διευθύντής Εργαστηρίου Πολύπλοκων Συστημάτων & Σχεδίασης Υπηρεσιών: Αργύρης Αρνέλλος, Αναπληρωτής Καθηγητής (ΦΕΚ 903)

 

Γενική Περιγραφή και Αποστολή (mission statement)


Η πολυπλοκότητα είναι το γενικότερο χαρακτηριστικό που διέπει τα συστήματα σχεδίασης τόσο όσο αφορά τους ρόλους τους ως συστήματα που σχεδιάζονται όσο και ως συστήματα που σχεδιάζουν. Η διερεύνηση της ανάδυσης και εξέλιξης των διαφόρων μορφών πολύπλοκων οργανώσεων είναι θεμελιώδης για την κατανόηση της σχεδιαστικής διεργασίας γενικότερα, και τη σχεδίαση πολύπλοκων υπηρεσιών και συστημάτων, ειδικότερα.

Ως εκ τούτου, ο γενικότερος σκοπός του εργαστηρίου είναι η υποστήριξη ερευνητικών και ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων οι οποίες συνδέονται με την ανάλυση και σχεδίαση παρεμβάσεων στα πολύπλοκα συστήματα και καθώς και την σχεδίαση υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα της οργανωσιακής πολυπλοκότητας.

Το εργαστήριο επικεντρώνεται σε όλο το εύρος των γενικότερων περιοχών της Πολυπλοκότητας Συστημάτων και των συναφών θεωρητικών παραδειγμάτων, και ειδικότερα των προβληματικών χώρων σχεδίασης, και πιο συγκεκριμένα, στις ολιστικές, και με χρήση συστημικής ‘γλώσσας’ οργανωσιακές προσεγγίσεις σύλληψης, διερεύνησης, κατανόησης, ανάλυσης, και σχεδίασης Πολύπλοκων & Αυτόνομων Συστημάτων και Υπηρεσιών όπως αυτά αφορούν σε ποικίλα φαινόμενα και προβλήματα στα παρακάτω γνωστικά πεδία:

 • Πολυπλοκότητα Αλληλεπιδραστικών Οργανώσεων
 • Πολυπλοκότητα Σχεδιαστικών Διεργασιών
 • Θεωρία και Μεθοδολογία Σχεδίασης
 • Συστημική Θεωρία & Αυτό-οργάνωση
 • Σχεδίαση Υπηρεσιών
 • Σχεδίαση Κοινωνικής Καινοτομίας
 • Σχεδίαση για Όλους
 • Σχεδίαση Πληροφορίας
 • Αειφόρος Σχεδίαση
 • Θεωρία Οργανώσεων

 

Η αποστολή του εργαστηρίου είναι εκπαιδευτική και ερευνητική. Οι στόχοι του εργαστηρίου είναι:

 • Διεξαγωγή σχετικών μαθημάτων του ΤΜΣΠΣ και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ).
 • Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών του ΤΜΣΠΣ και του ΠΜΣ
 • Επίβλεψη εκπόνησης διδακτορικής έρευνας
 • Διεξαγωγή και συμμετοχή σε θερινά σχολεία και προγράμματα απομακρυσμένης εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης.
 • Η συγγραφή εκπαιδευτικών βοηθημάτων, και η δημιουργία και παροχή διδακτικού και παιδαγωγικού υλικού υψηλού
 • Διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.
 • Η διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσα από δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.
 • Διεξαγωγή και συμμετοχή σε ομιλίες, σεμινάρια και ημερίδες.

 

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες του εργαστηρίου είναι:

 • Υποστήριξη ερευνητικών έργων εργασιών του ΤΜΣΠΣ, χρηματοδοτούμενων και μη.
 • Εκπροσώπηση και συμμετοχή του τμήματος σε εθνικά και διεθνή συνεργατικά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης.
 • Σχεδίαση των παρεχόμενων υπηρεσιών του τμήματος
 • Η προαγωγή της καινοτομίας και η υλοποίηση έργων με στόχο την ενίσχυση της εθνικής και τοπικής ανταγωνιστικότητας μέσω ενδελεχούς ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης και τη σχεδίαση  νέων/καινοτόμων υπηρεσιών με στόχο νέες/καινοτόμες θέσεις εργασίας.
 • Υποστήριξη των συνεργασιών του τμήματος/εργαστηρίου με άλλες ερευνητικές ομάδες, τομείς και εργαστήρια, όπως π.χ. ανταλλαγές φοιτητών, φιλοξενία και υποστήριξη επιστημόνων, επισκεπτών καθηγητών, κ.α.
 • Συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα μελέτης πολύπλοκων βιο-γνωστικών συστημάτων, σχεδίασης υπηρεσιών, συστημικής προσέγγισης στη σχεδίαση, και οργανωσιακής σχεδίασης.

 

Τομείς Έρευνας

 • Πολύπλοκότητα, Αυτο-οργάνωση και Αυτονομία, Οργανωσιακή Ανάλυση και Θεώρηση Πολύπλοκων Αλληλεπιδραστικών (βιο-γνωστικών) Συστημάτων.
 • Ενσωματωμένη Νόηση και Αλληλεπίδραση, Συναισθηματική και Αισθητική  Αλληλεπίδραση, Δημιουργικότητα στη Σχεδίαση
 • Θεωρία και Μεθοδολογία Σχεδίασης, Αυτονομία και Σχεδίαση
 • Νατουραλιστικές Οντολογίες και Επιστημολογίες Πολύπλοκων Συστημάτων & Οργανώσεων
 • Σχεδίαση Οργανώσεων, Σχεδίαση Κοινωνικο-τεχνικών και Τεχνητών Συστημάτων και Περιβαλλόντων, Σχεδίαση Αυτόνομων Συστημάτων
 • Σχεδίαση Yπηρεσιών, Σχεδίαση Κοινωνικής Καινοτομίας (Social Innovation) Σχεδίαση για την Κυκλική Οικονομία (Circular Economy Design), Επιχειρηματικότητα και Οικονομία Διαμοιρασμού (Sharing Economy)
 • Σχεδίαση για Αειφορία και Ένταξη της Άδηλης Γνώσης (tacit knowledge) και των Ιχνών (Traces)
 • Συνεργατική, Συμμετοχική και Ανοικτή Σχεδίαση (Collaborative, Participatory and Open design) Σχεδίασης Εμπειρίας Χρήστη UX, Υποθετική (speculative) και Αφηγηματική Σχεδίαση (design fiction) σαν Εργαλεία Ερευνάς για την Σχεδίαση Υπηρεσιών σε Μεγάλο Χρονικό Ορίζοντα.
 • Σχεδίαση Προσβάσιμων Υπηρεσιών, και Προσβάσιμων Προϊόντων και Συστημάτων, Παραγωγή προτύπων (ISO, CEN/CENELEC, ELOT) που αφορούν τις υπηρεσίες και την σχεδίαση τους, ειδικά αυτά που θεραπεύουνε την προσβασιμότητα και το ευρύτερο θέμα των ευάλωτων ατόμων, καταναλωτών των υπηρεσιών
 • Σχεδίαση Πληροφορίας για την Κατανόηση και Χρήση της Υπηρεσίας,
 • Κατασκευαστική Τέχνη (Craft), Τέχνη του Δρόμου (Street Art)

Μέλη Εργαστηρίου

Αναπληρωτής Καθηγητής
Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια
Επίκουρος Καθηγητής
Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής
Ομότιμος Καθηγητής
Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)
Υποψήφια Διδάκτορας
Υποψήφιος Διδάκτορας
Υποψήφιος Διδάκτορας
Υποψήφιος Διδάκτορας
Υποψήφια Διδάκτορας
Συνεργάτης Ερευνητής

Υποδομές


Το εργαστήριο στεγάζεται προσωρινά στο κυρίως κτίριο (1ο Γυμνάσιο) και θα αποκτήσει τον δικό του ξεχωριστό χώρο την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-21 όποτε και θα μεταφερθεί στο πρώην κτίριο Elysee. Το κτίριο βρίσκεται στον παραλιακό δρόμο της Ερμούπολης και επί του παρόντος ανακαινίζεται προκειμένου να μπορεί να φιλοξενήσει ερευνητικές και εκπαιδευτικές εργασίες ομάδων αλλά και μεμονωμένων ατόμων

 

Εξοπλισμός

 • Επιτραπέζιος 3D Scanner (υπό-προμήθεια).
 • Εργαλεία ψηφιακής καταγραφής (φωτογραφικές και βίντεο κάμερες)
 • Scanners, printers, Περιφερειακός εξοπλισμός Η/Υ (υπό-προμήθεια)
 • Εργαλεία για τη διευκόλυνση της συνεργασίας (e.g. interactive whiteboards, table tops, etc.)
 • Εργαλεία προτυποποίησης χαμηλής πιστότητας (Lo-fi prototyping)

 

Δίκτυα Συνεργασιών

 • IAS Research Group for Life, Mind, and Society - University of the Basque Country, Spain - http://www.ias-research.net/
 • Konrad Lorentz Institute for Evolution and Cognition Research – An Institute for the Advanced Study of Natural Complex Systems, Klosterneuburg (Vienna), Austria - https://kli.ac.at/
 • Systems Biology and Bioinformatics, University of Rostock, Germany - https://www.sbi.uni-rostock.de/
 • EPÆG http://www.epaeg.de/
 • Human Evolution and Cognition Research Group (EVOCOG) https://evocog.org/
 • Vienna CogSciHub https://cognitivescience.univie.ac.at/
 • Visual Perception and Aesthetics Lab https://palmerlab.berkeley.edu/index.html
 • Desis (Design for social innovation and sustainability) https://www.desisnetwork.org/
 • Transition design network (https://transitiondesign.net/about-transition-design/)
 • Systemic Design Association https://systemic-design.net/sdrn/
 • Service Design Network https://www.service-design-network.org/

 

Έργα (επιλογή)

 • Human Cities Creative works with small and remote places. Creative Europe (2014 -2020) – Culture / European cooperation projects 2020 https://humancities.eu/smoties/
 • RE-LINK (Relinking the weak link. Building resilient digital households through interdisciplinary and multilevel exploration and intervention), funded by the Norwegian Research Council 2019-2023 Project code: 288663
 • MOOC Accessibility Partnership MOOCAP https://moocap.gpii.eu/) Horizon2020 ERASMUS+ programme (2014-1-DE01-KA203-000679 (2014-1017).
 • Susede 2014 - Emerging Theories, Methodologies and Applications in the area of Design: Sustainability & Service Design”. "University of the Aegean in collaboration with Lancaster University, Delft University of Technology, Koln International School of Design and Politecnico di Milano http://susede2014.pns.aegean.gr
 • Susede 2013 - Sustainable Service Design” 2013 Erasmus I.P. 2013 https://susede2014.pns.aegean.gr/111-summerschools/susede2014-en/1414-sponsors
 • Summer School: Simplifying Complex Information: the design of understandable, accessible and meaningful information. Information Design Summer School 2013 in collaboration with Simplification Centre and the International Institute for Information Design (Sept 30th- Oct 4th 2016), Syros http://infodesign2013.pns.aegean.gr/
 • SuSeDe 2012 - Sustainability and Service Design https://susede2014.pns.aegean.gr/111-summerschools/susede2014-en/1414-sponsors
 • BenToWeb - Benchmarking Tools and Methods for the Web, IST, 2005-2007.
 • ΝΕΩΡΙΟΝ ΙΙ: European Network to Support Employment and Adaptability in Shipbuilding Industry – Promoting the competitiveness and the safeguarding of labour force of shipyards. ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ – ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, EQUAL, EU. 2002-2005
 • Network of Excellence - IDCnet “Inclusive Design Curriculum network”, IST, 2002-2004.
 • IRIS - Incorporating Requirements of People with Special Needs or Impairments to Internet-based Systems and Services, 2000-2003.
 • GUARDIANS: Gateway for User Access to Remote Distributed Information and Network

 

Δημοσιεύσεις (επιλογή)

 • Arnellos A (2018) From organizations of processes to organisms and other biological individuals In: D. Nicholson and J Dupré (eds). Everything Flows: Towards a Processual Philosophy of Biology. Oxford University Press (OUP), pp. 199-221.
 • Darzentas J.S, Darzentas J. (2018) Perspectives on Systemic Design: examining heterogenοus relevant literature to provide a historical and ‘systemically inspired’ review. In Proceedings of Relating Systems Thinking and Design (RSD7) 2018 Symposium. Turin, Italy, October 24-26, 2018.
 • Darzentas, J.S. & Petrie, H. (2018) Patient self-service paradigms in hospital and healthcare service design settings in Rasche, C. Pfannstiel, M. (Eds) Service Design and Service Thinking in Healthcare and Hospital Management, Springer Cham pp 447-462
 • Bofylatos, S. (2017). Adopting a craft approach in the context of social innovation. Craft Research, 8(2), 223-240.
 • Rigopoulou I., Chaniotakis I.,  Kehagias J.,  (2017). An extended technology acceptance model for predicting smartphone adoption among young consumers in Greece, International Journal of Mobile Communication, 15 (4), 372-387.
 • Xenakis, I. (2017). Reducing uncertainty in sustainable interpersonal service relationships: the role of aesthetics. Cognitive Processing,1-15.
 • Xenakis I & Arnellos A (2017) Aesthetics as Evaluative Forms of Agency to Perceive and Design Reality: a Reply to Aesthetic Realism. New Ideas In Psychology (47): 166-174
 • Bofylatos, S., & Spyrou, T., (2016). Supporting Design Dialogue through a Communication Framework Using Four Layers of Abstraction. The Design Journal, 19(2), 269-282.
 • Bofylatos, S., Darzentas, J., Spyrou, T., Darzentas J. S. (2016) The service design studio, putting it all together NordiCHI Workshop: Experience Design for Multiple Customer Touchpoints.
 • Darzentas, J. and Darzentas J.S. (2016) Product-Service Systems or Service Design ‘By-Products’? A Systems Thinking Approach in: P. Lloyd & E. Bohemia, eds., Proceedings of DRS2016: Design + Research + Society - Future-Focused Thinking, 10, 3771-3784
 • Arnellos A, Moreno A (2015) Multicellular Agency: an Organizational View. Biology & Philosophy 30(3): 333-357.
 • Bellou V., Rigopoulou Ir., Chaniotakis I., Kehagias J. (2015). Employer Brand of Choice: An Employee Perspective, Journal of Business Economics and Management,  16(6), 1201-1215.
 • Darzentas, J & Darzentas, J.S. (2015) Systems Thinking for Design Thinking: Toward proposing a generic approach to Design Proceedings of Relating Systems to Design Symposium (RSD4)
 • Rigopoulou I., Kehagias J., Chieladaki A. (2015). Product choice attitude formation: It is a matter of collective or personal identity? The European Scientific Journal,  [Special Edition / Vol.2 / Feb.  pp.96-102]
 • Xenakis I., Arnellos A. (2015) Aesthetics as an Emotional Activity That Facilitates Sense-Making: Towards an Enactive Approach to Aesthetic Experience. In: Scarinzi A. (eds) Aesthetics and the Embodied Mind: Beyond Art Theory and the Cartesian Mind-Body Dichotomy. Contributions To Phenomenology.
 • Arnellos, A., Moreno, A., Ruiz-Mirazo, K. (2014). Organizational requirements for multicellular autonomy: insights from a comparative case study. Biology and Philosophy, 29(6):851-884
 • Darzentas, J. & Darzentas, J.S. (2014) Designers in complex problem solving: the contribution of Systems Thinking in Lim, Y.-k. Niedderer, K., Redström, J., Stolterman E., Valtonen A. (Eds.) Proceedings of the Design Research Society, Umeå Institute of Design, Umeå University, Umeå, Sweden, pp 1085-1095
 • Bofylatos S. Spyrou T. Darzentas I. Darzenta J. (2013) “Designing for sustainability, a generic framework”; 10th European Academy of Design, Crafting the future; Gothenburg, Sweden.
 • Xenakis, I. & Arnellos, A., (2013). The relation between interaction aesthetics and affordances. Design Studies, 34(1), 57-73.