Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Μηχανικοί Σχεδίασης), δύνανται να απασχολούνται ατομικά ή σε συνεργασία με επιστήμονες άλλης ειδικότητας σε έργα και μελέτες που απαιτούν την δημιουργική και ολοκληρωμένη σχεδίαση απτών ή ψηφιακών προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών. 

Το γνωστικό αντικείμενο των Μηχανικών Σχεδίασης ασκείται επαγγελματικά με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, καθώς και με τη μορφή παροχής υπηρεσιών και συμβουλών.

Οι απόφοιτοι του τμήματος είναι σε θέση να καλύπτουν ανάγκες σε ένα μεγάλο εύρος περιοχών σε συνέχεια με τις τρεις κατευθύνσεις του Τμήματος. 

Οι Μηχανικοί Σχεδίασης ασχολούνται επαγγελματικά σε κάθε φάση του κύκλου ζωής της ολοκληρωμένης σχεδίασης απτών και ψηφιακών προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών, οι οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν: διερεύνηση σκοπιμότητας, ιδεασμός, σύνταξη προδιαγραφών, εννοιολογική σχεδίαση, λεπτομερής σχεδίαση, πρωτοτυποποίηση, τεχνικός έλεγχος, εμπειρική αξιολόγηση ευχρηστίας, προσβασιμότητας, κ.α.

Οι Μηχανικοί Σχεδίασης δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στους ακόλουθους, ενδεικτικά αναφερόμενους τομείς:

  • Στην εκπαίδευση, σε δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων, με αντικείμενα διδασκαλίας που εντάσσονται στη Σχεδίαση Προϊόντων, Συστημάτων και Υπηρεσιών.
  • Στην έρευνα, σε κάθε γνωστικό αντικείμενο που εντάσσεται στον ευρύτερο τομέα της Σχεδίασης (Design). Η έρευνα είτε έχει αμιγώς θεωρητική – επιστημονική κατεύθυνση, μη συνδεόμενη με εμπορικούς σκοπούς, είτε προορίζεται για βιομηχανική εφαρμογή και διεξάγεται με χρηματοδότηση δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, ιδρύματα και εργαστήρια που ανήκουν στο δημόσιο, ιδιώτες ή εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς.
  • Στο δημόσιο τομέα, ως σύμβουλοι ή δημιουργοί προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών προς τους πολίτες που να χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και προσβασιμότητας, με ενδεικτικούς τομείς απασχόλησης τη λήψη αποφάσεων για το σχεδιασμό και την πιστοποίηση της ποιότητας δημόσιων προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (δικτυακοί τόποι, φορητές εφαρμογές, κ.α.), τα σημεία εξυπηρέτησης πολιτών πέραν της διακυβέρνησης όπως αναψυχή (πάρκα, παιδικές χαρές, κ.α.), πολιτισμό (αρχαιολογικοί τόποι, μουσεία, κ.α.) και εκπαίδευση (σχολεία, εκπαιδευτικά προγράμματα, μη-τυπική εκπαίδευση).
  • Στον ιδιωτικό τομέα, ως επαγγελματίες Μηχανικοί Σχεδίασης (Design Engineers) ή Σχεδιαστές (Designers), ιδρύοντας Σχεδιαστικά Στούντιο (Design Studios) και παρέχοντας υπηρεσίες ολοκληρωμένης και καινοτομικής σχεδίασης απτών και ψηφιακών προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών· εργαζόμενοι αυτόνομα ή σε συνεργασία με επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων ή σε ιδιωτικές εταιρίες με ενδεικτικούς τομείς τις βιομηχανίες, τις βιοτεχνίες και τον κατασκευαστικό κλάδο, καθώς και κάθε εταιρία που προσφέρει υπηρεσίες προς τρίτους ή/και έχει παρουσία και προσφέρει υπηρεσίες στο διαδίκτυο (τράπεζες, μέσα μαζικής ενημέρωσης, εμπορικές επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, κ.α.).