Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος είναι πενταετές. Έχει διαρθρωθεί με τρόπο ώστε να είναι συνεπές με τους στόχους του Τμήματος και να εντάσσεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές. Όλα τα μαθήματα έχουν διδακτικές μονάδες και πιστωτικές μονάδες ECTS και συνυπολογίζονται στον υπολογισμό του Διπλώματος. Το πρόγραμμα σπουδών δεν διαχωρίζει κύκλους μαθημάτων. Το Τμήμα θεωρεί τα μαθήματα των πρώτων τριών ετών ως υποχρεωτικά μαθήματα κορμού, τα οποία αντιστοιχούν περίπου στο 40% των προσφερόμενων μαθημάτων και περίπου στο 60% των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη διπλώματος. 

Επίσης προσφέρονται περίπου τριάντα δύο (32) προαιρετικά μαθήματα, τα οποία ονομάζονται Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) (ο ακριβής αριθμός μπορεί να αλλάξει από έτος σε έτος).

Επίσης, προσφέρονται δέκα επτά (17) μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Κατεύθυνσης (ΥΕΚ).

Αναλυτικές πληροφορίες προσφέρονται στον Κανονισμό Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Επί μέρους χρήσιμες πληροφορίες προσφέρονται και σε αντίστοιχες σελίδες του ιστοτόπου, όπως η δομή προγράμματος, ο κατάλογος μαθημάτων και ο οδηγός σπουδών του προπτυχιακού.

Τέλος, μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα του τρέχοντος εξαμήνου.

 

Ενιαίος και Αδιάσπαστος Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου

Βάσει της υπ’ αρ. 141967/Ζ1/03-09-2018 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 4376/τ.Β’) το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων υπάγεται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α’) που προβλέπουν ότι η ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Μ.Σ.Π.Σ. οδηγεί στην απονομή Ενιαίου και Αδιάσπαστου Τίτλου Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) λογίζεται ότι έχει ληφθεί από την ημερομηνία απονομής του διπλώματος και καταλαμβάνει και τους διπλωματούχους πριν από την έναρξη ισχύος του ν.4485/17.