Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Η Διπλωματική Εργασία (ΔΕ) εκπονείται από τους τελειόφοιτους του Τμήματος προκειμένου να αποκτήσουν τον τίτλο του διπλωματούχου Μηχανικού Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων (ΤΜΣΠΣ).  

Η ΔΕ αποτελεί το επιστέγασμα των σπουδών στο Τμήμα και σκοπός της είναι να δώσει στον φοιτητή τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει με διεπιστημονικό τρόπο τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησε κατά την διάρκεια των σπουδών του προκειμένου να επεξεργαστεί μεθοδικά και συστηματικά ένα θέμα που άπτεται των αντικειμένων που θεραπεύει το τμήμα.

Η ΔΕ ισοδυναμεί µε 30 ECTS.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον κανονισμό της διπλωματικής εργασίας όπως ισχύει από τον Απρίλιο 2021.

Μπορείτε επίσης να δείτε τον παλιό Κανονισμό Διπλωματικής Εργασίας (2017) σε περίπτωση που τον χρειάζεστε. 

Δήλωση θέματος Διπλωματικής Εργασίας

Η ΔΕ εκπονείται στη διάρκεια του 10ου εξαμήνου, κατά τη διάρκεια του οποίου ο φοιτητής δεν υποχρεούται να παρακολουθεί μαθήματα, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.

Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να προβεί σε προσωπική διαβούλευση µε τους καθηγητές του Τμήματος ώστε να επιλέξει θέμα ΔΕ που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά του, μελετώντας τη σχετική βιβλιογραφία, πριν το 10ο εξάμηνο.

Για την ανάληψη ΔΕ ο φοιτητής οφείλει να µην υπολείπεται περισσότερων από επτά (7) υποχρεωτικών μαθημάτων για την συμπλήρωση των απαιτήσεων λήψης διπλώματος και να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 232 ECTS για την συμπλήρωση των απαιτήσεων λήψης διπλώματος.

Αμέσως μόλις ορίσει το θέμα με τον επιβλέποντα καθηγητή, ο φοιτητής αιτείται την ανάληψη ΔΕ στη γραμματεία. Ο τίτλος της ΔΕ δεν είναι δεσμευτικός και μπορεί να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια κατά την εκπόνηση, με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος, χωρίς προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Η αίτηση ανάληψης της ΔΕ θα πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την παρουσίαση. Η εξέταση της ΔΕ γίνεται σε δημόσια παρουσίαση σε ημερίδα που λαμβάνει χώρα αμέσως μετά το τέλος κάθε εξεταστικής περιόδου. Πιο συγκεκριμένα, εάν ο φοιτητής επιθυμεί να παρουσιάσει στη

  • Χειμερινή περίοδο, θα πρέπει να έχει κάνει προηγουμένως αίτηση δήλωσης του θέματος ΔΕ στη γραμματεία μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.
  • Θερινή περίοδο, θα πρέπει να έχει κάνει προηγουμένως αίτηση δήλωσης του θέματος ΔΕ στη γραμματεία μέχρι το τέλος Απριλίου.
  • Φθινοπωρινή περίοδο, θα πρέπει να έχει κάνει προηγουμένως αίτηση δήλωσης του θέματος ΔΕ στη γραμματεία μέχρι το τέλος Ιουνίου.

Έντυπο αίτησης θέματος ΔΕ:

Επιβλέπων και Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Η επίβλεψη ΔΕ γίνεται από καθηγητές και λέκτορες του Τμήματος. Σε ειδικές περιπτώσεις η επίβλεψη μπορεί να γίνει από µέλη ∆ΕΠ άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή άλλων ΑΕΙ, από συμβασιούχους διδάσκοντες ή από µέλη Ε.Ε.Π./Ε.Δι.Π σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στην τριμελή εξεταστική επιτροπή της ΔΕ συμμετέχει τουλάχιστον ένας καθηγητής ή λέκτορας του τμήματος. Μπορεί να συμμετέχει ως ένας το πολύ καθηγητής ή λέκτορας άλλου τμήματος ή ΑΕΙ. Επίσης μπορούν να συμμετέχουν συμβασιούχοι διδάσκοντες ή µέλη Ε.Ε.Π./Ε.Δι.Π σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Αρμόδια για την έγκριση του επιβλέποντα και της τριμελούς επιτροπής είναι η Γενική Συνέλευση, η οποία εξετάζει κάθε δήλωση θέματος ΔΕ ως προς το θέμα, τον επιβλέπων και την τριμελή εξεταστική επιτροπή.

Διάρκεια Διπλωματικής Εργασίας

Η διάρκεια εκπόνησης της ΔΕ είναι ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο πλήρους φοίτησης και δεν μπορεί να ξεπεράσει τα τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Ο φοιτητής, στην περίπτωση που δεν την ολοκληρώσει εντός των παραπάνω χρονικών ορίων, οφείλει να ζητήσει από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος την παράταση της ολοκλήρωσής της για ένα εξάμηνο, είτε την δυνατότητα δήλωσης νέου θέματος.

Υποβολή Διπλωματικής Εργασίας

Ο/Η φοιτητής/τρια θα πρέπει να έχει εκπληρώσει όλες τις άλλες προϋποθέσεις για την απόκτηση διπλώματος, όπως ορίζονται στον Κανονισμό Σπουδών, προκειμένου να υποβάλει και να παρουσιάσει την ΔΕ. Όταν ο/η επιβλέπων/ουσα σε συμφωνία με τον/την φοιτητή/τρια κρίνουν ότι η ∆Ε είναι έτοιμη προς εξέταση, ο/η φοιτητής/τρια αναρτά το ψηφιακό αρχείο της ΔΕ στο E-class, μάθημα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΣΠΣ (511410), στις Εργασίες. Επιπλέον ,αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Γραμματεία αίτηση παρουσίασης ΔΕ (πρότυπο υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΤΜΣΠΣ) για να πρωτοκολληθεί. Η εργασία πρέπει να αποσταλεί τουλάχιστον δέκα μέρες πριν την ημερομηνία παρουσίασης (ημερίδα ΔΕ). Εργασίες που αποστέλλονται αργότερα από την παραπάνω προθεσμία δεν μπορούν να παρουσιαστούν εντός της εξεταστικής περιόδου. Κατά την υποβολή της ΔΕ μέσω του E-class, γίνεται αυτόματος έλεγχος ομοιότητας με το εργαλείο Turnitin. Οι φοιτητές/-τριες υποβάλλουν τις διπλωματικές εργασίες τους, σε μορφή PDF. Προσοχή: δεν είναι αποδεκτές άλλες μορφές αρχείου (π.χ. DOC, RAR, ZIP, κ.α.).

Εξέταση Διπλωματικής Εργασίας σε Ημερίδα Παρουσιάσεων

Η εξέταση της ΔΕ γίνεται σε δημόσια παρουσίαση σε ημερίδα που λαμβάνει χώρα αμέσως μετά το τέλος κάθε εξεταστικής περιόδου, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο, ως εξής:

  • Ημερίδα παρουσιάσεων ΔΕ φθινοπωρινής περιόδου: η δεύτερη Τετάρτη μετά το τέλος της επαναληπτικής εξεταστικής (του Σεπτεμβρίου).
  • Ημερίδα παρουσιάσεων ΔΕ χειμερινής περιόδου: η δεύτερη Τετάρτη μετά το τέλος των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου.
  • Ημερίδα παρουσιάσεων ΔΕ θερινής περιόδου: η δεύτερη Τετάρτη μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου.

Οι παραπάνω ημέρες δύνανται να αλλάξουν έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και η ημερίδα να μετατεθεί σε άλλη ημέρα της αντίστοιχης εβδομάδας. Επίσης, εφόσον υπάρχει μεγάλος αριθμός ΔΕ προς παρουσίαση, είναι δυνατόν να επεκταθεί ο χρόνος παρουσιάσεων σε δύο ημέρες (διημερίδα).

Ο χρόνος παρουσίασης κάθε εργασίας είναι είκοσι λεπτά ενώ διατίθενται άλλα δέκα λεπτά για ερωτήσεις και συζήτηση. Εκτός από την υποχρεωτική δημόσια παρουσίαση, είναι στην ευχέρεια του φοιτητή η επιπλέον παρουσίαση της διπλωματικής σε αφίσα (poster). Οι αφίσες αναρτώνται σε κοινό χώρο κατά τη διάρκεια της ημερίδας.

Έντυπο παρουσίασης ΔΕ:

Ακαδημαϊκή Δεοντολογία και Αποφυγή Λογοκλοπής

Η συγγραφή της ΔΕ απαιτείται να ακολουθεί την ακαδημαϊκή δεοντολογία ως προς την αναγνώριση της συμβολής των άλλων ερευνητών και την απόδοση παραπομπών στις πηγές στις οποίες έχει βασιστεί. Η τήρηση κανόνων ακαδημαϊκής δεοντολογίας προϋποθέτει την ικανότητα κριτικής αντιμετώπισης κατά την μελέτη των πηγών και απαιτεί επιμέλεια κατά την οργάνωση της μελέτης, των πηγών και την συγγραφή του κειμένου.

Θέματα Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

Η ΔΕ είναι έργο του φοιτητή. Ο ρόλος του επιβλέποντα και της επιτροπής είναι να συμβουλέψει επί των βασικών κατευθύνσεων και επί της μεθοδολογίας καθώς και να κρίνει την επιστημονική επάρκεια. Ο φοιτητής προτείνει το θέμα της ΔΕ στον επιβλέποντα και το συνδιαμορφώνει μαζί του. Οι καθηγητές δύνανται να προτείνουν θέματα ΔΕ ή θεματικές με τρόπο που κρίνουν πρόσφορο.