Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης
Προϊόντων και Συστημάτων

Σύρος, Απρίλιος 2020

 

Γενικά

Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) έχει συντάξει και θέσει σε ισχύ την Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος, η οποία είναι πλήρως εναρμονισμένη με την Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Αναπόσπαστο μέρος της Πολιτικής Ποιότητας είναι η εφαρμογή διαδικασιών που παρέχουν άριστη εκπαίδευση και έρευνα σύμφωνα με ποιοτικά κριτήρια. Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου εγκρίθηκε στην υπ' αριθμ. 6/1.4.2020 συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος. 

Η Πολιτική Ποιότητας εκφράζει τη δέσμευση του Τμήματος για την παροχή εκπαίδευσης και την παραγωγή γνώσης υψηλής ποιότητας, καθώς και για τη διασφάλιση της διαφάνειας, της ισονομίας και του ακαδημαϊκού ήθους σε κάθε δραστηριότητα του Τμήματος. H πολιτική διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας του Τμήματος αποτελεί μέρος της στρατηγικής του ΠΑ και αποσκοπεί μεταξύ άλλων στη διασφάλιση της ακαδημαϊκής ποιότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 

Θεμελιώδεις αρχές και στόχοι

Οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους δομείται η Πολιτική Ποιότητας, είναι οι εξής:

 1. Ευθυγράμμιση και συμμόρφωση: η δομή και η οργάνωση του προπτυχιακού (και των μεταπτυχιακών) προγραμμάτων σπουδών είναι σύμφωνη με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα και τις σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις και στοχεύει σε επαρκή και σαφώς ορισμένα μαθησιακά αποτελέσματα και προσόντα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης,
 2. Συμφωνία με τις προσδοκίες: διαμέσου των προγραμμάτων σπουδών και των υποδομών του, το Τμήμα προσφέρει στις φοιτήτριες και στους φοιτητές επαρκείς γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να ανταποκριθούν στις αναδυόμενες ανάγκες και απαιτήσεις της κοινωνίας και της οικονομίας
  ως προς το γνωστικό αντικείμενο του διπλωματούχου Μηχανικού Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων,
 3. Ποιότητα διδασκαλίας: το προσφερόμενο διδακτικό έργο είναι υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικότητας, και το διδακτικό προσωπικό διαθέτει υψηλά προσόντα και επίσταται των σύγχρονων επιστημονικών εξελίξεων στα συναφή γνωστικά αντικείμενα,
 4. Διασύνδεση έρευνας με διδασκαλία: Στο Τμήμα παράγεται ερευνητικό έργο υψηλής στάθμης και αναγνώρισης, το οποίο αξιοποιείται για τον εμπλουτισμό των στόχων και των περιεχομένων των προσφερόμενων μαθημάτων,
 5. Ποιότητα των Υποδομών: το Τμήμα προσφέρει στις φοιτήτριες, στους φοιτητές, στους υποψήφιους διδάκτορες, καθώς και στις/τους απόφοιτους του υψηλής ποιότητας, σύγχρονες υποστηρικτικές υποδομές και υπηρεσίες, οι οποίες οργανώνονται και συντηρούνται αποτελεσματικά,
 6. Εξωστρέφεια και Διαφάνεια: το Τμήμα ενισχύει την εξωστρέφειά του, τις συνεργασίες του με τοπικούς και εθνικούς φορείς και τη διαφάνεια στη λειτουργία του,
 7. Οργάνωση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος: το Τμήμα, διαμέσου των θεσμικών του οργάνων και σε εφαρμογή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, παρακολουθεί και βελτιώνει την ποιότητα των δράσεων του,
 8. Ρόλοι: το Τμήμα αναλαμβάνει την εσωτερική οργάνωση των αρμοδιοτήτων και των θέσεων ευθύνης με όρους διαφάνειας και ισοπολιτείας.

 

Οργάνωση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και ανάπτυξη δράσεων ποιότητας

Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου εφαρμόζονται στο επίπεδο του Τμήματος, με την κατά περίπτωση απαιτούμενη εξειδίκευση. Η εφαρμογή του ΕΣΔΠ από το Τμήμα παρακολουθείται και ελέγχεται από την ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος. Η εφαρμογή του ΕΣΔΠ και η επίτευξη των στόχων της Πολιτικής Ποιότητας του Τμήματος αποτελούν αρμοδιότητα της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟμΕΑ) και της Συνέλευσης του Τμήματος.

 

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης

Η ΟμΕΑ του Τμήματος στελεχώνεται με μέλη ΔΕΠ που διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία και επικουρείται στο έργο της από κατάλληλο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό. Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,

 1. η εποπτεία, η επιθεώρηση και η διαμόρφωση προτάσεων βελτίωσης της πολιτικής και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας,
 2. η συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων και η διασφάλιση της ποιότητας, της ακρίβειας και της επικαιρότητας των δεδομένων,
 3. η εποπτεία της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών ανατροφοδότησης και η επεξεργασία των σχετικών πληροφοριών, όπως, για παράδειγμα, οι πληροφορίες που προέρχονται από την αξιολόγηση των μαθημάτων από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές,
 4. η εσωτερική αξιολόγηση και η υποστήριξη της εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης,
 5. η διαμόρφωση προτάσεων προς τη Συνέλευση του Τμήματος για την ποιοτική βελτίωση της λειτουργίας του Τμήματος, σε συνάρτηση με τους στόχους της πολιτικής ποιότητας.

 

Ο πρόεδρος του τμήματος

Ο Πρόεδρος του Τμήματος έχει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες κατά το Νόμο αρμοδιότητες οι οποίες συμβάλλουν στη διασφάλιση των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας στην εκπαίδευση και στην έρευνα:

 1. Προΐσταται των υπηρεσιών του Τμήματος και εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος και την τήρηση των νόμων, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού.
 2. Συγκαλεί τη Συνέλευση του Τμήματος, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος της Συνέλευσης, προεδρεύει των εργασιών της, εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος της Συνέλευσης και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών της.
 3. Μεριμνά για την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
 4. Επιμελείται την τήρηση των μητρώων επιστημονικών δημοσιεύσεων του Τμήματος.
 5. Διαβιβάζει στα προβλεπόμενα από το νόμο όργανα γνώμες, προτάσεις ή εισηγήσεις της Συνέλευσης Τμήματος.
 6. Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων της αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

Συνέλευση του Τμήματος

Η Συνέλευση του Τμήματος αποτελεί το ανώτερο όργανο διοίκησης του Τμήματος και έχει την ευθύνη, μεταξύ άλλων,

 • της ανάληψης δράσεων και διορθωτικών ενεργειών για την επίτευξη των στόχων της πολιτικής ποιότητας του Τμήματος και, γενικότερα, για την ποιοτική βελτίωση της λειτουργίας του Τμήματος,
 • της περιοδικής ανασκόπησης της πολιτικής ποιότητας και της αναθεώρησής της όταν απαιτείται,
 • της περιοδικής ανασκόπησης, επιθεώρησης και αναθεώρησης, όταν απαιτείται, του συστήματος διασφάλισης ποιότητας,
 • της διασφάλισης των απαιτούμενων πόρων για την εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας.

Τέλος, κάθε μέλος του προσωπικού του Τμήματος έχει την υποχρέωση να συμβάλλει στην εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας και στην επίτευξη των στόχων της.