Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x
Στις προθεσμίες που ανακοινώνονται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Κάθε εξάμηνο προβαίνοντας σε δήλωση μαθημάτων σε ημερομηνίες που καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος και ανακοινώνονται από τη Γραμματεία.
  • Νεοεισαχθέντες φοιτητές που επιθυμούν την εγγραφή τους σε άλλο Τμήμα ή Σχολή υποβάλλουν αίτηση διαγραφής μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου.
  • Φοιτητές που επιθυμούν τη διαγραφή τους από το Τμήμα για άλλους λόγους υποβάλλουν την ακόλουθη αίτηση διαγραφής στη Γραμματεία του Τμήματος. Σε περίπτωση αποστολής της αίτησης τότε θα πρέπει να έχει επικυρωθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής της/του αιτούσας/αιτούντος.

Και στις δύο περιπτώσεις υποχρεούστε να καταθέσετε το πάσο στη Γραμματεία του Τμήματος.

Ο/Η φοιτητής/τρια υποβάλλει (ηλεκτρονικά (ακαδημαϊκό email - egov)/με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο/ταχυδρομικά/αυτοπροσώπως, μέσω ΚΕΠ) αίτηση διακοπής φοίτησης στη Γραμματεία της Κοσμητείας της οικείας Σχολής για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμεί αρκεί να μην υπερβαίνουν τα τέσσερα (4) εξάμηνα σε όλη τη διάρκεια σπουδών. Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται κατά τον χρόνο διακοπής της φοίτησης. Τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρώνται στην ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Με τη λήξη της διακοπής, ο/η φοιτητής/τρια επανέρχεται σε καθεστώς κανονικής φοίτησης, με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που κατείχε πριν από τη διακοπή της φοίτησης.

O/Η πρωτοετής φοιτητής/τρια υποβάλλει αίτηση διακοπής φοίτησης εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αρχικής εγγραφής.

Η αίτηση υποβάλλεται εντός της προθεσμίας των δηλώσεων μαθημάτων των πρωτοετών φοιτητών/τριών, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων (π.χ. σοβαρή ασθένεια).

Ο/Η φοιτητής/τρια του Β' και μεγαλύτερων εξαμήνων  υποβάλλει αίτηση διακοπής φοίτησης το αργότερο έως τη λήξη της περιόδου των εγγραφών/δηλώσεων μαθημάτων του Τμήματος, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων (π.χ. σοβαρής ασθένειας).

Η αίτηση περιλαμβάνει το αιτούμενο χρονικό διάστημα διακοπής καθώς και τους λόγους (π.χ. λόγοι υγείας, ανωτέρας βίας, προσωπικοί, οικογενειακοί, οικονομικοί λόγοι κ.τ.λ.). Η αίτηση συνοδεύεται από όλα τα σχετικά δικαιολογητικά από αρμόδιες δημόσιες αρχές ή οργανισμούς, από τα οποία αποδεικνύονται σοβαροί λόγοι υγείας του/της αιτούντος/ούσας ή συγγενών του/της μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ αίματος, λόγοι στράτευσης ή σοβαροί οικονομικοί λόγοι κ.τ.λ.. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή προσωπικών λόγων, μπορεί να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία να περιγράφονται οι λόγοι χωρίς να απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά.

Ο/Η φοιτητής/τρια δεν έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης διακοπής φοίτησης, εάν έχει ήδη λάβει βεβαίωση σπουδών πλην εξαιρετικών περιπτώσεων (π.χ. σοβαρή ασθένεια). Σ΄ αυτή την περίπτωση υποβάλλει, μαζί με την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει καταθέσει τη βεβαίωση σπουδών σε εξωτερικό φορέα ή σε αντίθετη περίπτωση ότι δεσμεύεται να αποσύρει τη βεβαίωση σπουδών από τον εξωτερικό φορέα και να τον ενημερώσει για τη διακοπή φοίτησης.

Υπόδειγμα: Αίτηση Διακοπής Φοίτησης

Μέσα από την εφαρμογή του συστήματος Εύδοξος.
Ναι, εφόσον έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς το πρώτο έτος των σπουδών σας. Περισσότερες πληροφορίες, στην σχετική σελίδα του παν/μιου Αιγαίου. 
Η αίτηση ανάληψης της ΔΕ θα πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την παρουσίαση ώστε το τμήμα να καταγράφει τον αριθμό των φοιτητών που εκπονούν διπλωματική και να δύναται να καταμετρήσει πόσες εργασίες επιβλέπει κάθε καθηγητής. Ο/Η φοιτητής /τρια δεν δύναται να παρουσιάσει τη ΔΕ του σε διάστημα μικρότερο των τριών μηνών από τη στιγμή που έκανε την αίτηση ανάληψής της. Πιο συγκεκριμένα, εάν ο/η φοιτητής/τρια επιθυμεί να παρουσιάσει στη:
  • Χειμερινή περίοδο θα πρέπει να έχει κάνει προηγουμένως αίτηση δήλωσης του θέματος ΔΕ στη γραμματεία μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.
  • Θερινή περίοδο θα πρέπει να έχει κάνει προηγουμένως αίτηση δήλωσης του θέματος ΔΕ στη γραμματεία μέχρι το τέλος Απριλίου.
  • Φθινοπωρινή περίοδο θα πρέπει να έχει κάνει προηγουμένως αίτηση δήλωσης του θέματος ΔΕ στη γραμματεία μέχρι το τέλος Ιουνίου.

Έντυπο έγκρισης θέματος ΔΕ: σε μορφή ODT, σε μορφή DOC, σε μορφή PDF

Σύμφωνα με τον κανονισμό διπλωματικών εργασιών, μπορείτε να παρουσιάσετε τη ΔΕ σας κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων Ιανουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου καθώς και σε περίοδο 2 εβδομάδων μετά το πέρας αυτών.
Συμπληρώνετε πλήρως το έντυπο παρουσίασης ΔΕ και το αποστέλλετε μαζί με ένα πλήρες αντίγραφο της ΔΕ σε ηλεκτρονική μορφή (PDF), στη γραμματεία τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την παρουσίαση. Εδώ θα βρείτε το έντυπο παρουσίασης, σε μορφή odt, doc, ή pdf.  

Τελετές ορκωμοσίας γίνονται δύο φορές το χρόνο. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για συμμετοχή σε όποια ορκωμοσία θέλετε. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μετά από σχετική ανακοίνωση της Γραμματείας.

Οι διπλωματούχοι φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυμούν την έκδοση του διπλώματός τους σε περγαμηνή θα πρέπει να καταβάλλουν το ποσό των 10 € μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Α.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα ακόλουθα στοιχεία:

ALPHA BANK

Αρ. Λ/σμού: 60 100 2001 000 158

IBAN: GR45 0140 6010 6010 0200 1000 158

BIC/SWIFT: CRBAGRAAXXX Επωνυμία: Εταιρεία Αξιοπ/σης & Διαχ/σης Περιουσίας Παν/μίου Αιγαίου.

Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός μητρώου του φοιτητή/τριας. Η τραπεζική απόδειξη θα κατατίθεται ή θα αποστέλλεται με e-mail στη Γραμματεία του Τμήματος (Syros DPSD Grammateia studies_dpsd [papaki] aegean [teleia] gr)

Ναι με βάση τον εσωτερικό κανονισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προκειμένου να λάβετε τον επίσημο τίτλο σπουδών σας.

O/H εκάστοτε καθηγητής/ήτρια συμπληρώνει και υπογράφει τη βεβαίωση συμμετοχής στην εξέταση του μαθήματος.

Στη συνέχεια ο φοιτητής/ήτρια καταθέτει στη γραμματεία τη/τις βεβαίωση/βεβαιώσεις συμμετοχής εξετάσεων και υποβάλλει αίτηση στο Student Web, ώστε να εκδοθεί η σχετική βεβαίωση.

Σε περίπτωση απώλειας/κλοπής της ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο) ο/η φοιτητής /τρια καταθέτει αυτοπροσώπως ή αποστέλλει στη Γραμματεία του Τμήματoς ( studies_dpsd [papaki] aegean [teleia] gr ) μέσω του ακαδημαϊκού του/της email, αίτηση επανέκδοσης προσκομίζοντας και σχετική δήλωση απώλειας/κλοπής από την αστυνομία.

Κατόπιν της έγκρισης επανέκδοσης από τη Γραμματεία, η διαδικασία απόκτησης της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας επαναλαμβάνεται από την αρχή.