Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Η δομή του προγράμματος σπουδών περιλαμβάνει:

Κατηγορίες Μαθημάτων

Υποχρεωτικό (Υ)

Μάθημα που απαιτείται υποχρεωτικά να έχει εξασφαλισθεί προβιβάσιμος βαθμός προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαιτήσεις για λήψη Διπλώματος.

Προπαρασκευαστικό (Πρ)

Μάθημα που είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαιτήσεις για λήψη Διπλώματος. Οι φοιτητές/ήτριες μπορούν να απαλλαχθούν από την υποχρέωση με ειδική κατατακτήρια δοκιμασία στην αρχή του αντίστοιχου εξαμήνου.

Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης (ΥΕΚ)

Μάθημα επιλογής με συγκεκριμένους περιορισμούς (υποχρεώσεις) σε σχέση με τις γνωστικές κατευθύνσεις. Υποχρέωση να έχει εξασφαλισθεί προβιβάσιμος βαθμός για εννέα (9) μαθήματα ΥΕΚ από τα οποία το ένα (1) Στούντιο 7x και τα τέσσερα (4) ΥΕΚ να ανήκουν σε μία κατεύθυνση και από (2) δύο ΥΕΚ σε κάθε μια από τις υπόλοιπες δύο κατευθύνσεις (1+4+2+2).

Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ)

Μαθήματα χωρίς κάποια υποχρέωση. Όταν επιλέγονται και εξασφαλίζουν προβιβάσιμο βαθμό προστίθενται προκειμένου να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα ECTS για την απαίτηση λήψης του Διπλώματος.

Φροντιστηριακό μάθημα (Φ)

Είναι τμήμα ενός μαθήματος, όπου διατίθενται πρόσθετες ώρες για εξάσκηση των φοιτητών, όπου κρίνεται ιδιαίτερα απαραίτητο. Δεν είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα και δεν υπολογίζεται άμεσα με κάποιο τρόπο στη βαθμολογία του μαθήματος.

 

Μαθήματα Κορμού

Τα μαθήματα κορμού προσδιορίζουν μια οριζόντια πλατφόρμα ως προαπαιτούμενη γνώση για ένα μηχανικό σχεδίασης προϊόντων και συστημάτων. Περιλαμβάνονται μαθήματα που προσφέρουν βασικές γνώσεις γύρω από γνωστικά αντικείμενα που είναι απαραίτητα για την εξέλιξη του προγράμματος σπουδών. Τα μαθήματα αυτά προσφέρουν το υπόβαθρο στο οποίο χτίζονται και οι τρεις γνωστικές κατευθύνσεις του Τμήματος και κατά συνέπεια προσφέρονται στα πρώτα τρία έτη του προγράμματος σπουδών.

Τα μαθήματα κορμού είναι:

 • 3056 Μαθηματικά Ι
 • 3454 Μαθηματικά ΙΙ
 • 2155 Πληροφορική
 • 4203 Τεχνολογίες και Μεθοδολογίες Προγραμματισμού
 • 2204 Θεωρία και Μεθοδολογία Σχεδίασης
 • 4053 Συστημική Θεωρία
 • 1403 Φυσική για Μηχανικούς
 • 6153 Γραφικά
 • 4355 Υλικά
 • 7204 Εργονομία
 • 1004 Αγγλικά - Προπαρασκευαστικό (Preparatory English)
 • 2354 Αγγλικά-Ορολογία (English-Terminology)
 • 1253 Ιστορία Design I
 • 2252 Ιστορία Design II
 • 3304 Αγγλικά για Ειδικούς Σκοπούς

 

Γνωστικές Κατευθύνσεις

Κατά την διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές/ήτριες έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε μια από τις τρεις γνωστικές κατευθύνσεις:

 1. Σχεδίαση Διαδραστικών Συστημάτων
 2. Σχεδίαση με Η/Υ
 3. Σχεδίαση Υπηρεσιών

Οι τρεις αυτές γνωστικές κατευθύνσεις, δεν αποτελούν μια κάθετη εξειδίκευση σε συγκεκριμένες εφαρμογές αλλά επιστημονικά προσδιορισμένα γνωστικά υπόβαθρα που συνολικά υποστηρίζουν, εμπλουτίζουν, ενισχύουν και δυναμώνουν το γνωσιακό προφίλ του Τμήματος, προσφέροντας έτσι στον φοιτητή ένα πολύπλευρο και ισχυρά επιστημονικό υπόβαθρο και ένα σύνολο εργαλείων που καλύπτουν όλο το εύρος εφαρμογής του Design.

Κάθε γνωστική κατεύθυνση περιλαμβάνει ένα σύνολο Υποχρεωτικών μαθημάτων Επιλογής Κατεύθυνσης (ΥΕΚ) και συσχετίζεται με μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) τα οποία μπορεί να επιλέξει ο/η φοιτητής/ήτρια. Η υποχρέωση αντιστοιχεί στην απαίτηση για μια ελάχιστη εμβάθυνση σε μια από τις τρεις γνωστικές κατευθύνσεις και μια ελάχιστη συμπληρωματική προσέγγιση και των δύο άλλων γνωστικών κατευθύνσεων. Στο πρόγραμμα Σπουδών δεν απαιτείται επιλογή γνωστικής κατεύθυνσης και δεν αναγράφεται στο Δίπλωμα.

Σε όλο το εύρος του προγράμματος σπουδών, οι φοιτητές μαθαίνουν ότι οι γνωστικές περιοχές συνυπάρχουν, εμπλουτίζουν και εμπλουτίζονται από τη συνύπαρξη αυτή. Επί παραδείγματι ένα προϊόν όπως ένα υπόδημα ή ένα κινητό τηλέφωνο που εμφανίζεται στην οθόνη ενός Η/Υ ως ένα τελικό προϊόν σχεδίασης, δημιουργημένο από έναν σχεδιαστή προϊόντων και συστημάτων, εμπεριέχει επιδράσεις από γνωστικές περιοχές όπως η ψυχολογία, το μάρκετινγκ, η διαχείριση σχεδίασης, κλπ. Οι έννοιες-κλειδιά που σχετίζονται άμεσα με το επιστημονικό αντικείμενο του Τμήματος και χαρακτηρίζουν τις βασικές κατευθύνσεις του είναι:

 

Μαθήματα Στούντιο

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές καλούνται να παρακολουθήσουν ένα σύνολο από μαθήματα τύπου Στούντιο. Είναι μαθήματα στα οποία οι φοιτητές εκπαιδεύονται στην εφαρμογή προαπαιτούμενων και εξειδικευμένων γνώσεων για τη σχεδίαση ενός «προϊόντος». Οι φοιτητές μέσα από αυτή τη διαδικασία αποκτούν εφαρμοσμένες δεξιότητες και μεγάλη οικειότητα με θεωρητικά, μεθοδολογικά και τεχνολογικά εργαλεία που είναι απαραίτητα για ένα σύγχρονο μηχανικό σχεδίασης προϊόντων και συστημάτων.

Στην πρώτη ομάδα οι φοιτητές αποκτούν αναβαθμισμένες γνώσεις στο Ελεύθερο Σχέδιο, το Χρώμα και την Σύνθεση. Επίσης αναπτύσσουν τις ευρηματικές τους ικανότητες για τη δημιουργία πρωτότυπων ιδεών και την απόκτηση ευχέρειας στη διατύπωση αισθητικά αποδεκτών προτάσεων. Στόχος των μαθημάτων είναι η ενημέρωση και εξοικείωση των σπουδαστών σε θέματα οπτικής αντίληψης και αισθητικής. Σε αυτή την ομάδα ανήκουν τα μαθήματα:

 • 2454 Στούντιο 1B - Ελεύθερο Σχέδιο
 • 1307 Στούντιο 1A - Σχέδιο Χρώμα
 • 2306 Στούντιο 2Α - Σχέδιο Χρώμα
 • 3500 Στούντιο 2Β - Σχέδιο Χρώμα

Στη δεύτερη ομάδα περιλαμβάνονται μαθήματα που προσφέρουν εφαρμοσμένες δεξιότητες σε ζητήματα που αφορούν στη σχεδίαση «προϊόντων»:

 • 3254 Στούντιο 3 – Ιδεασμός
 • 4304 Στούντιο 4 - Concept Design
 • 5303 Στούντιο 5 - Product Design I
 • 6303 Στούντιο 6 - Product Design II

Η τρίτη ομάδα περιλαμβάνει μαθήματα που απαιτούν υψηλό βαθμό εξοικείωσης με το αντικείμενο της σχεδίασης είτε πρόκειται για υλικά προϊόντα είτε για διαδραστικά συστήματα ή υπηρεσίες. Τα μαθήματα αυτής της ομάδας προσφέρουν εφαρμοσμένες δεξιότητες που ακουμπούν και το λεπτομερή σχεδιασμό των «προϊόντων» με στόχο το αποτέλεσμα της σχεδίασης να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στον τελικό χρήστη (πχ. έτοιμο προς παραγωγή). Τα μαθήματα που προσφέρονται σε αυτή την ομάδα είναι:

 • 7313 Στούντιο 7α - Σχεδίαση Διαδραστικών Συστημάτων
 • 7323 Στούντιο 7β - Detail Product Design
 • 7333 Στούντιο 7γ - Service Design

 

Πρακτική Άσκηση

Το Τμήμα τονίζει τη σημασία της πρακτικής άσκησης των φοιτητών σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. Υπάρχει δίκτυο πάνω από 500 φορέων που δέχονται τακτικά φοιτητές του τμήματος για Πρακτική Άσκηση. Η διάρκεια άσκησης είναι έως 3 μήνες και διεξάγεται σε κανονικές εργασιακές συνθήκες.

Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτικό μάθημα, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα εκπόνησης συνεχιζόμενης πρακτικής άσκησης ως μάθημα ελεύθερης επιλογής. Η άσκηση τοποθετείται στο 4ο έτος, ώστε να αποτελέσει οδηγό στις ακόλουθες επιλογές μαθημάτων και Διπλωματικής Εργασίας.

Το Τμήμα είναι ένα από τα πρώτα που υιοθέτησε την Πρακτική Άσκηση σε χώρες της ΕΕ. Παράλληλα ενσωμάτωσε και αξιοποιεί με μεγάλη επιτυχία τις Πρακτικές Ασκήσεις μέσω Erasmus Placement αξιοποιώντας όλες τις θέσεις και πιστώσεις που διατίθενται από το Ίδρυμα.

 

Διπλωματική Εργασία

Η Διπλωματική Εργασία (ΔΕ) εκπονείται από τους τελειόφοιτους του Τμήματος προκειμένου να αποκτήσουν τον τίτλο του Διπλωματούχου Μηχανικού Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων. Η ΔΕ αποτελεί το επιστέγασμα των σπουδών στο Τμήμα και σκοπός της είναι να δώσει στον φοιτητή τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει διεπιστημονικές γνώσεις, σε μια γενική ή ειδική θεματική περιοχή και να παρουσιάσει τις ικανότητές του, στην κατανόηση, ενός προβλήματος, την ανάλυση και επεξεργασία των στοιχείων που το συνθέτουν και την επίλυσή του.

Η ΔΕ εκπονείται στη διάρκεια του 10ου εξαμήνου, κατά τη διάρκεια του οποίου ο φοιτητής, που ακολουθεί το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών δεν υποχρεούται να παρακολουθεί μαθήματα. Η Διπλωματική Εργασία ισοδυναμεί με 30 μονάδες ECTS.