Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Το τμήμα δίνει τη δυνατότητα απόκτησης Διδακτορικού Διπλώματος στο αντικείμενο της Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων.

Το διδακτορικό δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλιξη καίριων γνωστικών περιοχών, την κατανόηση σε βάθος της επιστημονικής του περιοχής και την εκπόνηση μιας πρωτότυπης ή καινοτόμου εργασίας ή έρευνας στο πεδίο της επιστήμης του. Το διδακτορικό πρόγραμμα αποτελεί για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς ακαδημαϊκής διάκρισης και συμβάλλει στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της ερευνητικής παραγωγής.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και ο μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης Διδακτορικής Διατριβής (είναι επτά (7) έτη.

 

Προϋποθέσεις και Διαδικασία Εγγραφής

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν οι κάτοχοι Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένοι ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου. Σε ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών, γίνεται αιτιολογημένα δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ..

 

Ο/Η Υποψήφιος/α υποβάλλει σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή:

 • Αίτηση
 • Φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή ισόκυρο δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας.
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (άρθρο 38 του Ν. 4485/17).
 • Φωτοτυπία Πτυχίου/Διπλώματος.
 • Φωτοτυπία Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών.
 • Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
 • Τουλάχιστον 2 συστατικές επιστολές από Καθηγητές/τριες Α.Ε.Ι. με τους/τις οποίους/οποίες ο/η Υποψήφιος/α είχε ή έχει ακαδημαϊκή σχέση.
 • Ανάτυπα ή ψηφιακά αντίγραφα άρθρων που δημοσιεύτηκαν είτε σε επιστημονικά περιοδικά είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων τα οποία δημοσιεύουν εργασίες με σύστημα κριτών, μονογραφίες ή διακρίσεις.
 • Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προηγούμενα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών από τα οποία ο/η Υποψήφιος/α έχει αποφοιτήσει, και δεν έχουν δημοσιευτεί, σε ψηφιακή μορφή.

 

Συνοπτικό Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής το οποίο περιέχει:

 • Προτεινόμενο θέμα Διδακτορικής Διατριβής
 • Περιγραφή του σκοπού της Διδακτορικής Διατριβής, καθώς και των επιμέρους στόχων αυτής
 • Περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί
 • Ενδεικτική βιβλιογραφία
 • Προσδοκώμενα αποτελέσματα.
 • Προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, η οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής – καταγράφεται στην αίτηση.
 • Ο/η προτεινόμενος/η ως επιβλέπων/ουσα ο/η οποίος/α ανήκει σε όσους/ες έχουν δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής - καταγράφεται στην αίτηση.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται είτε κατά τη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους και ειδικότερα στα διαστήματα 1η Σεπτεμβρίου – 31η Οκτωβρίου, 1η Φεβρουαρίου – 31η Μαρτίου και 1η Ιουνίου –15η Ιουλίου, είτε μετά από δημοσίευση σχετικής προκήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής εντός προθεσμίας.

 

Ερευνητικές Περιοχές

 • Σχεδίαση Υπηρεσιών (Service Design, Service Science, Self Service, e-services design)
 • Συστημική Σκέψη (Systems Thinking) στην αντιμετώπιση πολύπλοκων ανθρωποκεντρικών προβλημάτων
 • Σχεδίαση Πληροφορίας (Information Design)
 • Σχεδίαση για όλους (Design for All, Universal Design)
 • Σχεδίαση και βιωσιμότητα (sustainable design)
 • Προσομοίωση (Computer Simulation), Εφαρμογές σε Συστήματα Ανθρωπίνων δραστηριοτήτων.
 • Διαδραστική Σχεδίαση σε Περιβάλλοντα Διάχυτης Νοημοσύνης (Ambient Intelligence, Gamification)
 • Εικονική Πραγματικότητα και Ψηφιακά Παιχνίδια
 • Σχεδίαση Προϊόντων με Η/Υ (Γεωμετρική Μοντελοποίηση, Σκίτσο, Μετατροπή Σκίτσου σε Στερεό, κ.ο.κ.)
 • Ανάπτυξη Βιομοντέλων Ανθρωπίνων Μελών (Γεωμετρικός προσδιορισμός, υλικά, κίνηση, κ.ο.κ.)
 • Εικονική Μηχανική (Εικονική ανάλυση & αποτίμηση προϊόντων ένδυσης/υπόδησης)
 • Σχεδίαση Κίνησης Αυτόνομων Κινούμενων Μονάδων (Robots, UAVs, Πλοία, Εικονικοί Πράκτορες, Χαρακτήρες Παιχνιδιών, κ.ο.κ.)
 • Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα
 • Διαχείριση Big Data
 • Αλγόριθμοι εύρεσης και πρόβλεψης μονοπατιών
 • Φυσική Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή
 • Πληροφορική Κινηματογραφία
 • Ψηφιακές Μορφές Τέχνης
 • Εσωτερικός Κανονισμός Σπουδών Υποψηφίων Διδακτόρων

 

Κατάθεση Αιτήσεων

Κατάθεση αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, μπορεί να πραγματοποιηθεί

α) στις παρακάτω ημερομηνίες:

1η Σεπτεμβρίου – 31η Οκτωβρίου
1η Φεβρουαρίου –31η Μαρτίου
1η Ιουνίου – 15η Ιουλίου 

ή

β) μετά από δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

- Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εκπόνησης ΔΔ στο Τμήμα ΜΣΠΣ (Νοέμβριος 2020)
- Φόρμα αίτησης
 

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών (*)

 

(*) Για τους παλιούς υποψήφιους διδάκτορες (που έχουν γίνει δεκτοί πριν από την έναρξη ισχύος του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/04.08.2017) ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4485/2017 και κατ΄επέκταση ο κανονισμός διδακτορικών σπουδών του Τμήματος ΜΣΠΣ (όπως έχει εγκριθεί με απόφαση της υπ’ αρ. 31/25.01.2018 Συγκλήτου), εκτός από τις διατάξεις που αφορούν στη συγκρότηση της επταμελούς επιτροπής κρίσης.