Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Η Πρακτική Άσκηση στο ΤΜΣΠΣ είναι υποχρεωτικό μάθημα, το οποίο προσφέρεται στο 7ο και στο 8ο εξάμηνο σπουδών, επιτρέπει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος να ενταχθούν δοκιμαστικά στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα και ταυτόχρονα να αποκτήσουν γνώσεις για τη διαδικασία ένταξης στην αγορά (σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, αναζήτηση φορέα υποδοχής, προετοιμασία συνέντευξης, συλλογή δικαιολογητικών για υπογραφή σύμβασης, αξιολόγηση φορέων και αντικειμένου πρακτικής άσκησης). Η Πρακτική Άσκηση διαρκεί ένα μήνα πλήρους απασχόλησης και είναι δυνατόν να παραταθεί σύμφωνα με τα κριτήρια που περιγράφονται στον Οδηγό Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης του ΤΜΣΠΣ.

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αποσκοπεί στην άμεση διασύνδεση των θεωρητικών και εργαστηριακών σπουδών των φοιτητών και φοιτητριών με την πρακτική εφαρμογή. Το αντικείμενο απασχόλησης, μπορεί να περιλαμβάνει αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σπουδών και αναφέρονται στις τρεις κατευθύνσεις σπουδών:

  1. Σχεδίαση Διαδραστικών Συστημάτων
  2. Σχεδίαση με Η/Υ
  3. Σχεδίαση Υπηρεσιών

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στην ΠΑ είναι η δήλωση του αντίστοιχου μαθήματος κατά τη διάρκεια των εγγραφών του χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου (κατά περίπτωση). Επίσης, για την αποζημίωση και ασφάλιση των ασκούμενων είναι απαραίτητη η ύπαρξη ΑΜΚΑ-ΙΚΑ καθώς και Τραπεζικού Λογαριασμού όπου ο/η ασκούμενος/η θα αναγράφεται ως πρώτος δικαιούχος. Στη συνέχεια, οι φοιτητές και φοιτήτριες προχωρούν στην αναζήτηση κατάλληλης θέσης πρακτικής άσκησης στο σύστημα ΑΤΛΑΣ, σε συνεργασία με το Γραφείο ΠΑ της Σχολής. Η δέσμευση και ανάθεση της θέσης σε αντίστοιχο/η φοιτητή/τρια γίνεται από το Γραφείο ΠΑ της Σχολής, σε συνεννόηση με τον Τμηματικό Υπεύθυνο/η, ο οποίος/η οποία εισηγείται τον ορισμό του/της αντίστοιχου/ης ακαδημαϊκού επόπτη/τριας στη Συνέλευση του Τμήματος.

Για την πραγματοποίηση της ΠΑ απαιτείται από τον φορέα να εγγραφεί στο Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» το οποίο έχει δημιουργηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και υποστηρίζει την πρακτική άσκηση όλων των φοιτητών και φοιτητριών των Α.Ε.Ι. της χώρας. Στο σύστημα αυτό, ο φορέας, μετά την εγγραφή του, οφείλει να αναρτήσει τις θέσεις που διαθέτει για πρακτική άσκηση. 

Φοιτητές μας έχουν εργαστεί σε μια πληθώρα φορέων στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης - για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε μια λίστα από ενδεικτικούς φορείς.

Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΤΜΣΠΣ, σχετικά με την ΠΑ:


Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων συμμετέχει στο ιδρυματικό έργο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.

 

 

logo espa