Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Σύμφωνα με το νόμο (ΠΔ 83/2000 Ίδρυση Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου / ΦΕΚ 72 τ.Α’ και Ν.3027/2002 Μετονομασία Τμήματος σε ΜΣΠΣ / ΦΕΚ 152 τ.Α’), το Τμήμα θεραπεύει «την καλλιέργεια, ανάπτυξη και προώθηση των διαδικασιών δημιουργικού σχεδιασμού σε χώρους ανθρώπινης δραστηριότητας με κύριο αντικείμενο την τεχνολογία και την κατάρτιση επιστημόνων οι οποίοι, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις και τις νέες τεχνολογίες, μπορούν να σχεδιάζουν προϊόντα και να δίνουν λύσεις σε διάφορους χώρους και πλαίσια όπως: οι γραφικές τέχνες, ο σχεδιασμός βιομηχανικών προϊόντων, η επικοινωνία ανθρώπου-μηχανής και ο σχεδιασμός συστημάτων. Οι πτυχιούχοι έχουν ως κύριο αντικείμενο ενασχόλησης τη σύλληψη, ανάλυση, σχεδίαση και δημιουργία ‘τεχνημάτων’ κατάλληλων για ανθρώπινα συστήματα και καταστάσεις, συνδυάζοντας την τεχνολογία και τις γνώσεις – ιδέες των επιστημών και των τεχνών. Οι πτυχιούχοι μπορούν να απασχολούνται σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, εκδοτικούς οίκους, μέσα ενημέρωσης, διαφημιστικές εταιρίες, βιομηχανίες πολιτιστικών προϊόντων καθώς και σε εταιρίες που ασχολούνται με το σχεδιασμό, παραγωγή και διάθεση προϊόντων νέων τεχνολογιών, ιδίως δε ηλεκτρονικών υπολογιστών και επικοινωνιακού υλικού ή σε άλλους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.» 

Το Τμήμα ανήκει στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Αιγαίου (άρθρο 75, Ν.4485/2017). Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 29 του Ν. 4439/2016 (ΦΕΚ 222 Α΄)  και το άρθρο 1 του Π.Δ. 99/2018 (ΦΕΚ 187 τ.Α’): « […] Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος του Διπλωματούχου Μηχανικού, κατά ειδικότητα, επιτρέπεται μόνο: α. στους κατόχους διπλώματος Μηχανικού αντίστοιχου της ειδικότητάς τους, των πολυτεχνικών σχολών ή τμημάτων πολυτεχνικών σχολών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής κατόπιν τήρησης της διαδικασίας που προβλέπεται από το ν.3328/2005 (80 Α’) […]»
 
Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν επίσης να εργαστούν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα σε θέσεις κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού βάσει του άρθρου 4 του ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39 τ. Α’), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ΠΔ 347/2003 (ΦΕΚ 315 τ.Α’). Επιπλέον, σύμφωνα με απόφαση της υπ’ αρ. 10ης τακτικής/17.01.2018 Συνέλευσης του Τμήματος ΜΣΠΣ, μπορούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ σε θέσεις για τις οποίες ζητείται πτυχίο Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας, αφού πρώτα λάβουν βεβαίωση επάρκειας γνωστικού αντικειμένου από τη γραμματεία του Τμήματος.
 
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4376 τεύχος Β, 2.10.2018, η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών στο τμήμα οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα εκάστου Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
 
Το τμήμα έχει εισηγηθεί στο ΤΕΕ (Τεχνικό Επαγγελματικό Επιμελητήριο) την αποδοχή εγγραφής των αποφοίτων του σε σχετικό κλάδο Μηχανικών. Επίσης, έχει καταθέσει πρόταση νόμου προς το υπουργείο παιδείας για την περιγραφή των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του.