Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x
Υπεύθυνη Μαθήματος: Αύρα Καραφίλη
Κωδικός Μαθήματος: 2354
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 2
Είδος: Υποχρεωτικό (Υ)
Εξάμηνο: 02 (Εαρινό)
Ώρες: 3 ώρες θεωρία

Στόχοι του μαθήματος είναι:

α) Η επανάληψη των κυριότερων συντακτικών και γραμματικών δομών και άλλων θεμάτων που άπτονται της γενικής και καθημερινής χρήσης της Αγγλικής Γλώσσας, ιδίως όσων σχετίζονται άμεσα και συχνότερα με ακαδημαϊκές και επαγγελματικές ανάγκες, όπως παρουσιάσεις, ηλεκτρονικά μηνύματα, εκθέσεις και αναφορές (γραπτές και προφορικές), κ.λπ.

β) Η εξοικείωση των φοιτητών με ορολογία σχετική με τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται υλικό από βιβλία ορολογίας. αλλά και επιστημονικά άρθρα, συγγράμματα, εφημερίδες. Σε συνδυασμό με τα παραπάνω γίνεται ευρεία χρήση οπτικοακουστικού υλικού.

 

 • Ρηματικοί Χρόνοι και η χρήση τους
 • Ερωτήσεις
 • Παθητική Φωνή
 • Παράγωγα Λέξεων
 • Ώρα
 • Αριθμοί
 • Προθέσεις και εκφράσεις για την περιγραφή γραφημάτων και τον προσδιορισμό της θέσης στοιχείων και δεδομένων επάνω σε εικόνες και σχεδιαγράμματα

Επίσης:

Κείμενα, ερωτήσεις κατανόησης κειμένου, λεξιλόγιο σχετικά με τους παρακάτω επιστημονικούς τομείς:

 • Πληροφορική (Computing, Information Technology)
 • Τεχνολογία (Technical English)
 • Σχεδίαση (Design)
 • Καλές Τέχνες (Fine Arts)

Παρουσιάσεις:

 • Οδηγίες και συμβουλές σχετικές με προφορικές παρουσιάσεις
 • Παρουσιάσεις των φοιτητών βασισμένες σε ήδη διδαχθείσες θεματικές ενότητες

Ανάπτυξη γραπτού λόγου:

 • Γραπτά δοκίμια βασισμένα σε ήδη διδαχθείσες θεματικές ενότητες
 • Χρήση της Γλώσσας για την κάλυψη ακαδημαϊκών και επαγγελματικών αναγκών.
 • Εξοικείωση με ορολογία σχετική με το αντικείμενο σπουδών, σε συνδυασμό με τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού.
 • Δυνατότητα ακαδημαϊκών και επαγγελματικών παρουσιάσεων, σύνταξης γραπτών εκθέσεων και αναφορών κ.λπ.

1. Oxford Collocations Dictionary [εκδ.: OUP]

2. Oxford Advanced Learner's Dictionary + CD ROM [εκδ.: OUP]

3. Hyper Lexicon [εκδ.: Σταφυλίδης]

4. Λεξικό Τεχνολογίας & Επιστημών (Αγγλοελληνικό & Ελληνοαγγλικό) [εκδ.: Σταφυλίδης]

5. Grammarway 4 [English edition], with answers [εκδ.: Express Publishing]

6. Advanced Grammar & Vocabulary [English edition] + answer key [εκδ.: Express Publishing]

7. Tech Talk [Pre-Intermediate] [εκδ.: OUP]

8. Technology 1 [εκδ.: OUP]

9. Oxford Eng. for Information Technology [εκδ.: OUP]

10. The English We Use for the Arts [εκδ.: Έλλην]

11. Design - a crash course) [εκδ. Watson-Guptill]