Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x
Υπεύθυνος Μαθήματος: Αργύρης Αρνέλλος
Συν-Διδάσκων: Ιωάννης Ξενάκης
Κωδικός Μαθήματος: 2204
Διδακτικές Μονάδες: 5
Μονάδες ECTS: 6
Είδος: Υποχρεωτικό (Υ)
Εξάμηνο: 01 (Χειμερινό)
Ώρες: 3 ώρες θεωρία και 2 ώρες εργαστήριο
geometrical yellow stuff

Το µάθηµα αποτελεί µία βασική εισαγωγή σε ζητήµατα θεωρίας και µεθοδολογίας της σχεδίασης (design). Ο εκπαιδευτικός στόχος είναι η εξοικείωση των φοιτητών µε το design και η ευαισθητοποίησή τους ως προς το εύρος και τις προεκτάσεις του.

 

Ο κύριος άξονας του μαθήματος επιχειρεί να καλύψει τις θεμελιώδεις οντολογικές (τί είναι σχεδίαση) και επιστημολογικές (πώς γίνεται η σχεδίαση) πτυχές της σχεδιαστικής διεργασίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους διαφορετικούς τρόπους θεώρησης και εξέτασης των τεσσάρων χαρακτηριστικών διαστάσεων της σχεδίασης (λειτουργικότητα, αισθητική, έκφραση / συμβολισμός, διαμεσολάβηση) καθώς και την μεταξύ τους σχέση στις διάφορες οπτικές προσέγγισης της σχεδιαστικής δράσης.

Ο δεύτερος άξονας βασίζεται στο συνδυασμό και την εφαρμογή διαφορετικών μεθόδων για την εξερεύνηση ενός σχεδιαστικού θέματος, την ανάπτυξη και σύνθεση δημιουργικών λύσεων ιδεών, την αξιολόγηση κ.λπ. Μελετώνται οι ακόλουθες μέθοδοι μοντελοποίησης προϊόντων και συστημάτων:

 • αισθητική και λειτουργική ανάλυση προϊόντων
 • σύνταξη σχεδιαστικών προδιαγραφών
 • δημιουργική αποτύπωση προβληματικών καταστάσεων
 • μορφολογική ανάλυση και βελτιστοποίηση σύνθετων συστημάτων
 • ολιστική εικόνα του κύκλου ανάπτυξης προϊόντων και συστημάτων
 • υποστήριξη για συνεργασία μεταξύ ομάδων σχεδιαστών / μηχανικών
 • ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση των παραγώγων της σχεδιαστικής διαδικασίας

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να:

 • Κατανοούν την έννοια της σχεδίασης και να γνωρίζουν την ιστορική εξέλιξή της.
 • Κατανοούν τις διάφορες εκδοχές της Σχεδίασης και τις διαφορετικές οπτικές.
 • Κατανοήσουν, να διακρίνουν και να επιχειρηματολογήσουν αναφορικά με την οντολογική και την επιστημολογική διάσταση της Σχεδίασης.
 • Κατανοήσουν διαφορετικούς τρόπους θεώρησης των τεσσάρων διαστάσεων της Σχεδίασης: λειτουργικότητα, αισθητική, έκφραση / συμβολισμός, διαμεσολάβηση.
 • Κατανοούν και να μπορούν να διαχειριστούν την οπτική του Μηχανικού Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων.
 • Κατανοούν μεθοδολογίες σχεδίασης και εργαλεία σχεδίασης σε ένα αφαιρετικό γενικευμένο επίπεδο (ανάλυση, σύνθεση).
 • Διαχειριστούν θεωρίες και μεθοδολογίες σχεδίασης χρησιμοποιώντας τη γενικευμένη προσέγγιση.
 • Κατανοούν τα εργαλεία σχεδίασης και να μπορούν να ξεχωρίσουν ομοιότητες διαφορές και συσχετίσεις των εργαλείων.
 • Προσαρμοστούν εύκολα, σύντομα, και αποδοτικά σε πληθώρα σχεδιαστικών προσεγγίσεων/τεχνικών ή εργαλεία κληθούν να υποστηρίξουν.
 • Αποκτήσουν αρχικές βιωματικές εμπειρίες αναφορικά με τη σχεδιαστική πρακτική.
 • Parsons, G. (2015). The philosophy of design. Hobken, NJ: Wiley-Blackwell.
 • Cross, N. (2006). Designerly ways of knowing. London: Springer.
 • Banathy, B. (1996). Designing social systems in a changing world. New York: Plenum Press.
 • Norman, D. (1988). The psychology of everyday things. New York: Basic Books.
 • Papanek, V. (1972). Design for the real world. New York: Pantheon Books.
 • Simon, H. (1968). The sciences of the artificial. Cambridge, Mass.: MIT Press.