Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x
Υπεύθυνος Μαθήματος: Θωμάς Σπύρου
Κωδικός Μαθήματος: 9453
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 5
Είδος: Υποχρεωτικό Επιλογής Κατεύθυνσης 3 (ΥΕΚ3)
Εξάμηνο: 08 (Εαρινό)
Ώρες: 4 ώρες θεωρία

Αρχικά παρουσιάζονται οι κατηγορίες και οι βασικές διαδικασίες και φάσεις λήψης αποφάσεων στην επιχείρηση και διακρίνει περιπτώσεις αποφάσεων σε δομημένα και ημιδομημένα ή αδόμητα προβλήματα. Μελετά τις κατηγορίες, τις αρχιτεκτονικές και τις μεθοδολογίες των συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων (ΣΥΑ) κάνοντας αξιοποίηση της μοντελοποίησης, προσομοίωσης, τεχνητής νοημοσύνης, αποθηκών δεδομένων (Data Warehouses) και τεχνικών εξόρυξης δεδομένων (Data Mining) για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων. Στη συνέχεια παρουσιάζονται «τυπικές» μέθοδοι λήψης αποφάσεων όπως τα δένδρα και πίνακες αποφάσεων, η δόμηση και ανάλυση προβλήματος σε συνθήκες αβεβαιότητος όπως δέντρα πεποιθήσεων και «άτυπες» μέθοδοι όπως το σπίτι της ποιότητας, ανάλυση δυνάμεων-αδυναμιών-ευκαιριών-απειλών, επίγνωση σχεδίασης, γνωστικοί χάρτες κτλ. Τέλος παρουσιάζει συστημικές μεθοδολογίες υποστήριξης αποφάσεων για την σχεδίαση οργανώσεων, όπως η μεθοδολογία ευμετάβλητων συστημάτων, ο διαδραστικός σχεδιασμός και η κριτική συστημική ευρετική.

Αρχικά παρουσιάζονται οι κατηγορίες και οι βασικές διαδικασίες και φάσεις λήψης αποφάσεων στην επιχείρηση και διακρίνει περιπτώσεις αποφάσεων σε δομημένα και ημιδομημένα ή αδόμητα προβλήματα. Μελετά τις κατηγορίες, τις αρχιτεκτονικές και τις μεθοδολογίες των συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων (ΣΥΑ) κάνοντας αξιοποίηση της μοντελοποίησης, προσομοίωσης, τεχνητής νοημοσύνης, αποθηκών δεδομένων (Data Warehouses) και τεχνικών εξόρυξης δεδομένων (Data Mining) για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων. Στη συνέχεια παρουσιάζονται «τυπικές» μέθοδοι λήψης αποφάσεων όπως τα δένδρα και πίνακες αποφάσεων, η δόμηση και ανάλυση προβλήματος σε συνθήκες αβεβαιότητος όπως δέντρα πεποιθήσεων και «άτυπες» μέθοδοι όπως το σπίτι της ποιότητας, ανάλυση δυνάμεων-αδυναμιών-ευκαιριών-απειλών, επίγνωση σχεδίασης, γνωστικοί χάρτες κτλ. Τέλος παρουσιάζει συστημικές μεθοδολογίες υποστήριξης αποφάσεων για την σχεδίαση οργανώσεων, όπως η μεθοδολογία ευμετάβλητων συστημάτων, ο διαδραστικός σχεδιασμός και η κριτική συστημική ευρετική.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν:

 • Κατανόηση της σημασίας των διαδικασιών λήψης απόφασης στην σύγχρονη οικονομία, και ειδικότερα στα πεδία εφαρμογών των διαδικασιών Σχεδίασης Προϊόντων, Συστημάτων και Υπηρεσιών
 • Γνώση για την ιστορική εξέλιξη των Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων σε σχέση με την επιχειρησιακή έρευνα, το management και τις Θεωρίες και Μεθοδολογίες Σχεδίασης
 • Απόκτηση βαθιάς κατανόησης των υφιστάμενων μοντέλων και θεωριών που χρησιμοποιούνται στη λήψη αποφάσεων και στην υποστήριξή της.
 • Δεξιότητες στην χρήση βασικών μεθόδων και εργαλείων υποστήριξης λήψης αποφάσεων
 • Marakas, G. Decision Support Systems, Prentice-Hall, 2003.
 • Turban, E., Aronson, J.E., Liang, T.P. Decision Support Systems and Intelligent Systems. Prentice Hall, 2005.
 • Andriole, S., Handbook of Decision Support Systems, TAB Books, Inc., 1989.
 • Buede,D. The Engineering Design of Systems: Models and Methods. New York: Wiley, 2000.
 • Flood, R.L. and Jackson, M.C. Δημιουργική Επίλυση Οργανωσιακών Προβλημάτων, Εκδόσεις Παπαζήση, 1996.
 • Sprague, R.H. and Carlson, E.D. Building Effective Decision Support Systems.
 • Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1982.