Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x
Υπεύθυνος Μαθήματος: Γεώργιος Κορώνης
Κωδικός Μαθήματος: 6303
Διδακτικές Μονάδες: 6
Μονάδες ECTS: 6
Είδος: Υποχρεωτικό (Υ)
Εξάμηνο: 06 (Εαρινό)
Ώρες: 6 ώρες εργαστήριο

Τα εργαστήρια σχεδίασης βιομηχανικών προϊόντων είναι ο τόπος όπου οι φοιτητές/ήτριες θα εργαστούν διεπιστημονικά, και εφαρμόζοντας θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες που έχουν αποκομίσει, θα συλλάβουν, θα αναλύσουν και θα αναπτύξουν καινοτόμα και βιώσιμα βιομηχανικά προϊόντα και συστήματα.

Προς αυτή την κατεύθυνση η επαγγελματική πρακτική και η θεωρία σχεδίασης συνδέονται σε μία διαδικασία ολοκληρωμένης σχεδίασης προϊόντος η οποία δίνει έμφαση τόσο στην μεθοδολογία όσο και στην ποιότητα του τελικού αποτελέσματος, ενώ τα θέματα των εργασιών είναι συχνά διαμορφωμένα σε συνεργασία με την βιομηχανία, αποσκοπώντας στην εξωστρέφεια και την σύνδεση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία και την αγορά.

Στο Studio VI – Product Design II αυξάνει ο βαθμός δυσκολίας του σχεδιαστικού έργου καθώς τα αντικείμενα προς σχεδίαση έχουν σύνθετη λειτουργικότητα και είναι τεχνολογικά και κατασκευαστικά πιο περίπλοκα σε σύγκριση με το Product Design I. Παράλληλα απαιτείται μεγαλύτερη αυτονομία καθώς οι ομάδες αναλαμβάνουν να προσαρμόσουν την διαδικασία στις απαιτήσεις του δικού τους σχεδιαστικού έργου, ενώ δίδεται μεγαλύτερη ελευθερία και στην διαμόρφωση της σχεδιαστικής κατεύθυνσης.

Τα θέματα των εργασιών αφορούν προϊόντα πλατφόρμας τεχνολογίας, όπου με δεδομένη την τεχνολογία επιχειρείται η επανασχεδίαση ή ο επαναπροσδιορισμός ενός προϊόντος ή συστήματος αιχμής. Προς αυτή την κατεύθυνση οι ομάδες σχεδίασης καλούνται να ερευνήσουν και να τοποθετηθούν πάνω σε επίκαιρα ζητήματα, αναζητώντες νέες ομάδες χρηστών, νέα πλαίσια χρήσης και νέες ανάγκες για τεχνολογικά προϊόντα της καθημερινότητας τα οποία εκτός από διάδραση μπορεί να περιλαμβάνουν και υπηρεσίες.

Η πολυδιάστατη λειτουργικότητα και η εγγενώς μεγαλύτερη περιπλοκότητα των αντικειμένων σχεδίασης επιβάλλουν εκτενέστερη έρευνα και ανάλυση, ενώ το μεγαλύτερο πλήθος των προδιαγραφών σχεδίασης αυξάνει την σημασία της παραγωγής επί μέρους σχεδιαστικών λύσεων κατά την φάση του ιδεασμού.

Η παρατήρηση της ανθρώπινης δραστηριότητας, η έρευνα πεδίου αλλά και η παραγωγή φυσικών και ψηφιακών πρωτοτύπων εξακολουθούν να αποτελούν προϋπόθεση για την [ανα]τροφοδότηση της διαδικασίας με στοιχεία υψηλής εγκυρότητας, με την διαφορά ότι οι ομάδες πρέπει να καταρτίσουν το δικό τους πλάνο δράσης, εξειδικευμένο στις απαιτήσεις του σχεδιαστικού τους έργου.

Το υψηλότερο επίπεδο τεχνολογίας και η περιπλοκότητα των υπό σχεδίαση προϊόντων και συστημάτων απαιτούν εμβάθυνση σε τεχνικές ανάστροφης μηχανικής, τεχνικής σχεδίασης και στην κατανόηση των μεθόδους παραγωγής για να φτάσουν οι σχεδιαστικές προτάσεις σε υψηλότερο επίπεδο τεχνικής αρτιότητας καθώς ο στόχος είναι η εισαγωγή στην φάση της λεπτομερούς σχεδίασης. Προς αυτή την κατεύθυνση ενθαρρύνεται και η αξιοποίηση τεχνικών ταχείας πρωτοτυποποίησης.

Παράλληλα εντάσσεται η σχεδίαση αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον χρήστη και το προϊόν στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαδικασίας σχεδίασης.

Οι φοιτητές μπορούν να:

 • προσαρμόσουν την διαδικασία ολοκληρωμένης σχεδίασης προϊόντος ανάλογα με τις απαιτήσεις ενός σχεδιαστικού έργου.
 • προσδιορίσουν νέες ομάδες χρηστών και πλαίσια χρήσης για την ανάπτυξη τεχνολογικών προϊόντων αιχμής.
 • συντάσσουν μία περιγραφή έργου για την σχεδίαση ενός καινοτόμου προϊόντος ή συστήματος [brief].
 • εφαρμόσουν τεχνικές ανάστροφης μηχανικής.
 • καταρτίζουν προδιαγραφές σχεδίασης για προϊόντα και συστήματα σύνθετης δομής και λειτουργικότητας.
 • σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν τεχνικές παρατήρησης δραστηριότητας κι επιτόπιας έρευνας ανάλογα με τις απαιτήσεις του σχεδιαστικού έργου.
 • σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα φυσικής και ψηφιακής πρωτοτυποποίησης ανάλογα με τις απαιτήσεις των διαφορετικών σταδίων της διαδικασίας.
 • εφαρμόσουν τεχνικές ταχείας πρωτοτυποποίησης.
 • εφαρμόσουν αρχές και γνώσεις της Γνωστικής Επιστήμης
 • εφαρμόσουν αρχές και γνώσεις της Σχεδίασης και Ανάλυσης με Η/Υ για την δημιουργία ψηφιακών μοντέλων συναρμογών [assembly] υψηλής λεπτομέρειας.
 • σχεδιάσουν την αλληλεπίδραση χρήστη προϊόντος στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης σχεδίασης προϊόντος.
 • Ashby M. Johnson K., Υλικά και Σχεδιασμός, Εκδόσεις Τζιόλα.
 • David Littlefield, Αρχιτεκτονική Σύνθεση: Δεδομένα Σχεδιασμού Οικοδομικών Έργων, Εκδόσεις Κλειδάριθμος
 • Σκουρμπούτης Ε., Σημειώσεις Θεωρίας