Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x
Υπεύθυνος Μαθήματος: Ιωάννης Ξενάκης
Κωδικός Μαθήματος: 4304
Διδακτικές Μονάδες: 6
Μονάδες ECTS: 6
Είδος: Υποχρεωτικό (Υ)
Εξάμηνο: 04 (Εαρινό)
Ώρες: 6 ώρες εργαστήριο

Το μάθημα Στούντιο 4 βασικό στόχο έχει την εισαγωγή στην μεθοδολογική, συνεργατική σχεδίαση στο εργαστήριο (Studio-Based Learning for Design) μέσω της υλοποίησης σχεδιαστικού έργου (Project-Based Learning for Design). Το μάθημα εστιάζει στην παραγωγή σχεδιαστικής γνώσης η οποία απαιτείται στα πρώτα στάδια της σχεδιαστικής διεργασίας και κυρίως στις φάσεις της Εννοιολογικής Σχεδίασης (conceptualisation phase). Σκοπός του μαθήματος είναι να ενσωματώσει τμήματα από την θεωρία της σχεδίασης (μεθοδολογίες σχεδίασης: θεωρητικά εργαλεία και μεθόδους) στην πρακτική χρήση παραδοσιακών και νέων μέσων με σκοπό την εκπαίδευση στην δημιουργία σχεδιαστικών προϊόντων.

Έμφαση δίδεται στην εκμάθηση εννοιολογικών εργαλείων για την αποτύπωση σχεδιαστικών ιδεών (Concept Design and Development) και στις τεχνικές αποτύπωσης αυτών μέσω του τρισδιάστατου σχεδιασμού (3D) με τη χρήση αναλογικών και ψηφιακών μέσων (clay/paper modelling, maquete development - 3D modelling, texturing and lighting, rendering tools and methods, rapid prototyping).

Επιμέρους στόχοι του μαθήματος είναι: Μεθοδολογική σχεδίαση με έμφαση στην υλοποίηση σχεδιαστικών στόχων, Εισαγωγή στην σχεδίαση μέσω της κατανόησης αναγκών και απαιτήσεων των χρηστών, Εισαγωγή στην εννοιολογική σχεδίαση με έμφαση στην λειτουργικότητα (functionality), την ευχρηστία (usability) την αισθητική ποιότητα (aesthetic quality) και την τεχνική αρτιότητα, Αποτύπωση των σχεδιαστικών ιδεών σε τρείς διαστάσεις με παραδοσιακά και νέα μέσα. Αξιολόγηση σχεδιαστικών ιδεών.

 • Οι φοιτητές εισάγονται στην κατανόηση πιο πολύπλοκών θεμάτων που αφορούν την επίλυση σχεδιαστικών προβλημάτων, η οποία βασίζεται στην κατανόηση και την εμπειρία που έχουν αποκτήσει σε παλαιότερα σχεδιαστικά προβλήματα στα πρώτα χρόνια σπουδών τους, ενώ υποστηρίζεται από επιστημονικά εγχειρίδια προχωρημένου επιπέδου. Επίσης, η διδασκαλία εμπεριέχει απόψεις που προκύπτουν από σύγχρονες εξελίξεις στην μεθοδολογική επίλυση προβλημάτων που αφορούν την σχεδίαση προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών κατά το στάδιο της εννοιολογικής σχεδίασης.
 • Οι φοιτητές είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τον τρόπο σκέψης, τη γνώση για τη σχεδίαση και την κατανόηση που απέκτησαν με τρόπο που προσμοιάζει έναν επαγγελματικού χώρο, ενώ μαθαίνουν να αναπτύσσουν οι ίδιοι την κριτική και την σχεδιαστική τους ικανότητα που κατά κανόνα αποδεικνύονται με την ανάπτυξη και υποστήριξη σχεδιαστικών επιχειρημάτων και την επίλυση σχεδιαστικών προβλημάτων.
 • Μέσα από την μεθοδολογική προσέγγιση των δυναμικών σχεδιαστικών προβλημάτων αποκτούν περαιτέρω ικανότητες να συγκεντρώνουν και να ερμηνεύουν στοιχεία που εντάσσονται στην ανθρωποκεντρική σχεδίαση ώστε να αναπτύξουν και στην συνέχεια να διαμορφώνουν ένα εύρος πιθανών επιλογών για την αντιμετώπιση των εκάστοτε σχεδιαστικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν.
 • Οι φοιτητές είναι σε σχεδιάζουν για την οργάνωση της πληροφορίας, να παρουσιάζουν πολλαπλές ιδέες, λύσεις σε σχεδιαστικά προβλήματα τόσο σε ειδικευμένο όσο και σε μη-εξειδικευμένο κοινό.
 • Η διδασκαλεία στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη των σχεδιαστικών δεξιοτήτων αλλά και στην απόκτηση γνώσεων, που τους είναι απαραίτητες ώστε να αντιμετωπίσουν κατά την συνέχεια των σπουδών τους μεγαλύτερης πολυπλοκότητας σχεδιαστικών προβλημάτων αναπτύσσοντας έτσι κατά ένα αρκετά μεγάλο βαθμό την σχεδιαστική αυτονομία τους σε πολλαπλά σχεδιαστικά πεδία.

 

Γνώσεις: Οι φοιτητές αποκτούν προχωρημένες γνώσεις στην μεθοδολογική επίλυση σχεδιαστικών προβλημάτων, ενώ εδραιώνουν την κριτική κατανόηση των σχετικών θεωριών και αρχών που διέπουν την σύγχρονη σχεδιαστική πρακτική.

Δεξιότητες: Οι φοιτητές αποκτούν προχωρημένες δεξιότητες ενώ αποκτούν την δυνατότητα να οργανώνουν σύνθετες πληροφορίες από διαφορετικά σχεδιαστικά πεδία, να παρουσιάζουν πολλαπλές ιδέες ως λύσεις σε σύνθετα και ανοιχτά και ασαφώς ορισμένα προβλήματα όπως είναι αυτά της σχεδίασης.

Ικανότητες: Οι φοιτητές, αναπτύσσουν περαιτέρω την συνεργατική σχεδιαστική διαδικασία, ενώ εξασκούν προχωρημένες ικανότητες που τους επιτρέπουν να διαχειρίζονται σύνθετες τεχνικές και σχέδια εργασίας, όπου απαιτείται καταμερισμός στην ανάληψη ευθύνης για τη λήψη αποφάσεων στα απρόβλεπτα σχεδιαστικά περιβάλλοντα.

 

Στόχος του Στούντιο Σχεδίασης 4 είναι να ενσωματώσει τμήματα από την θεωρία της σχεδίασης (μεθοδολογίες σχεδίασης, θεωρητικά εργαλεία και μεθόδους), στην χρήση παραδοσιακών και νέων μέσων με σκοπό την δημιουργία νέων σχεδιαστικών προϊόντων με έμφαση στο στάδιο της εννοιολογικής σχεδίασης. Το μάθημα στοχεύει να αναπτύξει τις παρακάτω ικανότητες των φοιτητών:

 • Κατανόηση του σταδίου της εννοιολογικής σχεδίασης με την χρήση δημιουργικών και μεθοδολογικών εργαλείων,
 • Την οργάνωση για την συνεργατική σχεδίαση σε ομάδες.
 • Να μπορούν με επάρκεια να χειριστούν αλλά και να παράξουν ένα σύνολο εργαλείων και μεθόδων για την ανάπτυξη και το σχεδιασμό προϊόντων, συστημάτων αλλά και υπηρεσιών.
 • Να συνειδητοποιήσουν τον ρόλο των πολλαπλάσιων λειτουργιών στη δημιουργία ενός νέου προϊόντος , συστήματος αλλά και υπηρεσίας. Να ενισχύσει την γνώση από άλλες ομάδες μαθημάτων.
 • Να ενισχύσει τη ικανότητα των φοιτητών να παρουσιάζουν και να υπερασπίζονται τις σχεδιαστικές τους ιδέες.
 • Να μπορούν να εργαστούν σε διεπιστημονικά περιβάλλοντα.
 • Να μπορούν να διαχειρίζονται αυτόνομα τη γνώση και να προσαρμόζονται σε πολύπλοκα και μη σαφώς ορισμένα σχεδιαστικά προβλήματα.

(Εύδοξος):

 • DONALD A. NORMAN (2015). ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ (ISBN 978-960-461-339-7)
 • ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΝΙΚΗΤΑ (2012). 3DS MAX 2012: Ο ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ

 

(Άλλη):

 • Jones, J. C. (1992). Design Methods (2nd ed.). USA: John Wiley and Sons.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Design Issues
 • Design Studies
 • International Journal of Art & Design Education
 • The Design Journal
 • International Journal of Design