Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x
Υπεύθυνος Μαθήματος: Δημήτρης Ζήσης
Κωδικός Μαθήματος: 5003
Διδακτικές Μονάδες: 5
Μονάδες ECTS: 6
Είδος: Υποχρεωτικό (Υ)
Εξάμηνο: 03 (Χειμερινό)
Ώρες: 3 ώρες θεωρία και 2 ώρες εργαστήριο
information systems design

Στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσει ο φοιτητής τις μεθόδους και τις τεχνικές, πέραν από τις συγκεκριμένες τεχνολογίες, που χρησιμοποιούνται σήμερα για την ανάπτυξη μεγάλων και περίπλοκων ΠΣ. Το μάθημα αυτό εντάσσει την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων σε ένα ευρύτερο συστημικό πλαίσιο και παρουσιάζει στον φοιτητή τις ιδιαιτερότητες καθώς και τις δυσκολίες της διαδικασίας.

Το μάθημα προσφέρει μια συστηματική εισαγωγή στην ανάλυση, σχεδίαση  και μεθόδους ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων και καλύπτει θεωρητικά, τεχνικά και μεθοδολογικά ζητήματα.

 • Εισαγωγή στην Ανάλυση και τον Σχεδιασμό συστημάτων
 • Ανάλυση Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Προσδιορισμός Απαιτήσεων
  • UML Λειτουργική Μοντελοποίηση
 • Σχεδίαση & Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός (C#)
  • UML Δομική Μοντελοποίηση, Μοντελοποίηση Συμπεριφοράς
 • Έλεγχος και συντήρηση λογισμικού

 

Ο στόχος του μαθήματος είναι να δώσει την δυνατότητα στους φοιτητές του μαθήματος να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στην ανάλυση και τον σχεδιασμό συστημάτων, ώστε να κατανοήσουν τα εμπλεκόμενα ζητήματα κατά την διάρκεια του εξαμήνου με την διεκπεραίωση μιας ολοκληρωμένης εργασίας. Ο φοιτητής εξοικειώνεται με ένα λεξιλόγιο αντικειμενοστρεφών όρων και τεχνικών δημιουργίας διαγραμμάτων, ώστε να μπορεί να μοντελοποιήσει οποιοδήποτε έργο σχεδίασης και ανάπτυξης συστημάτων από το στάδιο της ανάλυσης μέχρι το στάδιο της υλοποίησης. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.

 • Ανάλυση & Σχεδιασμός Συστημάτων Με Τη Uml 2.0: Μια Αντικειμενοστρεφής Προσέγγιση, Alan Dennis, Barbara Haley Wixom, David Tegarden
 • Βασικές Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, Ian Sommerville
 • Systems Analysis and Design in a Changing World, John W. Satzinger, Robert B. Jackson, Stephen D. Burd
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon
 • IEEE Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide)

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Future Generation Computer Systems - Elsevier
 • Journal of Systems and Software – Elsevier