Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x
Υπεύθυνη Μαθήματος: Αύρα Καραφίλη
Κωδικός Μαθήματος: 3304
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 2
Είδος: Υποχρεωτικό (Υ)
Εξάμηνο: 07 (Χειμερινό)
Ώρες: 3 ώρες θεωρία

Πρωταρχικός στόχος του μαθήματος είναι η περαιτέρω εξάσκηση και εξοικείωση των φοιτητών με τη γραπτή και την προφορική μορφή της Αγγλικής Γλώσσας, προκειμένου να μπορούν να τη χρησιμοποιούν ως λειτουργικό μέσο επικοινωνίας σε κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο, αλλά και ως μέσο δημιουργικής έρευνας και συνθετικής επιστημονικής εργασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξοικείωση των φοιτητών με ορολογία σχετική με τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται υλικό από βιβλία ορολογίας. αλλά και επιστημονικά άρθρα, συγγράμματα, ή εφημερίδες.

Επιπλέον, γίνεται επανάληψη κάποιων εκ των κυριότερων συντακτικών και γραμματικών δομών και άλλων θεμάτων, ιδίως όσων σχετίζονται άμεσα και συχνότερα με ακαδημαϊκές και επαγγελματικές ανάγκες, όπως παρουσιάσεις, ηλεκτρονικά μηνύματα, εκθέσεις και αναφορές (γραπτές και προφορικές), κ.λπ.

Ταυτόχρονα, οι φοιτητές εξασκούνται στον γραπτό και προφορικό λόγο με τη συγγραφή και παρουσίαση εργασιών. Τα θέματα των παρουσιάσεων, των γραπτών δοκιμίων και των συζητήσεων βασίζονται κάθε φορά σε συγκεκριμένη ενότητα της ύλης που έχει μόλις διδαχθεί και η οποία άπτεται του ευρύτερου τομέα της Μηχανικής και της Σχεδίασης, και στοχεύουν στην καλύτερη και όσο το δυνατόν πιο πολύπλευρη εμπέδωση αυτής.

Ευρεία χρήση οπτικοακουστικού υλικού ενισχύει την πιο σφαιρική κάλυψη των προαναφερόμενων στόχων.

 • Ρηματικοί Χρόνοι και η σωστή χρήση τους
 • Ερωτήσεις
 • Παθητική Φωνή
 • Πλάγιος Λόγος
 • Υποθετικός Λόγος
 • Σύνδεση προτάσεων, φράσεων, νοημάτων (συνδετικές εκφράσεις, σύνδεσμοι, επιρρήματα)
 • Παράγωγα λέξεων
 • Ώρα
 • Αριθμοί / μαθηματικά σύμβολα και μαθηματικοί όροι / μονάδες μέτρησης
 • Προθέσεις και εκφράσεις για την περιγραφή γραφημάτων και τον προσδιορισμό της θέσης στοιχείων και δεδομένων επάνω σε εικόνες και διαγράμματα
 • Προφορά: Εξάσκηση, ιδίως όσον αφορά σε ιδιαιτερότητες της Αγγλικής Γλώσσας σε σχέση με την Ελληνική (μεμονωμένοι ήχοι, εκφορά φράσεων, τονισμός)
 • Χρήση Λεξικού: Αναζήτηση λημμάτων, κατανόηση συντομεύσεων, όρων και άλλων στοιχείων και πληροφοριών που παρέχονται στα λεξικά, όπως: συντακτική, γραμματική και νοηματική χρήση των λημμάτων. Επίσης, αναγνώριση και κατανόηση των διεθνών συμβόλων προφοράς.

Επίσης:

i) Κείμενα, ερωτήσεις κατανόησης κειμένου, λεξιλόγιο σχετικά με τους παρακάτω επιστημονικούς τομείς:

 • Μηχανική (Engineering)
 • Πληροφορική (Computing, Information Technology)
 • Τεχνολογία (Technical English)
 • Σχεδίαση (Design)
 • Καλές Τέχνες (Fine Arts)

ii) Παρουσιάσεις:

 • Οδηγίες και συμβουλές σχετικές με προφορικές παρουσιάσεις
 • Παρουσιάσεις των φοιτητών βασισμένες σε ήδη διδαχθείσες θεματικές ενότητες

iii) Ανάπτυξη γραπτού λόγου:

 • Γραπτά δοκίμια βασισμένα σε ήδη διδαχθείσες θεματικές ενότητες
 • Χρήση της Γλώσσας ως λειτουργικού μέσου επικοινωνίας σε κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο, αλλά και ως μέσου δημιουργικής έρευνας και συνθετικής επιστημονικής εργασίας
 • Περαιτέρω εξοικείωση με ορολογία σχετική με το αντικείμενο σπουδών, σε συνδυασμό με τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού.
 • Δυνατότητα ακαδημαϊκών και επαγγελματικών παρουσιάσεων, σύνταξης γραπτών εκθέσεων και αναφορών κ.λπ.

1. Oxford Collocations Dictionary [εκδ.: OUP]

2. Oxford Advanced Learner's Dictionary + CD ROM [εκδ.: OUP]

3. Hyper Lexicon [εκδ.: Σταφυλίδης]

4. Λεξικό Τεχνολογίας & Επιστημών (Αγγλοελληνικό & Ελληνοαγγλικό) [εκδ.: Σταφυλίδης]

5. Advanced Grammar & Vocabulary [English edition] + answer key [εκδ.: Express Publishing]

6. The English We Use for the Arts [εκδ.: Έλλην]

7. Design - a crash course [εκδ. Watson-Guptill]

8. Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering [εκδ.: OUP]

9. Oxford English for Information Technology [εκδ.: OUP]

10. Oxford English for Computing [εκδ.: OUP]

11. History of Modern Design (2nd edition)