Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x
Υπεύθυνος Μαθήματος: Αργύρης Αρνέλλος
Κωδικός Μαθήματος: 7258
Διδακτικές Μονάδες: 4
Μονάδες ECTS: 6
Είδος: Υποχρεωτικό (Υ)
Εξάμηνο: 04 (Εαρινό)
Ώρες: 4 ώρες θεωρία

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στον οργανωσιακό τρόπο σκέψης με πρωταρχικό στόχο την παροχή θεωρητικών και εννοιολογικών εργαλείων και εφαρμοσμένων μοντέλων μη αναγωγιστικής προσέγγισης, μελέτης, ανάλυσης, και περιγραφής πολύπλοκων αλληλεπιδραστικών οργανώσεων σε όλο το φάσμα της οργανωσιακής πολυπλοκότητας που απαντάται στη φύση και στην κοινωνία.

 • Αρχικά το μάθημα επικεντρώνεται σε βασικά αλλά θεμελιώδη θέματα του οργανωσιακού / συστημικού πλαισίου για την ανάλυση, την κατανόηση και την περιγραφή των πολύπλοκων οργανώσεων (βασικές διεργασίες ιδιο-σύστασης και αλληλεπίδρασης, ρύθμιση της ιδιο-σύστασης και της αλληλεπίδρασης, ο τρόπος ολοκλήρωσης μεταξύ ιδιο-σύστασης και αλληλεπίδρασης, καθώς και οι συνέπειες του τρόπου ολοκλήρωσης αναφορικά με την δυνατότητα εξέλιξης του κάθε τύπου οργάνωσης) σε όλο το εύρος της οργανωσιακής πολυπλοκότητας.
 • Εξήγηση βασικών εννοιών του οργανωσιακού πλαισίου ανάλυσης και περιγραφής πολύπλοκων οργανώσεων, όπως: απλή και σύνθετη αυτο-οργάνωση, αυτοποίηση, κλειστότητα, αυτονομία, λειτουργία, ρύθμιση, αυτο-ρύθμιση, αυτο-κατευθυντικότητα, ολοκλήρωση, αναπαράσταση, πρόθεση, σκοπού, προσδοκία, ανάδυση, ταυτότητα / χαρακτήρας, επίπεδα οργάνωσης.
 • Χρήση του παραπάνω πλαισίου για την ανάλυση, εξήγηση, και μοντελοποίηση της σχεδίασης ως μία μορφή γνωστικής αλληλεπίδραση μεταξύ των πλέον πολύπλοκων οργανώσεων καθώς και των συναφών διεργασιών αισθητικής και δημιουργικής αλληλεπίδρασης ως ιδιαίτερες μορφές βιο-γνωστικής αλληλεπίδρασης που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την πραγμάτωση της σχεδιαστικής διεργασίας.
 • Οργανωσιακή προσέγγιση στο οντολογικό και επιστημολογικό πρόβλημα της σχεδίασης, καθώς και στην ανάλυση ανθρωποκεντρικών οργανώσεων με στόχο τις μη-αναγωγιστικές σχεδιαστικές παρεμβάσεις σε αυτές.

Με την ολοκλήρωση της συμμετοχικής παρακολούθησης και ενεργής εμπλοκής με το μάθημα, ο / η φοιτητής/ τρία, θα είναι σε θέση να:

 • Αντιλαμβάνεται τις βασικές με το αντικείμενο έννοιες.
 • Διακρίνει είδη και μορφές πολύπλοκων οργανώσεων.
 • Αναλύει και περιγράφει μορφές και τύπους πολύπλοκων οργανώσεων μέσω μη αναγωγιστικών μεθόδων.
 • Κατανοεί και διαχειρίζεται τα διαφορετικά επίπεδα λειτουργικότητας μέσα σε μία πολύπλοκη οργάνωση.
 • Εμβαθύνει στη χρήση ενός οργανωσιακού/ συστημικού πλαισίου για την ανάλυση, την κατανόηση και την περιγραφή της πολυπλοκότητας των (αλληλεπιδραστικών) οργανώσεων και των συστατικών τους και αλληλεπιδραστικών τους ιδιοτήτων (προσαρμογή, μάθηση, αντίληψη, γνωστική αλληλεπίδραση, προγραμματισμός (planning), σχεδίαση, συνεργατική σχεδίαση)
 • Διερευνά την παραγωγή ‘νοήματος’ στις πολύπλοκες, και γενικότερα, ένσκοπες και γνωστικές (έμβιες, κοινωνικο-τεχνικές, και τεχνητές) οργανώσεις και συστήματα.
 • Κατανοεί τον θεμελιώδη ρόλο της οργανωσιακής προσέγγισης στη σχεδιαστική διεργασία.
 • Κατανοεί τη θεώρηση της σχεδίασης ως μια μορφή βιο-γνωστικής αλληλεπίδρασης και διαρκούς παραγωγής πολυδιάστατων λειτουργικών νοημάτων μεταξύ πολύπλοκων οργανώσεων, καθώς και τις αντίστοιχες θεωρητικές επιπτώσεις.

Εγχειρίδια του μαθήματος: 

 • Εισαγωγή στη συστημική θεωρία των οργανώσεων , Fritz B. Simon , ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ Έκδοση: 1η/2010 , ISBN: 978-960-445-577-5 , [Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 57783]

Συμπληρωματική βιβλιογραφία:

  • Jackson M. C. (2019). Critical Systems Thinking and the Management of Complexity. Wiley
  • Moreno, A., & Mossio, M. (2015). Biological autonomy: A philosophical and theoretical enquiry. Dordrecht: Springer.
  • Korsgaard CM (2009) Self-constitution. Agency, identity and integrity. Oxford University Press, Oxford
  • Wimsatt, W. C. (2007). Reengineering philosophy of science for limited beings: Piecewise Approximations to Reality. Cambridge, MA: Harvard University Press.
  • Mingers, J. (1995). Self-Producing Systems: Implications and Applications of Autopoiesis, New York.: Plenum Press

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Systems Research and Behavioral Science, Design Studies, Journal of Organisation Design, Biology & Philosophy, Constructivism, New Ideas in Psychology (Elsevier), International Journal of Organisation Theory and Behaviour, κ.α.