Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x
Υπεύθυνος Μαθήματος: Παρασκευάς Παπανίκος
Κωδικός Μαθήματος: 3405
Διδακτικές Μονάδες: 5
Μονάδες ECTS: 6
Είδος: Υποχρεωτικό (Υ)
Εξάμηνο: 05 (Χειμερινό)
Ώρες: 3 ώρες θεωρία και 2 ώρες εργαστήριο

Βασικές αρχές της στατικής. Δύναμη και ροπή στο επίπεδο, συνισταμένη δύναμη και ροπή στο επίπεδο, ζεύγος δυνάμεων. Δύναμη και ροπή στο χώρο, συνισταμένη δύναμη και ροπή στο χώρο. Ισορροπία στο επίπεδο και στο χώρο, διάγραμμα ελευθέρου σώματος. Επίπεδα δικτυώματα και χωροδικτυώματα. Κέντρα βάρους, ροπές αδρανείας. Δοκοί, διαγράμματα N, Q, M. Πλαίσια, μηχανισμοί, καλώδια. Τριβή. Ορθή και διατμητική τάση, επιτρεπόμενη τάση. Ορθή και γωνιακή παραμόρφωση. Μηχανικές ιδιότητες των υλικών, διάγραμμα τάσεων-παραμορφώσεων, όλκιμα και ψαθυρά υλικά, ενέργεια παραμόρφωσης, διάγραμμα διατμητικών τάσεων - διατμητικών παραμορφώσεων. Συνιστώσες της τάσης και παραμόρφωσης, ο νόμος του Hooke. Αξονική φόρτιση, στρέψη, κάμψη, διάτμηση. Συνδυασμένες φορτίσεις και σχεδιασμός. Μετασχηματισμοί τάσεων και παραμορφώσεων, κύριες τάσεις.

Βασικές αρχές της στατικής. Δύναμη και ροπή στο επίπεδο, συνισταμένη δύναμη και ροπή στο επίπεδο, ζεύγος δυνάμεων. Δύναμη και ροπή στο χώρο, συνισταμένη δύναμη και ροπή στο χώρο. Ισορροπία στο επίπεδο και στο χώρο, διάγραμμα ελευθέρου σώματος. Επίπεδα δικτυώματα και χωροδικτυώματα. Κέντρα βάρους, ροπές αδρανείας. Δοκοί, διαγράμματα N, Q, M. Πλαίσια, μηχανισμοί, καλώδια. Τριβή. Ορθή και διατμητική τάση, επιτρεπόμενη τάση. Ορθή και γωνιακή παραμόρφωση. Μηχανικές ιδιότητες των υλικών, διάγραμμα τάσεων-παραμορφώσεων, όλκιμα και ψαθυρά υλικά, ενέργεια παραμόρφωσης, διάγραμμα διατμητικών τάσεων - διατμητικών παραμορφώσεων. Συνιστώσες της τάσης και παραμόρφωσης, ο νόμος του Hooke. Αξονική φόρτιση, στρέψη, κάμψη, διάτμηση. Συνδυασμένες φορτίσεις και σχεδιασμός. Μετασχηματισμοί τάσεων και παραμορφώσεων, κύριες τάσεις.

Οι φοιτητές μπορούν να:

  • Κατανοήσουν τις έννοιες της ισορροπίας και της αντοχής κατασκευών
  • Μηχανικής, Θερμοδυναμικής και Ταλαντώσεων
  • Επιλύσουν προβλήματα βάσει απλών θεμελιωδών αρχών
  • Διαστασιολογήσουν μια απλή κατασκευή
  • Κατανοήσουν την πειραματική διαδικασία της μηχανικής συμπεριφοράς υλικών
  • Π. Βουθούνης, Τεχνική Μηχανική, Π. Βουθούνης, 2011, Αθήνα.
  • Ε. Παπαμίχος, Ν. Χαραλαμπάκης, Αντοχή Υλικών, Τζιόλας 2004, Αθήνα.