Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x
Υπεύθυνος Μαθήματος: Γεώργιος Κορώνης
Κωδικός Μαθήματος: 5303
Διδακτικές Μονάδες: 6
Μονάδες ECTS: 6
Είδος: Υποχρεωτικό (Υ)
Εξάμηνο: 05 (Χειμερινό)
Ώρες: 6 ώρες εργαστήριο

Τα εργαστήρια σχεδίασης βιομηχανικών προϊόντων είναι ο τόπος όπου οι φοιτητές/ήτριες θα εργαστούν διεπιστημονικά, και εφαρμόζοντας τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που έχουν αποκομίσει, θα συλλάβουν, θα αναλύσουν και θα εξελίξουν καινοτόμα και βιώσιμα βιομηχανικά προϊόντα και συστήματα. Προς αυτή την κατεύθυνση η επαγγελματική πρακτική και η θεωρία σχεδίασης συνδέονται σε μία διαδικασία σχεδίασης η οποία δίνει έμφαση τόσο στην μεθοδολογία όσο και στην ποιότητα του τελικού αποτελέσματος, ενώ τα θέματα των εργασιών είναι συχνά διαμορφωμένα σε συνεργασία με την βιομηχανία, αποσκοπώντας στην εξωστρέφεια και την σύνδεση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία και την αγορά. 

Προς αυτή την κατεύθυνση η επαγγελματική πρακτική και η θεωρία σχεδίασης συνδέονται σε μία διαδικασία ολοκληρωμένης σχεδίασης προϊόντος η οποία δίνει έμφαση τόσο στην μεθοδολογία όσο και στην ποιότητα του τελικού αποτελέσματος, ενώ τα θέματα των εργασιών είναι συχνά διαμορφωμένα σε συνεργασία με την βιομηχανία, αποσκοπώντας στην εξωστρέφεια και την σύνδεση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία και την αγορά.

Στο Studio V – Product Design I γίνεται η εισαγωγή στην ολοκληρωμένη διαδικασία σχεδίασης, ενώ τα θέματα και η διαμόρφωση των εργασιών δίνουν προτεραιότητα στην ποιότητα της βασικής ιδέας [concept] και την ανατροφοδότηση της διαδικασίας με στοιχεία υψηλής εγκυρότητας.

Προϋπόθεση είναι η εφαρμογή μεθοδολογιών παρατήρησης δραστηριότητας και έρευνας πεδίου με σκοπό την τροφοδότηση και ανατροφοδότηση της διαδικασίας σχεδίασης με πρωτογενή δεδομένα και την ανακάλυψη ανεκπλήρωτων αναγκών των χρηστών.

Με την ολοκλήρωση της έρευνας οι ομάδες χρησπων, το πλαίσιο μέσα στο οποίο δρουν και το αντικείμενο σχεδίασης έχουν κατανοηθεί και αναλυθεί σε ικανό βάθος ωστέ να καταρτιστούν πλήρεις, οργανωμένες και ιεραρχημένες προδιαγραφές για την σχεδίαση οι οποίες αποτελούν αφετηρία για τον ιδεασμό και παράλληλα κριτήρια αξιολόγησης.

Η καινοτομία, η δημιουργικότητα και το εύρος πειραματισμού είναι το ζητούμενο στην φάση του ιδεασμού όπου με σύχρονα αλλά και παραδοσιακά εργαλεία οι ομάδες σχεδίασης επιχειρούν να παράξουν μία εκτεταμένη δεξαμενή βασικών ιδεών για την επίλυση των ζητημάτων που έχουν καταγραφεί με την μορφή των προδιαγραφών σχεδίασης.

Στόχος της σύνθεσης ολοκληρωμένων σχεδιαστικών προτάσεων είναι η εξισορρόπηση των επιρροών που έχουν η αισθητική, η λειτουργικότητα και η τεχνολογία στην εμπειρία του χρήστη και η εξερεύνηση εναλλακτικών στρατηγικών επίλυσης του ευρύτερου προβλήματος.

Προϋπόθεση για την επιτυχία των σταδίων του ιδεασμού και της σύνθεσης προκαταρκτικών σχεδίων είναι η εκτεταμένη αξιοποίηση εργαλείων πρωτοτυποποίησης, τόσο φυσικής όσο και ψηφιακής, με στόχο την αξιολόγηση ιδεών και σχεδίων και την περαιτέρω ανάπτυξη τους.

Εν τέλει βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι η εξοικείωση με την επίλυση σύνθετων προβλημάτων με πολλαπλές λύσεις και το επίπεδο αυτοπεποίθησης και πρωτοβουλίας που αυτά απαιτούν.

Οι φοιτητές μπορούν να:

 • εφαρμόσουν την διαδικασία ολοκληρωμένης σχεδίασης προϊόντος με έμφαση στην εγκυρότητα των αποτελεσμάτων των διαφορετικών σταδίων της διαδικασίας. 
 • κατανοήσουν και να αναλύσουν την ανθρώπινη δραστηριότητα δεδομένων ομάδων χρηστών σε δεδομένο πλαίσιο χρήσης με σκοπό τον προσδιορισμό ανεκπλήρωτων ανθρώπινων αναγκών.
 • εφαρμόσουν μεθοδολογίες παρατήρησης δραστηριότητας κι επιτόπιας έρευνας για την παραγωγή ερευνητικών πρωτότυπων δεδομένων υψηλής εγκυρότητας.
 • καταρτίσουν έναν πλήρη, λεπτομερή, οργανωμένο και ιεραρχημένο κατάλογο προδιαγραφών για την σχεδίαση προϊόντος ή συστήματος συνοψίζοντας το σύνολο των ερευνητικών ευρημάτων..
 • εφαρμόσουν τεχνικές κι εργαλεία φυσικής και ψηφιακής πρωτοτυποποίησης για την αξιολόγηση και ανάπτυξη ιδεών και σχεδιαστικών λύσεων.
 • εφαρμόσουν αρχές και γνώσεις της Εργονομίας
 • εξισορροπούν την αισθητική, την λειτουργικότητα και την τεχνολογία σύμφωνα με τις προδιαγραφές σχεδίασης.
 • έχουν την ικανότητα να αξιοποιήσουν τον συμβολισμό, το εννοιολογικό περιεχόμενο και τις πολιτισμικές αναφορές στην σχεδίαση.
 • αξιολογούν προϊόντα βάσει των προδιαγραφών σχεδίασης.
 • Ulrich K., Eppinger S., Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων, Εκδόσεις Τζιόλα.
 • Donald A. Norman, Σχεδιασμός των Αντικειμένων της Καθημερινότητας, Εκδόσεις Κλειδάριθμος
 • Σκουρμπούτης Ε., Σημειώσεις Θεωρίας