Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x
Υπεύθυνος Μαθήματος: Αργύρης Αρνέλλος
Κωδικός Μαθήματος: 10350
Διδακτικές Μονάδες: 3
Μονάδες ECTS: 4
Είδος: Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ)
Εξάμηνο: 09 (Χειμερινό)
Ώρες: 3 ώρες θεωρία

Το μάθημα στοχεύει στην κριτική κατανόηση του οντολογικού (τί είναι σχεδίαση) και του επιστημολογικού (πώς γίνεται η σχεδίαση) προβλήματος της σχεδίασης. Εξετάζονται διαφορετικές προσεγγίσεις, ορισμοί και περιγραφές αναφορικά με τη φύση και τη διεξαγωγή της σχεδιαστικής διεργασίας, καθώς και οι διαφορές της σχεδίασης με άλλες επιστήμες, αλλά και με την τέχνη και την βιοτεχνία. Στη συνέχεια εξετάζονται και αναλύονται διαφορετικές προσεγγίσεις στις έννοιες της λειτουργικότητας, αισθητικής και συμβολισμού, ηθικής και διαμεσολάβησης, ως οι κεντρικές διαστάσεις της σχεδίασης, με στόχο την πληρότητα της σχεδιαστικής διεργασίας σε αντιστοιχία με την κάθε θεωρητική και μεθοδολογική προσέγγιση.

Προσεγγίσεις στο οντολογικό πρόβλημα της σχεδίασης – τί είναι σχεδίαση

 • Ορισμοί της σχεδίασης
 • Η σχέση σχεδίασης και τέχνης
 • Η σχέση σχεδίασης και βιοτεχνίας
 • Η σχέση σχεδίασης και επιστήμης

Προσεγγίσεις στο επιστημολογικό πρόβλημα της σχεδίασης – πώς γίνεται η σχεδίαση

 • Μοντερνιστική vs μετα-μοντερνιστική προσέγγιση
 • Ο ρόλος της θεωρίας στη σχεδίαση
 • Κριτική σύγκριση θεωριών & μεδοθολογιών σχεδίασης

Λειτουργικότητα στη σχεδίαση

 • Η θεωρία της προθετικής λειτουργίας
 • Η θεωρία της εξελικτικής/αιτιολογικής λειτουργίας
 • Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των παραπάνω προσεγγίσεων
 • Ο ρόλος της λειτουργικότητας στις έννοιες του novelty/innovation

Αισθητική και συμβολισμός στη σχεδίαση

Ηθική στη σχεδίαση

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν και να τοποθετούνται κριτικά και αναλυτικά σχετικά με το οντολογικό πρόβλημα της σχεδίασης (τί είναι σχεδίαση) μέσω της κατανόησης διαφορετικών εκφάνσεων της έννοιας της σχεδίασης καθώς και των συμβατοτήτων και διαφορών τους.
 • Κατανοούν και να τοποθετούνται κριτικά και αναλυτικά σχετικά με το επιστημολογικό πρόβλημα της σχεδίασης (πώς γίνεται η σχεδίαση) μέσω της κατανόησης των αρχών και των πρακτικών συνεπειών διαφορετικών θεωρητικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων στη σχεδιαστική διεργασία καθώς και των συμβατοτήτων και διαφορών τους.
 • Κατανοούν και να τοποθετούνται κριτικά και αναλυτικά αναφορικά με τη θέματα λειτουργικότητας στη σχεδίαση (functions in design).
 • Κατανοούν και να τοποθετούνται κριτικά και αναλυτικά αναφορικά με τα θέματα αισθητικής και συμβολισμού/εκφραστικότητας στη σχεδίαση (aesthetics and symbolism in design).
 • Κατανοούν και να τοποθετούνται κριτικά και αναλυτικά αναφορικά με τα θέματα διαμεσολάβησης και ηθικής στη σχεδίαση (design ethics & mediation).
 • Parsons, G. (2015). The philosophy of design. Hobken, NJ: Wiley-Blackwell.
 • Preston, B. (2013). A philosophy of material culture: Action, function, and mind. New York, NY: Routledge.
 • Houkes, W., & Vermaas, P. (2010). Technical functions: On the use and design of artefacts. Dordrecht: Springer.
 • Vermaas, P. E., & Vial, S. (2018). Advancements in the philosophy of design. Cham: Springer.