Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Περίληψη (Abstract): Σχεδίαση φωτογραφικής μηχανής απευθυνόμενη σε παιδιά με στόχο την εκπαίδευση τους και την εισαγωγή στην καλλιτεχνική φωτογραφία. Η κάμερα αποτελεί μία πλατφόρμα εκμάθησης των βασικών αρχών της φωτογραφίας καθώς έχει πολλαπλές χειροκίνητες ρυθμίσεις.

Φοιτητής/τρια: Γιάννης Αναστασιάδης

Καθηγητής/τρια: Ευγένιος Σκουρμπούτης

Λέξεις Κλειδιά: product design, μεθοδολογία σχεδίασης, πρωτοτυποποίηση, έρευνα πεδίου, CAD, λεπτομερειακός σχεδιασμός

Έτος: 2011

Περιγραφή

Ο βασικός στόχος της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η σχεδίαση μίας φωτογραφικής μηχανής που θα καλύπτει τις ανάγκες παιδιών συγκεκριμένου ηλικιακού εύρους. Παράλληλα, το προϊόν προς σχεδίαση θα πρέπει να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα, δηλαδή μέσω της διάδρασης με αυτό να αφομοιώνονται στον χρήστη βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά. Για την επίτευξη των βασικών προκαθορισμένων στόχων η εργασία παρουσιάζει:

  • Ιστορική αναδρομή της αναλογικής και ψηφιακής φωτογραφίας με σκοπό την άντληση των βασικών επιμέρους τμημάτων που συνθέτουν μία φωτογραφική μηχανή.
  • Επισκόπηση των νέων εφαρμοσμένων τεχνολογιών, με βασικό στόχο την αξιοποίησή τους στην φωτογραφική μηχανή προς σχεδίαση.
  • Τοποθέτηση της φωτογραφικής μηχανής σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δραστηριοτήτων αναλόγως των χαρακτηριστικών που πρέπει να φέρει.
  • Τοποθέτηση της φωτογραφικής μηχανής που πρόκειται να σχεδιαστεί σε μία ευρύτερη κατηγορία φωτογραφικών μηχανών.
  • Μελέτη των παραδοσιακών και σύγχρονων αναπτυξιακών θεωριών ώστε να εφαρμοστούν στην φωτογραφική μηχανή και εν τέλει να μπορεί να χαρακτηριστεί ως εκπαιδευτική.
  • Αξιοποίηση των παραμέτρων που προκύπτουν από το ερευνητικό στάδιο στην ανάπτυξη της φωτογραφικής μηχανής.
  • Καθορισμός απαιτήσεων χρηστών, προϊόντος και χαρακτηριστικών που πρέπει να φέρει το προϊόν προς ανάπτυξη ώστε να θεωρηθεί εκπαιδευτικό.
  • Καθορισμός σχεδιαστικών προδιαγραφών βάσει των στόχων, του final brief, και των προαναφερόμενων απαιτήσεων, που το νέο προϊόν θα πρέπει να πληρεί.
  • Σχεδίαση και αξιολόγηση των τριών προτάσεων που θα καλύπτουν το σύνολο των σχεδιαστικών προδιαγραφών με στόχο την ανάπτυξη ενός τελικού.
  • Λεπτομερή σχεδίαση του επικρατέστερου προσχέδιου.

 

Η ανάλυση των στόχων αυτών διαρθρώνεται σε 2 βασικά στάδια. Το ερευνητικό στάδιο όπου βασίζεται στην βιβλιογραφική μελέτη και στην ανάπτυξη ερωτηματολογίου συγκεκριμένου χαρακτήρα, και το σχεδιαστικό όπου βασίζεται κυρίως στα αποτελέσματα του πρώτου. Βάσει των βασικών μεθοδολογιών σχεδίασης, τα δύο αυτά στάδια συνεχώς επηρεάζουν το ένα το άλλο με σκοπό κάθε απόφαση να είναι πλήρως τεκμηριωμένη.