Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Φοιτητής/τρια: Αγγελική Καμπουρέλλη

Καθηγητής/τρια: Παναγιώτης Κουτσαμπάσης

Λέξεις Κλειδιά: εναέρια αλληλεπίδραση, συλλογή εικόνων, τεχνικές αλληλεπίδρασης, ευχρηστία, kinect, δοκιμές με χρήστες

Έτος: 2017

Περιγραφή

Η εργασία εντοπίζει, υλοποιεί και δοκιμάζει εναλλακτικές χειρονομίες χειρισμού μιας συλλογής εικόνων σε πλέγμα. Οι χειρονομίες ανιχνεύονται με το MS Kinect, ενώ οι δοκιμές με χρήστες εξετάζουν θέματα ευχρηστίας και κόπωσης.

Οι στόχοι της διπλωματικής εργασίας είναι:

  • Η καταγραφή και περιγραφή του προβλήματος, η διερεύνηση υπαρχόντων δομών συλλογών εικόνων και τεχνολογιών αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή, καθώς και η ανασκόπηση σχετικών ερευνών και άρθρων πάνω στο θέμα της εναέριας αλληλεπίδρασης με συλλογή εικόνων —μεθοδολογιών και διαδικασίας που ακολουθήθηκαν— και παράλληλα, ο κριτικός σχολιασμός αυτών.
  • Παρουσίαση της μελέτης που διεξήχθη για εναέρια αλληλεπίδραση χρήστη με συλλογή εικόνων που περιλάμβανε:
  1. την εύρεση και καταγραφή ευρέως αποδεκτού λεξιλογίου χειρονομιών για την εναέρια αλληλεπίδραση με συλλογή εικόνων σε διάταξη πίνακα μεγάλου μεγέθους
  2. την αξιολόγηση της ευχρηστίας, της αξιοπιστίας και της καταλληλόλητας του καθορισμένου λεξιλογίου χειρονομιών
  3. τη διερεύνηση των στοιχείων του συστήματος αλλά και του περιβάλλοντος που επηρεάζουν τους παράγοντες της ευχρηστίας, της αξιοπιστίας και της καταλληλότητας