Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Σας κοινοποιούμε το ΦΕΚ 784/Β/21.02.2022 στο οποίο δημοσιεύτηκε η υπό στοιχεία 17041/Ζ1/16.02.2022 Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 131757/Ζ1/2-8-2018 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Eλληνικών Α.Ε.Ι.» (Β’ 3387).».

 

 

Συνημμένα Αρχεία: