Υπεύθυνη Δήλωση [ pdf, doc, docx, rtf, odt, sxw, Φόρμα ΥΔ]


 


Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 (αντικατέστησε την Υπεύθυνη δήλωση του Ν.105)
Στη συνέχεια θα βρείτε:
- Πρότυπα έντυπα Υπεύθυνης δήλωσης του Ν 1599/86 σε διάφορα formats
- On line συμπλήρωση, εκτύπωση και αποθήκευση της Υπεύθυνης Δήλωσης (Φόρμα ΥΔ)  NEO 
- Σχετική νομοθεσία
- Χρήσιμες οδηγίες

Πρότυπα έντυπα:
- Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 pdf, doc, docx, rtf, odt, sxw
- Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 pdf, doc, docx, rtf, odt, sxw

 NEO  On line συμπλήρωση, εκτύπωση και αποθήκευση της Υπεύθυνης Δήλωσης (Φόρμα ΥΔ)  NEO 
Επιλέξτε Φόρμα ΥΔ,  για να συμπληρώσετε αυτά που απαιτούνται για την εκτύπωση της Υπεύθυνης Δήλωσης.
Επιλέξετε "Εκτύπωση της ΥΔ" και εμφανίζεται η ΥΔ συμπληρωμένη και έτοιμη για εκτύπωση.
Πατήστε το back (η) του browser για να γυρίσετε στη φόρμα για διορθώσεις.
Επιλέξτε "Δημιουργία του link της ΥΔ" και θα δημιουργηθεί ένα URL link το οποίο θα σας οδηγεί στη συμπληρωμένη φόρμα.
Μπορείτε να φτιάξετε favorite ή να αντιγράψετε το περιεχόμενο του link και να το ξαναχρησιμοποιήσετε όποτε τη χρειαστείτε.
[Ο server μας ΔΕΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΙ τα δεδομένα σας. Όλα τα δεδομένα που έχετε πληκτρολογήσει, υπάρχουν στο σχετικό URL link και μπορείτε να το αποθηκεύσετε και να το διαχειριστείτε στον τοπικό υπολογιστή σας.]

Θερινά Σχολεία, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Δια βίου Μάθηση, Πανεπιστήμιο Αιγαίου


Σχετική Νομοθεσία:
- Νόμος 1599/1986, Τεύχος Πρώτο, Αριθμός φύλλου 70. Σχέσεις κράτους - πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις [Ν 1599/1986,  ΥΔ: Άρθρο 8]
- Απόφαση: Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986. ΦΕΚ Β' 1276/2002

Χρήσιμες Οδηγίες:
Wikipedia - Υπεύθυνη Δήλωση

 

Στο Άρθρο 8 του νόμου 1599 περί σχέσεων κράτους-πολίτη, καθορίζεται η υπεύθυνη δήλωση. Ακολουθεί το περιεχόμενο του άρθρου 8.

'Άρθρο 8. Υπεύθυνη δήλωση. 
1. Γεγονότα ή στοιχεία που δεν αποδεικνύονται με το δελτίο ταυτότητας ή τα αντίστοιχα έγγραφα του άρθρου 6, μπορεί ν' αποδεικνύεται ενώπιον ·κάθε αρχής ή υπηρεσίας του δημόσιου τομέα με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου που συντάσσεται σε ειδικό σφραγιστό χαρτί αξίας 100 δραχμών. 
2. Ο τύπος και το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών.
3. Στοιχεία του δελτίου ταυτότητας που τυχόν έχουν μεταβληθεί δηλώνονται υποχρεωτικά με υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού. Με ίδια δήλωση μπορεί να αποδεικνύονται τα νέα στοιχεία, καθώς και το επάγγελμα και η διεύθυνση κατοικίας.
4. Οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα στις οποίες υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση μπορούν να ελέγξουν την ακρίβειά της με διασταύρωσή της με το αρχείο άλλων υπηρεσιών.
5. Ειδικές διατάξεις που καθορίζουν υποχρεωτική απόδειξη με ορισμένο τρόπο εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ότου εκδοθούν οι αποφάσεις κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 10.

Από το 2001 δεν απαιτείται πλέον "ειδικό σφραγιστό χαρτί αξίας 100 δραχμών" και δεν υπάρχει κάποιο άλλο τέλος. Οι δημόσιες αρχές πρέπει να διαθέτουν δωρεάν τα σχετικά έντυπα. Η ΥΔ μπορεί να εκτυπωθεί σε χαρτί Α4 με κατάλληλο πρότυπο έντυπο [ pdf, doc, docx, rtf, odt, sxw]


Το παρόν κείμενο είναι κείμενο γενικού ενδιαφέροντος και δεν υπέχει θέση οποιασδήποτε νομικής συμβουλής ή βοήθειας. Ενδέχεται επίσης να έχει μεταβληθεί η σχετιζόμενη νομοθεσία. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με σχετιζόμενες αρμόδιες αρχές ή δικηγόρους.
Το ΤΜΣΠΣ έχει διδάσκοντα σε μαθήματα σχετιζόμενα με νομικά θέματα στον οποίον μπορείτε να αποταθείτε για οδηγίες ή βοήθεια.


Για πληροφορίες ή σχόλια: Thomas Spyrou (tsp_@_aegean.gr)