Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Ολοκλήρωση Σπουδών των φοιτητών/τριών Τμημάτων 5ετούς φοίτησης (ΤΜΟΔ, ΤΜΠΕΣ. ΤΜΣΠΣ)

 

Ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής Ακαδημαϊκό έτος Ολοκλήρωσης Σπουδών (συμπεριλαμβανομένης της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου) Ν.4957/2022, άρθρο 76 παράγρ. 1, και άρθρο 454 παράγρ. 3
2023-2024 2030-2031

Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που εισάγονται από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εξής:

Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης σε ένα πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου του οποίου ο ελάχιστος χρόνος υπερβαίνει τα οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης είναι ο ελάχιστος χρόνος σπουδών, προσαυξημένος κατά έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα (τρία (3) ακαδημαϊκά έτη).

2022-2023 2029-2030
2021-2022 2028-2029

Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες
α) εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 αλλά και
β) για αυτούς/ές που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 δεν είχαν υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης (αφορά σε φοιτητές/τριες που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 φοιτούσαν από το 1ο έως και το 5ο έτος για τα πενταετούς φοίτησης Τμήματα):

Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης σε ένα πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου του οποίου ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης είναι τα δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης είναι ο ελάχιστος χρόνος σπουδών, προσαυξημένος κατά έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα (τρία (3) ακαδημαϊκά έτη). Ο υπολογισμός της ανώτατης διάρκειας φοίτησης εφαρμόζεται από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και έπειτα.

2020-2021 2028-2029
2019-2020 2028-2029
2018-2019 2028-2029
2017-2018 2028-2029
2016-2017 2028-2029
2015-2016 και πριν 2025-2026

Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021 είχαν υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης (αφορά σε φοιτητές/τριες που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 φοιτούσαν στο 6ο ή σε μεγαλύτερο έτος για τα πενταετούς φοίτησης Τμήματα):

Διαθέτουν για την ολοκλήρωση των σπουδών τους χρόνο ίσο προς την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης, δηλαδή δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα (πέντε (5) ακαδημαϊκά έτη) για τα πενταετούς φοίτησης Τμήματα, από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και εξής.