Ιn the 6th International Conference of the European Academy of Design (EAD06), March 29-31 2005, University of the Arts, Bremen, Germany.

A Framework Supporting Creativity in the Design Process: A Systems-theoretic Perspective

Argyris Arnellos, Thomas Spyrou , John Darzentas

Department of Product and Systems Design Engineering, University of the Aegean, 84100, Syros, Greece

 

Σε αυτή την εργασία εισάγεται ένα συστημικό πλαίσιο που υποστηρίζει τη δημιουργικότητα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σχεδίασης. Η διαδικασία σχεδίασης θεωρείται ότι έχει ως βάση της τη νοητική διαδικασία. Η διαδικασία σχεδίασης θεωρείται ως ένας ένσκοπος (purposeful) και συνεχιζόμενος μετασχηματισμός πολύπλοκων δομών αναπαράστασης και παραγωγή νέων τέτοιων δομών, με σκοπό την ικανοποίηση ενός όχι καλά οριζόμενου στόχου. Η δημιουργικότητα θεωρείται ως το αποτέλεσμα μιας ανάδυσης οργανωσιακής πολυπλοκότητας σε κάθε σύστημα που συμμετέχει στη διαδικασία της σχεδίασης, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί, στο πλαίσιο του σκοπού του, να ενσωματώσει νέους περιορισμούς στις νοηματικές δομές του. Τα νοήματα που παράγονται σε κάθε σύστημα αναγνωρίζονται ως το ενδεχόμενο και προσδοκώμενο περιεχόμενο (contingent and anticipatory content) περιεχόμενο των αναπαραστάσεών του, όπου η αυτό-οργάνωση είναι η δεσπόζουσα διαδικασία στην οποία εμπλέκεται συνεχώς. Επιπρόσθετα, οι Peircean σημειωτικές διαδικασίες φαίνεται να παρέχουν την λειτουργικότητα που απαιτείται από της αναδυόμενες δομές αναπαράστασης με σκοπό να ολοκληρώσουν τον κύκλο μιας δημιουργικής διαδικασίας σχεδίασης. Η δημιουργικότητα εντοπίζεται στο απαγωγικό (abductive) μέρος της σημειωτικής διαδικασίας, η δε αμφισβητήσιμη φύση της υποστηρίζεται από το προτεινόμενο πλαίσιο από το γεγονός ότι οι αναδυόμενες αναπαραστάσεις θα μπορούσαν να αποτελούν κακές εφαρμογές (misfits). Στην παρούσα εργασία, αναγνωρίζονται και αναλύονται τα κομβικά σημεία του πλαισίου δείχνοντας ότι ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να είναι δημιουργικό σε διάφορες διαστάσεις.

C38.pdf


Thomas Spyrou (Spyrou T.)