Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Προηγμένες Τεχνολογίες Αλληλεπίδρασης και Εφαρμογές

Τίτλος Μαθήματος: Προηγμένες Τεχνολογίες Αλληλεπίδρασης και Εφαρμογές (Advanced User Interfaces)
Κωδικός Μαθήματος: 9802 (γενήτ. 9800)
Εξάμηνο: 07
Τύπος μαθήματος: ΥΕΚI
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 4
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 2/2
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Οι καθιερωμένες διεπαφές χρήστη βασίζονται στην χρήση υλικού όπως πληκτρολόγιο, ποντίκι, οθόνη, και προϋποθέτουν την χρήση του Η/Υ σε θέση εργασίας. Το μάθημα κάνει μια εκτεταμένη εισαγωγή σε προχωρημένα θέματα σχεδίασης, ανάπτυξης, εφαρμογής και αξιολόγησης προηγμένων διεπαφών χρήστη (advanced user interfaces) και φυσικών διεπαφών χρήστη (νatural user interfaces, NUIs). Οι φυσικές διεπαφές χρήστη είναι μια γενική έννοια που αφορά την εκμετάλευση των ανθρώπινων τρόπων επικοινωνίας (φωνή, βλέμμα, κίνηση, χειρονομίες, κ.α.) για αλληλεπίδραση με τον Η/Υ, προφανώς σε νέα πλαίσια χρήσης και εφαρμογές. Οι στόχοι του μαθήματος είναι: - Ευαισθητοποίηση και επίγνωση των φοιτητών για τις νέες δυνατότητες αλληλεπίδρασης των ανθρώπων με τους υπολογιστές, - Διερεύνηση σύγχρονων εφαρμογών προηγμένων διεπαφών χρήστη στην επιστημονική βιβλιογραφία και - Πειραματισμός και ανάπτυξη πρωτοτύπων προηγμένων διεπαφών χρήστη. Το μάθημα περιλαμβάνει Θεωρία και Εργαστήριο. Στη Θεωρία οι μορφές διεπαφών που συζητούνται είναι: Κιναισθητικές διεπαφές / διεπαφές με χειρονομίες (Kinesthetic / gestural user interfaces). Πολυαπτικές διεπαφές για μεγάλες οθόνες και διαδραστικά τραπέζια (multitouch interfaces for large screens and tabletops). Αλληλεπίδραση με το βλέμμα (gaze interaction). Φωνητικές διεπαφές (voice user interfaces). Διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή (brain-computer interfaces). Επίσης, για κάθε διεπαφή γίνεται παρουσίαση σχετικά με (προφανώς, κάθε διεπαφή έχει αναπτυχθεί σε διαφορετικό βαθμό ως προς τα παρακάτω): Ιστορική επισκόπηση. Βασικές έννοιες και ανθρώπινοι παράγοντες (human factors) της διεπαφής. Τεχνολογία της διεπαφής: παραδείγματα, δυνατότητες και περιορισμοί. Ζητήματα και οδηγίες ευχρηστίας και αλληλεπίδρασης. Μέθοδοι σχεδίασης και αξιολόγησης. Μελέτες περίπτωσης (επιστημονικά άρθρα). Ερευνητικά θέματα και μελλοντικές δυνατότητες. Το Εργαστήριο αφορά τον προγραμματισμό του αισθητήρα Microsoft Kinect για την ανάπτυξη φυσικών διεπαφών (ανθρώπινες κινήσεις, χειρονομίες, αναγνώριση προσώπου, φωνή). Οι γλώσσες προγραμματισμού στις οποίες εργαζόμαστε είναι η Processing (βιβλιοθήκη simpleOpenNI) και η C# (MS Visual Studio, Kinect SDK 1.8).
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα θα: (α) αποκτήσουν μια ευρεία κατανόηση των δυνατοτήτων αλληλεπίδρασης των ανθρώπων με τους υπολογιστές στη βάση των νέων παραδειγμάτων αλληλεπίδρασης (β) είναι σε θέση να σχεδιάσουν πτυχές των συστημάτων βασισμένα σε κάποιες από τις παραπάνω διεπαφές, (γ) είναι σε θέση να οργανώσουν σχετικές μελέτες αξιολόγησης της εμπειρίας του χρήστη.
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Εγχειρίδια του μαθήματος: - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: - Κουτσαμπάσης, Π. (2011) Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή: Αρχές, Μέθοδοι και Παραδείγματα. Εκδόσεις Κλειδάριθμος. - Κουτσαμπάσης, Π. (2015) Αξιολόγηση Διαδραστικών Συστημάτων με Επίκεντρο τον Χρήστη: Ευχρηστία, Προσβασιμότητα, Συνεργατική Εργασία και Εμπειρία του Χρήστη. Ελληνικός Σύνδεσμος Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. https://repository.kallipos.gr/handle/11419/2765 - Kortum, P. (2008) HCI Beyond the GUI, Elsevier. http://www.hcibeyondthegui.com - Shaffer, D. (2009) Designing Gestural Interfaces, O’Reilly, http://www.designinggesturalinterfaces.com/ - Widgor & Wixon (2011) Brave NUI World, Morgan-Kauffmann. - Duchowski, A. (2007). Eye tracking methodology: Theory and practice (Vol. 373). Springer. - Pernice, Κ. and Nielsen, J. (2009) Eyetracking Methodology: How to Conduct and Evaluate Usability Studies Using Eyetracking, Nielsen & Norman Group, August 2009. http://www.useit.com/eyetracking/methodology - Cohen M.H. Giangola, J.P. Balogh, J. (2004) Voice User Interface Design, Addison-Wesley. http://www.vuidesign.org/ - Borenstein, G. (2012). Making Things See: 3D vision with Kinect, Processing, Arduino, and MakerBot. " O'Reilly Media, Inc." - Webb, J., & Ashley, J. (2012). Beginning Kinect Programming with the Microsoft Kinect SDK. Apress. - Jana, A. (2012). Kinect for Windows SDK Programming Guide. Packt Publishing Ltd. - Συναφή επιστημονικά περιοδικά: ACM Transactions on Computer-Human Interaction (ACM). Behaviour and Information Technology (Taylor & Francis). Human–Computer Interaction (Taylor & Francis). Interacting with Computers (Elsevier; British Computer Society). International Journal of Human–Computer Interaction (Taylor & Francis). International Journal of Human–Computer Studies (Elsevier). Journal of Usability Studies (Usability Professionals’ Association). ACM Interactions (magazine, ACM). CoDesign: the International Journal of CoCreation in Design and the Arts (Taylor & Francis). Design Issues (MIT Press). Design Studies (Elsevier).
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
- Θεωρία (50%): Γραπτές εξετάσεις: Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων. - Εργαστήριο (50%): Project report(s), και παρουσιάσεις στην τάξη. Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνικά
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνικά
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Πρόσωπο με Πρόσωπο  -  Αρχική   -  Επικοινωνία