Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Εικονική Πραγματικότητα

Τίτλος Μαθήματος: Εικονική Πραγματικότητα (Virtual Reality)
Κωδικός Μαθήματος: 9554 (γενήτ. 9550)
Εξάμηνο: 08
Τύπος μαθήματος: ΥΕΚI
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 4
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 2/2
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Στο μάθημα γίνεται μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες, τις μεθόδους ταξινόμησης και τις εφαρμογές συστημάτων Εικονικής Πραγματικότητας. Στη συνέχεια αναλύονται τα διάφορα μοντέλα αναπαράστασης του περιβάλλοντος και οι πιθανές μεταφορές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αλληλεπίδραση του χρήστη με τον εικονικό κόσμο. Γίνεται παρουσίαση των μεθόδων πληροφορικής κινηματογραφίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κίνηση των αντικειμένων και των χαρακτήρων, ενώ αναλύονται και θέματα μοντελοποίησης φυσικών νόμων και αναγνώρισης σύγκρουσης και αντίδρασης (collision detection and response), που είναι απαραίτητα σε αληθοφανή εικονικά περιβάλλοντα. Γίνεται εισαγωγή στην έννοια των αυτόνομων συνθετικών χαρακτήρων και στις σχετικές τεχνολογίες που τους συνοδεύουν, ενώ παρουσιάζεται διεξοδικά και το υλικό εικονικής πραγματικότητας, όπως γάντια δεδομένων (data gloves) και οθόνες προσαρμοσμένες στο κεφάλι (head mounted displays). Τέλος, δίνεται έμφαση στις μεθοδολογίες σχεδίασης και αξιολόγησης συστημάτων εικονικής πραγματικότητας, σε θέματα σχεδίασης μεταφορών και αλληλεπιδράσεων, καθώς και σε μεθοδολογίες ανάπτυξης. Παράλληλα παρουσιάζεται το περιβάλλον Unity και η γλώσσα C#, με τα οποία καλούνται οι φοιτητές να σχεδιάσουν ένα εικονικό περιβάλλον και τις σχετικές αλληλεπιδράσεις. Τα εργαστήρια εφαρμογής των ανωτέρω εννοιών και τεχνικών είναι υποχρεωτικά
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσει ο φοιτητής το χώρο της εικονικής πραγματικότητας και τη χρησιμότητά του ως προηγμένο μέσο διάδρασης, να εξοικειωθεί με τις σχετικές τεχνολογίες λογισμικού και υλικού, και γνωρίσει τις μεθοδολογίες σχεδίασης και ανάπτυξης εικονικών κόσμων.
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Εγχειρίδια του μαθήματος: - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: Εικονικοί Κόσμοι, Σ. Βοσινάκης Εικονικά περιβάλλοντα πληροφόρησης, Κόκοτος Δημήτριος Χ Εικονική Πραγματικότητα στην Εκπαίδευση: Θεωρία και πράξη, Μ. Φωκίδης, Κ. Τσολακίδης Sherman & Craig, Understanding Virtual Reality: Interface, Application and Design, 2002. Burdea & Coiffet, Virtual Reality Technology, 2003. J. Vince, Introduction to Virtual Reality, 2013 - Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Virtual Reality, Springer Presence: Teleoperators & Virtual Environments, MIT Press
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται μέσω γραπτών εξετάσεων και εργασιών.
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνική
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Πρόσωπο με Πρόσωπο  -  Αρχική   -  Επικοινωνία