Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Σχεδίαση & Τεχνολογίες Παραγωγής

Τίτλος Μαθήματος: Σχεδίαση & Τεχνολογίες Παραγωγής (Production design)
Κωδικός Μαθήματος: 9503 (γενήτ. 9500)
Εξάμηνο: 08
Τύπος μαθήματος: ΥΕΚII
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 4
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 2/2
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Εισαγωγή στα παραγωγικά συστήματα, τη θεωρία συστημάτων και λήψη αποφάσεων Σχεδιασμός των θέσεων παραγωγής και σχεδιασμός των μεθόδου παραγωγής Εισαγωγή στη διαχείριση έργων, οικονομική ανάλυση έργου και κύκλος ζωής έργου Πληροφοριακό σύστημα έργου, αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού και ανάλυση δραστηριοτήτων Διάγραμμα GANTT, τεχνική PERT και μέθοδος CPM (προσδιορισμός κρίσιμου μονοπατιού) Ανάλυση τεχνολογιών παραγωγής – κατεργασιών διαμόρφωσης Ανάλυση τεχνολογιών παραγωγής – κατεργασιών αφαίρεσης υλικού Ανάλυση τεχνολογιών παραγωγής – κατεργασιών προσθήκης υλικού Διαστατική μετρολογία και επιθυμητή ποιότητα προϊόντος Σχεδιασμός προϊόντος και Σχεδίαση με χρήση Η/Υ (CAD) Σχεδιασμός θέσης παραγωγής και μεθόδων παραγωγής και Παραγωγή με χρήση Η/Υ (CAM) Σχεδίαση προϋπολογισμού, κόστους και χρόνου
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Διαθέτει προχωρημένες γνώσεις στο πεδίο των κατεργασιών και των διαμορφώσεων των υλικών. Μπορεί να διακρίνει τα στάδια παραγωγής ενός προϊόντος. Μπορεί να διακρίνει και να σχεδιάσει πλήρως την κατασκευή ενός προϊόντος. Κατέχει προχωρημένες δεξιότητες και έχει τη δυνατότητα σχεδίασης και ανάλυσης ενός προϊόντος σε όλα τα στάδια της κατασκευής και της συναρμολόγησής του. Μπορεί να διαχειρίζεται σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες ή σχέδια εργασίας, με ανάληψη ευθύνης για τη λήψη αποφάσεων στον σχεδιασμό και την κατασκευή προϊόντων.
Προαπαιτούμενα:
Κανένα
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Εγχειρίδια του μαθήματος: - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: Μηχανουργική Τεχνολογία Τόμος Α΄ Κατεργασίες Διαμόρφωσης, Αριστομένης Αντωνιάδης Μηχανουργική Τεχνολογία Τόμος Β΄ Κατεργασίες Αφαίρεσης Υλικού, Αριστομένης Αντωνιάδης Manufacturing Engineering & Technology, Serope Kalpakjian, Steven Schmid - Συναφή επιστημονικά περιοδικά: CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology Journal of Materials Processing Technology Journal of Manufacturing Processes CIRP Annals - Manufacturing Technology International Journal of Machine Tools and Manufacture Robotics and Computer-Integrated Manufacturing Additive Manufacturing Journal of Manufacturing Systems
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική Η εξέταση γίνεται με: Τελική Γραπτή Εξέταση (Επίλυση προβλημάτων, ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης, αντιστοίχισης, πολλαπλής επιλογής, τύπου Σ/Λ με αιτιολόγηση) Γραπτή Εργαστηριακή Εργασία με ενδιάμεση Έκθεση/Αναφορά Εβδομαδιαία Γραπτή Εξέταση (Επίλυση προβλημάτων, ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης, αντιστοίχισης, πολλαπλής επιλογής, τύπου Σ/Λ με αιτιολόγηση) Τα κριτήρια είναι ρητά προσδιορισμένα και κοινοποιούνται στο e-class στην αρχή κάθε εξαμήνου.
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνική
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Φυσική παρουσία  -  Αρχική   -  Επικοινωνία