Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

Τίτλος Μαθήματος: Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support Systems)
Κωδικός Μαθήματος: 9453 (γενήτ. 9450)
Εξάμηνο: 09
Τύπος μαθήματος: ΥΕΚIII
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 4
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 4/
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Αρχικά παρουσιάζονται οι κατηγορίες και οι βασικές διαδικασίες και φάσεις λήψης αποφάσεων στην επιχείρηση και διακρίνει περιπτώσεις αποφάσεων σε δομημένα και ημιδομημένα ή αδόμητα προβλήματα. Μελετά τις κατηγορίες, τις αρχιτεκτονικές και τις μεθοδολογίες των συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων (ΣΥΑ) κάνοντας αξιοποίηση της μοντελοποίησης, προσομοίωσης, τεχνητής νοημοσύνης, αποθηκών δεδομένων (Data Warehouses) και τεχνικών εξόρυξης δεδομένων (Data Mining) για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων. Στη συνέχεια παρουσιάζονται «τυπικές» μέθοδοι λήψης αποφάσεων όπως τα δένδρα και πίνακες αποφάσεων, η δόμηση και ανάλυση προβλήματος σε συνθήκες αβεβαιότητος όπως δέντρα πεποιθήσεων και «άτυπες» μέθοδοι όπως το σπίτι της ποιότητας, ανάλυση δυνάμεων-αδυναμιών-ευκαιριών-απειλών, επίγνωση σχεδίασης, γνωστικοί χάρτες κτλ. Τέλος παρουσιάζει συστημικές μεθοδολογίες υποστήριξης αποφάσεων για την σχεδίαση οργανώσεων, όπως η μεθοδολογία ευμετάβλητων συστημάτων, ο διαδραστικός σχεδιασμός και η κριτική συστημική ευρετική.
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Το μάθημα στοχεύει στην εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ΣΥΑ και σε μεθόδους/μεθοδολογίες υποστήριξης της λήψης αποφάσεων που αφορούν τη σχεδίαση οργανώσεων.
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Η εξέταση του μαθήματος αποτελείται από γραπτή εξέταση και εργασία. Ο τελικός βαθμός προκύπτει κατά 40% από το βαθμό της εργασίας και 60% από το βαθμό των γραπτών εξετάσεων.  -  Αρχική   -  Επικοινωνία