Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Τεχνολογική Υποστήριξη της Συνεργατικής Εργασίας

Τίτλος Μαθήματος: Τεχνολογική Υποστήριξη της Συνεργατικής Εργασίας (Collaborative Systems)
Κωδικός Μαθήματος: 9402 (γενήτ. 9400)
Εξάμηνο: 09
Τύπος μαθήματος: ΕΕ
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 4
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 4
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 3/
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Στο μάθημα μελετάται η σχεδίαση συστημάτων λογισμικού που υποστηρίζουν τη συνεργασία και τη δουλειά με χρήση υπολογιστών. Οι σχετικοί Αγγλικοί όροι της επιστημονικής περιοχής του μαθήματος είναι: Computer-Supported Collaborative Work (Συνεργατική Εργασία Υποστηριζόμενη από Υπολογιστές), Social Computing (είναι ο εναλλακτικός όρος του CSCW στον οποίο συμφωνούν οι περισσότεροι ερευνητές του χώρου), και Groupware (Λογισμικό για ομάδες). Ο στόχος των συνεργατικών συστημάτων είναι σύμφωνα με τους Bannon and Schmidt (1991): «η μελέτη και κατανόηση της συνεργατικής εργασίας στο πλαίσιο της χρήσης υπολογιστικών συστημάτων που την υποστηρίζουν», και σύμφωνα με την Suchman (1989): “Η μελέτη της σχεδίασης της τεχνολογίας υπολογιστών με άμεσο ενδιαφέρον στις επιπτώσεις και πρακτικές κοινωνικής οργάνωσης των δυνητικών χρηστών”. Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στη φιλοσοφία ότι ένα συνεργατικό σύστημα οφείλει να ταιριάζει με τις ατομικές, οργανωσιακές και κοινωνικές πτυχές της συνεργασίας που επιδιώκει να υποστηρίξει προκειμένου να θεωρείται πετυχημένο. Το μάθημα συζητάει: (α) ταξινομήσεις συνεργατικών συστημάτων και συνεργατικής εργασίας (π.χ. διαρθρωτική συνεργατική εργασία, στενά συνδεδεμένη συνεργατική εργασία, πληροφοριακή και δημιουργική συνεργατική εργασία), (β) επιμέρους θέματα σχεδίασης όπως επίγνωση (awareness), ιδιωτικότητα (privacy), κοινό υπόβαθρο (common ground), κ.α., (γ) θεωρητικά πλαίσια που βοηθούν στη διερεύνηση και σχεδίαση συστημάτων όπως εθνογραφία και θεωρία δραστηριοτήτων), (δ) συγκεκριμένες εφαρμογές συνεργατικών συστημάτων σε πλαίσια συνεργατικής μάθησης και σχεδίασης.
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα θα αποκτήσουν: - Ευαισθητοποίηση για την αξία της κατανόησης / σχεδίασης / αξιολόγησης συστημάτων υποστήριξης της συνεργατικής εργασίας. - Κατανόηση της θεωρητικής αντιμετώπισης: o Κατηγοριοποιήσεις:  Συνεργατικών συστημάτων: τόπος/χρόνος, 3Cs, με βάση το είδος της συνεργασίας, κ.α.  Συνεργατικής εργασίας: προσανατολισμένη σε εργασίες (tasks) και ροή της δουλειάς (workflow), η εργασία ως καταστασιακή δράση (situated action), διαρθρωτική εργασία (articulation work), η εργασία ως επίγνωση (awareness). o Θεωρητικές προσεγγίσεις για τη συνεργατική εργασία  Θεωρία Δραστηριοτήτων, Εθνογραφία. - Επισκόπηση πρακτικής αντιμετώπισης: o Μέθοδοι: έρευνες, εργαστηριακές μελέτες, μελέτες περίπτωσης, κ.α. o Παραδείγματα εφαρμογής: Συνεργατική μάθηση, συνεργατικά εικονικά περιβάλλοντα, συνεργατική σχεδίαση, συνεργατικό γράψιμο, κ.α.
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Εγχειρίδια του μαθήματος: - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: - Κουτσαμπάσης, Π. (2011) Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή: Αρχές, Μέθοδοι και Παραδείγματα. Εκδόσεις Κλειδάριθμος. - Κουτσαμπάσης, Π. (2015) Αξιολόγηση Διαδραστικών Συστημάτων με Επίκεντρο τον Χρήστη: Ευχρηστία, Προσβασιμότητα, Συνεργατική Εργασία και Εμπειρία του Χρήστη. Ελληνικός Σύνδεσμος Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. https://repository.kallipos.gr/handle/11419/2765 - Andriessen, JHE (2003), Working with Groupware, Springer, chapters 1, 2, 3. - Grudin, J. (1994) Groupware and social dynamics: Eight challenges for developers. Communications of the ACM, 37, 1, 92-105. - Kolko, J. (2012) Wicked Problems: Problems Worth Solving, https://www.wickedproblems.com/ - Olson, G. M., & Olson, J. S. (2000). Distance matters. Human-computer interaction, 15(2), 139-178. - Schmidt, K. and Bannon, L. (2013) Constructing CSCW: The First Quarter Century, CSCW 22:345–372. - Suchman, L,. (1987) Plans and Situated Actions: the problem of human-machine communication, Cambridge University Press. - Συναφή επιστημονικά περιοδικά: CSCW: Computer Supported Cooperative Work (Springer) Computer Mediated Communication (Emerald) ACM Transactions on Computer-Human Interaction (ACM). Behaviour and Information Technology (Taylor & Francis). Human–Computer Interaction (Taylor & Francis). Interacting with Computers (Elsevier; British Computer Society). International Journal of Human–Computer Interaction (Taylor & Francis). International Journal of Human–Computer Studies (Elsevier). Journal of Usability Studies (Usability Professionals’ Association). ACM Interactions (magazine, ACM). CoDesign: the International Journal of CoCreation in Design and the Arts (Taylor & Francis). Design Issues (MIT Press). Design Studies (Elsevier).
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
- Θεωρία (60%): Γραπτές εξετάσεις: Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων. - Εργασίες (40%): Project report(s), και παρουσιάσεις στην τάξη. Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνικά.
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνική
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Πρόσωπο με Πρόσωπο  -  Αρχική   -  Επικοινωνία