Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Μηχανοτρονική

Τίτλος Μαθήματος: Μηχανοτρονική (Mechatronics)
Κωδικός Μαθήματος: 9353 (γενήτ. 9350)
Εξάμηνο: 07
Τύπος μαθήματος: ΥΕΚII
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 4
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 2/2
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή του φοιτητή/ήτριας σε συνεργατικά συστήματα αποτελούμενα κυρίως από μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη με στόχο τον σχεδιασμό καινοτόμων προϊόντων και διαδικασιών. Μελετούνται ζητήματα που αφορούν την εισαγωγή της επιστήμης υπολογιστών και του αυτόματου ηλεκτρονικού ελέγχου ως ολοκληρωμένα συστατικά ενός μηχανοτρονικού συστήματος. Αναλύονται οι τρεις βασικές έννοιες, μηχανική, έλεγχος (διαδικασίες ανάδρασης) και υπολογιστές (υλοποίηση ελέγχων σε υλικό και λογισμικό) και η συνεργατική εφαρμογή τους η οποία μπορεί να οδηγήσει σε βελτιωμένα και χαμηλού κόστους συστήματα. Η κατανόηση από τους φοιτητές/ήτριες των διάφορων αρχών που διέπουν τα μηχανοτρονικά συστήματα θα τους βοηθήσει να επικοινωνήσουν καλύτερα και να εργαστούν σε περιβάλλοντα από ομάδες εργασίας διαφορετικών ειδικοτήτων. Εργαστηριακές ασκήσεις ανάλυσης συστημάτων
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Μπορεί να σχεδιάσει μηχανοτρονικά προϊόντα/συστήματα.
Προαπαιτούμενα:
Κανένα
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Εγχειρίδια του μαθήματος: - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: (1) David M. Auslander - Carl J. Kempf . ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗ. (2) Dorf Richard C.,Bishop Robert H. Σύγχρονα συστήματα αυτόματου ελέγχου - Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Mechatronics IEEE/ASME Transactions on Mechatronics.
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Πίνακας και Εργαστήριο
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Ελληνική. Η εξέταση γίνεται με: Επίλυση Προβλημάτων. Επίσης ζητείται Γραπτή Εργασία. Τα κριτήρια είναι ρητά προσδιορισμένα και κοινοποιούνται στο e-class στην αρχή κάθε εξαμήνου.
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνική
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Πρόσωπο με Πρόσωπο  -  Αρχική   -  Επικοινωνία