Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Ψυχολογία καταναλωτή

Τίτλος Μαθήματος: Ψυχολογία καταναλωτή (Consumer Psychology)
Κωδικός Μαθήματος: 9303 (γενήτ. 9300)
Εξάμηνο: 09
Τύπος μαθήματος: ΕΕ
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 4
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 4
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 3/
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις γενικές αρχές και προσεγγίσεις στο χώρο της ψυχολογίας του καταναλωτή και εστιάζει στην εξέταση συγκεκριμένων γνωστικών διεργασιών και μορφών συμπεριφοράς του ατόμου. Στα πλαίσια του μαθήματος αναλύονται έννοιες όπως: αντίληψη, μάθηση, μνήμη, διαμόρφωση & αλλαγή στάσεων. Στόχος του μαθήματος είναι η κατανοηση βασικών φαινομένων που σχετίζονται με τη συμπεριφορά του καταναλωτή και τα οποία σχετίζονται με νοητικές/γνωστικές λειτουργίες καθώς και με διεργασίες που λαμβάνουν χώρα μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται ο καταναλωτής.
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Μετά το τέλος των μαθημάτων, οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να: • Κατανοούν/αναλύουν φαινόμενα που άπτονται της συμπεριφοράς του καταναλωτή • Αναλύουν και ερμηνεύουν τα ευρήματα της ανάλυσης περιεχομένου διαφημίσεων • Συγγράφουν έκθεση των ευρημάτων/συμπερασμάτων που προκύπτουν από την ανάλυση περιεχομένου διαφημίσεων.
Προαπαιτούμενα:
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Εγχειρίδια του μαθήματος: 1. Κοκκινάκη, Φ. (2005). Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα: Τυπωθήτω – Δαρδανός 2. Hayes, N. (1998). Εισαγωγή στην Ψυχολογία (Α’ τόμος). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Διαλέξεις, παρουσιάσεις επιστημονικών άρθρων, συζήτηση
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το βαθμό των γραπτών εξετάσεων καθώς και από το βαθμό δύο εργασιών (παρουσίαση/συζήτηση επιστημονικού άρθρου/κεφαλαίου βιβλίου και διεξαγωγή εμπειρικής έρευνας, μέσω ανάλυσης περιεχομένου διαφημίσεων).
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνική
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Φυσική παρουσία  -  Αρχική   -  Επικοινωνία