Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Υλικά, Τεχνικές και Μέσα Παρουσίασης

Τίτλος Μαθήματος: Υλικά, Τεχνικές και Μέσα Παρουσίασης (Presentation Media, Materials & Techniques)
Κωδικός Μαθήματος: 9253 (γενήτ. 9250)
Εξάμηνο: 09
Τύπος μαθήματος: ΕΕ
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 4
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 4
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 3/
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Το μάθημα, είναι ένα διαθεματικό πρακτικό και θεωρητικό εργαστήριο, με έμφαση στη συνδυαστική χρήση αναλογικών και ψηφιακών μέσων. Στο θεωρητικό σκέλος οι φοιτητές είναι υπεύθυνοι για την εισήγηση κειμένων, εικόνων, αντικειμένων και δράσεων (π.χ.performance), σε σεμιναριακό πλαίσιο αναλύοντας κριτικά, ως προς την αισθητική μορφή και το νοηματικό περιεχόμενο τους. Στο εργαστηριακό σκέλος οι φοιτητές διερευνούν τη φύση πολλαπλών υλικών καθώς και τεχνικών και μεθόδων εφαρμογής τους, στο σχεδιασμό 2D- 3D και 4D αντικειμένων και δράσεων. Πρόθεση του μαθήματος είναι μέσω μίας κριτικής θεώρησης να αναδείξει τα εννοιολογικά φορτία διαφόρων κειμένων, εικόνων, αντικειμένων, υλικών και δράσεων, με σκοπό να πετύχει, τη βέλτιστη άρθρωση συνδυασμών, μορφής, νοήματος και σκοπού. Για το λόγο αυτό οι φοιτητές, αυτόνομα συγκροτούν ομάδες οι οποίες επεξεργάζονται σχεδιαστικά, πιθανά σενάρια δράσης, για εργασίες σε πολλαπλούς τομείς, με έμφαση σε μια ολοκληρωμένη πρόταση περιεχομένου και παρουσίασης. Οι φοιτητές διεξάγεται την έρευνα τους σε σεμιναριακό πλαίσιο και καθοδηγούνται να εξετάσουν και να αναπτύξουν τις ιδέες τους και τα υλικά τους ως προς την καταλληλότητα των συσχετισμών μορφής και νοήματος καθώς και την ανάπτυξή τους μέσα από αυτά. Η διαδικασία βασίζεται στις δομικά ενσωματωμένες, αρχές της νοηματικής τέχνης, έτσι ώστε να προκαλείται η νοητική-συναισθηματική συμμετοχή του χρήστη/κοινού. Η χρήση μικρών ηλεκτρικών εργαλείων, πολλαπλών υλικών και προγραμμάτων υπολογιστών όπως Illustrator, Corel, Flash Macromedia, Director, Photoshop, καθώς και η φωτογραφία και οι εκτυπώσεις είναι μερικά από τα απαραίτητα μέσα που κάνει χρήση ο φοιτητής σε αυτό το μάθημα.
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Οι παραπάνω περιγραφές, εκφράζουν τον σκοπό του μαθήματος ο οποίος είναι για τους φοιτητές να αναπτύξουν μια κριτική οπτική, εφαρμόσιμη σε μια διαφορετικά σχεδιαστικά πρότζεκτ καθώς και την ανάπτυξη του δικού τους πορτφόλιο. Το μάθημα εστιάζει στην δόμηση ενός απτού και/ή ηλεκτρονικού πορτφόλιο καθώς και σχεδιαστική εργασία μικρής κλίμακας και μια τελική σχεδιαστική εργασία μεγαλύτερης κλίμακας.
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Οι εργασίες είναι θεματικά ελεύθερες και επιπλέον οι φοιτητές επιλέγουν τα μέσα εκτέλεσής των τελικών εργασιών τους τις οποίες παρουσιάζουν στο τέλος του εξαμήνου και προσμετρούνται ως 70% της τελικής βαθμολογίας. Το υπόλοιπο 30% της τελικής βαθμολογίας βασίζεται σε εργασίες μικρότερης κλίμακας οι οποίες παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου καθώς και στην παρακολούθηση και συμμετοχή των φοιτητών στα θεωρητικά σεμινάρια που διεξάγονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου .  -  Αρχική   -  Επικοινωνία