Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Αειφόρος Σχεδίαση

Τίτλος Μαθήματος: Αειφόρος Σχεδίαση (Sustainable Design)
Κωδικός Μαθήματος: 9010 (γενήτ. 9010)
Εξάμηνο: 08
Τύπος μαθήματος: ΥΕΚIII
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 4
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 4/
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Το μάθημα ασχολείται με την σχεδίαση για αειφόρα. Λαμβάνει υπόψη τις ειδικές συνθήκες της εποχής όπου οι περιβαλλοντικές πιέσεις ενισχύουν ως γενεσιουργό αιτία την ανάγκη υπέρβασης των κοινωνικών και οικονομικών μοντέλων της τρέχουσας κατάστασης. Η σχεδίαση θεωρείται πλέον ότι διαδραματίζει βασικό ρολό στη δημιουργία αυτών των φαινομένων, αλλά ταυτόχρο έχει τη δυναμική να αποτελέσει εφαλτήριο για την μετάβαση προς την αειφόρο κοινωνία. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με διαφορετικές θεωρητικές και εφαρμόσιμες προσεγγίσεις της σχεδίασης για αειφόρια και διαπραγματεύεται και συνειδητοποιεί τις διάφορες μορφές γεφύρωσης ανάμεσα σε αυτές τις μεθοδολογίες και άλλες αναδυόμενες εκφάνσεις της σχεδίασης όπως η σχεδίαση υπηρεσιών και η ανοιχτή σχεδίαση (open design).
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Εξοικείωση σε διαφορετικές μεθοδολογίες σχεδίασης για αειφόρα και του υποβάθρου τους. Κατανόηση των διαφορών ανάμεσα στις οικο-μοντερνιστικές και ριζοσπαστικές προσεγγίσεις της σχεδίασης για αειφόρα. Χρήση της «τετραπλής τελικής γραμμής» (quadruple bottom line) ως εργαλείο ανάλυσης του προβληματικού χώρου και του χώρου λύσεων αλλά και ως βάση για την αξιολόγηση των παραγώγων της σχεδιαστικής διεργασίας Κατανόηση των δομικών αρχών της αειφόριας (structural principles of sustainability) και υιοθέτηση τους ως βάση σύγκρισης ανάμεσα σε διαφορετικές προσεγγίσεις και περιπτώσεις (case studies).
Προαπαιτούμενα:
Κανένα
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Εγχειρίδια του μαθήματος: Fry, T. (2009). Design futuring. Oxford: Berg. Fuad-Luke, A. (2009). Design activism. London: Earthscan. Papanek, V. (1972). Design for the real world. New York: Pantheon Books. Shedroff, N. and Lovins, L. (2009). Design is the problem. Brooklyn, N.Y.: Rosenfeld Media. Walker, S. (2011). The spirit of design. Abingdon, Oxon: Earthscan.
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Θεωρητικές Διαλέξεις
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Τελική εργασία με θεωρητικό περιεχόμενο συμπληρωματικά με γραπτές εξετάσεις ή εναλλακτικά απαλλακτική ολοκληρωμένη, διερευνητική και συνθετική ερευνητική εργασία
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνική
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Φυσική παρουσία  -  Αρχική   -  Επικοινωνία