Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Πρακτική

Τίτλος Μαθήματος: Πρακτική (Internships)
Κωδικός Μαθήματος: 8902 (γενήτ. 8900)
Εξάμηνο: 07,08
Τύπος μαθήματος: Υ
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 8
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 7
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 1/
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Η Πρακτική Άσκηση περιλαμβάνει ουσιαστικά 3 στάδια: 1. Σεμινάριο Επαγγελματικής Προετοιμασίας • Εγγραφή στο Σεμινάριο και σύστημα ΑΤΛΑΣ (Εργασία 1) • Εκπαίδευση και δημιουργία Σύντομου Βιογραφικού Σημειώματος (Εργασία 2α) και Συνοδευτικής Επιστολής (Εργασία 2β) • Εκπαίδευση τρόπου παρουσίασης των γνώσεων και δεξιοτήτων μας σε συνεντεύξεις εργασίας/επιλογής προσωπικού & συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου (Εργασία 3) • Αναζήτηση θέσεων από τους υποψήφιους ασκούμενους και συνεργασία με το Γραφείο Σταδιοδρομίας & Πρακτικής Άσκησης για την ενημέρωση για διαθέσιμες θέσεις ή για τη συμβουλή επί θέσεων που βρίσκουν οι ίδιοι 2. Εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης • Υπογραφή Σύμβασης μεταξύ Φοιτητή-Φορέα-ΕΛΕ Πανεπιστημίου (Εργασία 4). Επιλογή Επιβλέποντα βάση αντικειμένου Πρακτικής • Απόκτηση αριθμού ασφαλισμένου & τραπεζικού λογαριασμού για την καταβολή αμοιβής, Συμπλήρωση ΥΔ στοιχείων (Εργασία 5) • Συμπλήρωση εβδομαδιαίας αναφοράς προόδου (Εργασία 6) • Συμπλήρωση ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση του προγράμματος (Προαιρετική για όσους ασφαλίζονται μέσω Τμήματος και όχι από τον ΕΛΕ) • Υπογραφή βεβαίωσης από το φορέα για το διάστημα απασχόλησης. (Εργασία 7) 3. Εξέταση & Ολοκλήρωση Διαδικασιών • Συνεργασία με τον επιβλέποντα, διόρθωση εβδομαδιαίας αναφοράς • Προφορική ανοικτή παρουσίαση της ΠΑ και βαθμολόγηση • Καταβολή αμοιβής Πρακτικής Άσκησης
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Η Πρακτική Άσκηση είναι αμειβόμενη απασχόληση που διαρκεί 4 εβδομάδες. Οι φοιτητές συνεργάζονται με τον εκάστοτε επιβλέποντα διδάσκοντα και συμπληρώνουν εβδομαδιαίες αναφορές με την πρόοδο του έργου τους. Στη λήξη της περιόδου παρουσιάζουν τα αποτελέσματα σε ειδική ανοικτή εκδήλωση παρουσία της Επιτροπής η οποία και τους βαθμολογεί. Στη διάρκεια του εξαμήνου που προηγείται της Πρακτικής Άσκησης, οι φοιτητές προετοιμάζονται κατάλληλα μέσω ειδικών σεμιναριακών διαλέξεων για τη βέλτιστη παρουσία τους στους εργασιακούς χώρους. Σκοπός είναι o φοιτητής να αποχτήσει εμπειρία συμμετέχοντας στον οργανωτικό ιστό ενός επαγγελματικού φορέα υπό κανονικές εργασιακές συνθήκες και πάνω σε συγκεκριμένο αντικείμενο.
Προαπαιτούμενα:
Ο φοιτητής πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εξέταση στα δύο τρίτα των μαθημάτων και σε όλα του πρώτου έτους
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Η Πρακτική Άσκηση είναι αμειβόμενη απασχόληση που διαρκεί 4 εβδομάδες. Οι φοιτητές συνεργάζονται με τον εκάστοτε επιβλέποντα διδάσκοντα και συμπληρώνουν εβδομαδιαίες αναφορές με την πρόοδο του έργου τους. Στη λήξη της περιόδου παρουσιάζουν τα αποτελέσματα σε ειδική ανοικτή εκδήλωση παρουσία της Επιτροπής η οποία και τους βαθμολογεί. Όλες οι εργασίες είναι ατομικές. Όλες οι σχετικές πληροφορίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του μαθήματος.
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνικά (Αγγλικά όταν εγγράφονται φοιτητές ERASMUS)
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Πρόσωπο με Πρόσωπο  -  Αρχική   -  Επικοινωνία