Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Σχεδιασμός και Ανάλυση Μηχανισμών

Τίτλος Μαθήματος: Σχεδιασμός και Ανάλυση Μηχανισμών (Design and Analysis of Mechanisms)
Κωδικός Μαθήματος: 8853 (γενήτ. 8850)
Εξάμηνο: 08
Τύπος μαθήματος: ΥΕΚII
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 4
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 2/2
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Μελετούνται διάφοροι τύποι μηχανισμών π.χ. μηχανισμός τεσσάρων αρθρωτών ράβδων. Εισαγωγή στη Δυναμική, στοιχεία Διανυσματικού Λογισμού. Κινηματική του υλικού σημείου. Δυναμική του υλικού σημείου. Δυναμική συστημάτων υλικών σημείων. Κινηματική του απαραμόρφωτου σώματος. Κινηματική συστημάτων στερεών σωμάτων. Επίπεδη Δυναμική του απαραμόρφωτου σώματος. Μαζικές ροπές αδράνειας. Σύνθεση Μηχανισμών. Σύνθεση μηχανισμών τεσσάρων μελών. Μηχανισμοί με οδοντωτούς τροχούς. Μηχανισμοί με οδηγητικές καμπύλες. Μηχανισμοί περιοδικής ασυνεχούς μεταδόσεως. Εργαστήριο ανάλυσης μηχανισμών χρησιμοποιώντας εμπορικά προγράμματα ανάλυσης μηχανισμών.
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Μπορεί να σχεδιάσει μηχανισμούς. Μπορεί να μοντελοποιήσει μηχανισμούς. Μπορεί να αναλύσει μηχανισμούς.
Προαπαιτούμενα:
Κανένα
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Εγχειρίδια του μαθήματος: 1. Beer F., Johnston R., Eisenberg E., Δυναμική, Τζιόλα, 2010, Θεσσαλονίκη. 2. Meriam, Δυναμική, Φούντας 2009, Αθήνα.
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Ελληνική. Η εξέταση γίνεται με: Επίλυση Προβλημάτων. Επίσης ζητείται Γραπτή Εργασία. Τα κριτήρια είναι ρητά προσδιορισμένα και κοινοποιούνται στο e-class στην αρχή κάθε εξαμήνου.
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνική
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Πρόσωπο με Πρόσωπο  -  Αρχική   -  Επικοινωνία