Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Σχεδίαση πληροφορίας

Τίτλος Μαθήματος: Σχεδίαση πληροφορίας (Information Design)
Κωδικός Μαθήματος: 8802 (γενήτ. 8800)
Εξάμηνο: 08
Τύπος μαθήματος: ΥΕΚIII
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 4
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 4/
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
• Στην Εποχή της Πληροφορίας, η Σχεδίαση Πληροφορίας είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο που ασχολείται με το πώς μεταφράζεται η πληροφορία και τα δεδομένα σε κατανοητές οπτικές και ακουστικές μορφές, αφηγήσεις και διεπαφές. Η Σχεδίαση Πληροφορίας ασχολείται με την κατανόηση των δεδομένων και των πληροφοριών από τον άνθρωπο. Έχει ουσιαστικά να κάνει με την κατανόηση. Αυτό μπορεί να μεταφράζεται στη λήψη δεδομένων και πληροφοριών και στην αναδιατύπωση τους σε άλλη «γλώσσα» (για παράδειγμα από αριθμούς σε εικόνες) ή σε άλλο μέσον (κάνοντας μια ταινία με κινούμενα σχέδια). Τέτοιοι μετασχηματισμοί απαιτούν συμφωνία μεταξύ του αποστολέα του μηνύματος σχετικά με την ουσία του μηνύματος, καθώς και γνώση σχετικά με τις ικανότητες των δεκτών. Ο πρώτος μετασχηματισμός είναι απαραίτητος για την εξοικείωση του σχεδιαστή πληροφοριών με το θέμα, ο δεύτερος είναι για τον σχεδιαστή πληροφοριών για να μελετήσει τις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τις ικανότητες του κοινού στο οποίο απευθύνεται. Επιπλέον, η Σχεδίαση της Πληροφορίας ασχολείται με την αναζήτηση και την δημιουργία χώρων πληροφορίας (information spaces), που χρησιμοποιούνται στην αναζήτηση, περιήγηση (wayfinding) και μάθηση. • Σημαντικό είναι ότι Σχεδίαση Πληροφορίας ευθυγραμμίζεται με τον κύριο στόχο του IIID, ο οποίος στοχεύει στη μετατροπή των δεδομένων σε πληροφορίες υψηλής ποιότητας για να υποστηρίξει τους ανθρώπους να επιτύχουν στόχους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι στην Σχεδίαση Υπηρεσιών, όπου οι άνθρωποι δεν μπορούν να κατανοήσουν μια πρόταση αξίας, καθώς είναι σπάνια ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, αλλά πληροφορίες. • Θεματικές ενότητες μελετάνε θέματα όπως: • ρόλος της Σχεδίασης Πληροφορίας στην εποχή της πληροφορίας • νέες μορφές γραμματισμού (π.χ. Πληροφοριακός Γραμματισμός- Πληροφοριακή Παιδεία) • απεικόνιση και οπτικοποιήση δεδόμενων και πληροφοριών • περιήγηση και εύρεση διαδρομής (wayfinding) τόσο σε χώρους πληροφορίας όσο και σε φυσικούς χώρους • Μελετώνται από τους φοιτητές οι εφαρμογές της Σχεδίασης Πληροφορίας σε τομείς όπως οι προειδοποιήσεις για την υγεία, οι προσφορές υπηρεσιών, οι συμβάσεις και η περιήγηση και εύρεση διαδρομής. , ενώ πραγματοποιούν πρακτικές ασκήσεις μετατροπής των δεδομένων σε χρήσιμες, κατανοητές και κατάλληλες πληροφορίες. .
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Τα μαθησιακά αποτελέσματα του μάθηματος ‘Σχεδίαση Πληροφορίας’ ευθυγραμμίζονται με τις συστάσεις του Διεθνούς Ινστιτούτου Σχεδίασης Πληροφορίας (IIID) για τα προγράμματα σπουδών στην Σχεδίαση Πληροφορίας (IDX). Ο γενικός στόχος του μαθήματος είναι για τους φοιτητές να μελετήσουν τις θεωρίες και τις μεθόδους που διέπουν την σχεδίαση και την ερμηνεία των πληροφοριών, να λαμβάνουν υπόψη τους νέους τρόπους σχεδίασης και ερμηνείας των πληροφοριών, ώστε να είναι σε θέση να δημιουργήσουν αποτελεσματικά προϊόντα πληροφόρησης για μια σειρά εφαρμογών. Για να επιτευχθεί αυτό, οι φοιτητές θα πρέπει να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά στα ερευνητικά αποτελέσματα: 1. στις δυνατότητες επικοινωνίας του ανθρώπου όσον αφορά την αντίληψη, τη γνωστική επεξεργασία και την ανταπόκριση στις πληροφορίες χρησιμοποιώντας όλες τις αισθήσεις. 2. μελέτες γραμματισμού. Ο γραμματισμός ορίζεται ως η ικανότητα αναγνώρισης, κατανόησης, ερμηνείας, δημιουργίας, επικοινωνίας και υπολογισμού, χρησιμοποιώντας έντυπα και γραπτά υλικά που σχετίζονται με ποικίλα περιβάλλοντα (UNESCO). Επιπλέον, οι μαθητές θα γνωρίσουν τις νεότερες μορφές γραμματισμού, όπως οπτική, πολυμέσα και ψηφιακή παιδεία, καθώς και τους ρόλους που διαδραματίζουν στο Σχεδίαση Πληροφορίας. 3. Ο αυξανόμενος ρόλος της ενημέρωσης στην καθημερινή ζωή των πολιτών και των εργαζομένων. Οι πληροφορίες είναι το αποτέλεσμα της επεξεργασίας, του χειρισμού και της οργάνωσης των δεδομένων με τρόπο που προσθέτει στη γνώση του ατόμου που την λαμβάνει. Οι σχεδιαστές πληροφοριών διευκολύνουν τη μεταφορά γνώσεων o καθιστώντας τις πληροφορίες (προερχόμενες από αυτούς που γνωρίζουν) προσιτές και κατανοητές (από εκείνους που δεν ξέρουν αλλά επιθυμούν να γνωρίζουν) Μετά την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 1. κατανοήσουν και να εξηγήσουν τους λόγους γιατί ορισμένες πληροφορίες δεν έχουν νόημα σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα, για ορισμένους ανθρώπους (κριτική ανάλυση) 2. να κάνουν τεκμηριωμένες προτάσεις που βασίζονται στην τεκμηρίωση σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης (κριτική ανάλυση) 3. να αναπτύσσουν εναλλακτικές προσεγγίσεις στην παροχή πληροφοριών, κατανοώντας βαθιά τις ιδιαίτερες ανάγκες πληροφόρησης (αναγνώριση προβληματικής κατάστασης) 4. να περιγράφουν και να ασκούν στρατηγικές σχεδίασης ή επανασχεδίασης των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων μορφών, περιεχομένων και μέσων, λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεπίδραση του περιεχομένου με το μέσο, και άλλους παράγοντες όπως η διανομή, η αναπαραγωγή, η συντήρηση 5. να ι σχεδιάζουν ή να επανασχεδιασμών «προϊόντα» πληροφοριών (information ‘products’) σε πρότυπες υλοποιήσεις 6. να σχεδιάσουν την αξιολόγηση των προϊόντων αυτών (μεθόδοι ελέγχου των χρηστών) 7. να παραδίδουν τελικά προϊόντα πληροφοριών
Προαπαιτούμενα:
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα.
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Εγχειρίδια του μαθήματος: Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη: Εγχειρίδια του μαθήματος: • Jacobson, R. (Ed) Information Design 1999 MIT Press • Morville, P. & Rosenfeld, L. Information Architecture (3rd Edn) 2006 O’Reilly • Katz, J. Designing Information Human Factors and Common Sense in Information Design (2012)Wiley, • Albers, M.J & Mazur, M.B. (Eds) Content and Complexity: Information Design in Technical Communication 2013 Routledge - Συναφή επιστημονικά περιοδικά: • Information Design Journal Επιλογή ακαδημαϊκών άρθρων kai biblio • Gibson, D. The Wayfinding Handbook: Information Design for Public Places 2009 Princeton Architectural Press • Visocky o’Grady, J & K. The Information Design Handbook (2008) Rotovision • Bhatia, V. Worlds of Written Discourse: A Genre-Based View, Continuum International Publishing Group Ltd • Pontis, S. & Babwahsingh M. (2016) Improving information design practice: A closer look at conceptual design methods, Information Design Journal, 22, (3), 2016, 249-265 • Kielman, J. & Thomas, J., eds. Special issue: foundations and frontiers of visual analytics. Information Visualization 8, 4 (2009) • McGookin, D., Brewster, S &. Priego, P. (2009) Audio bubbles: Employing non-speech audio to support tourist wayfinding Haptic and Audio Interaction Design 41-50 • Waller, R. (1999) Making connections: typography, layout and language, Presentation at Association of Advancement of Artificial Intelligence (AAAI Symposium) available from http://www.aaai.org/Library/Symposia/Fall/1999/fs99-04-002.php • • Waller R and Delin J (2010) Towards a pattern language approach to document description. Paper presented at Multidisciplinary Approaches to Discourse, France, 2010 available from www.simplificationcentre.org.ukpapers/SC4Patterns.pdf/downloads/ • Kress, G. (2004) Reading images: Multimodality, representation and new media Information Design Journal + Document Design 12(2), 110–119 • Van der Waarde, K. (2010) Visual communication for medicines: malignant assumptions and benign design? Visible Language 44.1. pp 40-69 • Koutsourelakis, I & Chorianopoulos, K. (2010) Icons in mobile phones: Comprehensibility differences between older and younger users Information Design Journal 18(1), 22–35 • Petrie, H. Kamollimsakul, S. &Power, C. (2012) Web Accessibility for Older Adults: effects of line spacing and text justification on reading web pages 15th ACM SIGACCESS International Conference on Computers and Accessibility.
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, οι φοιτητές πραγματοποιούν ασκήσεις (30%) και μια ατομική εργασία (20%) = 50% του συνολικού βαθμού τους Στο τέλος του μαθήματος, δίνουν γραπτές εξετάσεις (20%) και υποβάλλουν μια ομαδική εργασία (30%) = 50% Οι φοιτητές αξιολογούνται με δυο τρόπους: διαμορφωτική αξιολόγηση και συμπερασματική αξιολόγηση (formative and summative evaluation) Τις δύο εργασίες (μια ατομική (20%) και μια ομαδική (30%) αποτελούν τη διαμορφωτική αξιολόγηση Οι ασκήσεις που αναλαμβάνονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος και οι γραπτές εξετάσεις στο τέλος του μαθήματος αποτελούν την συμπερασματική αξιολόγηση. Στις γραπτές εξετάσεις, οι φοιτητές απαντούν σε ποικίλους τύπους ερωτήσεων: ερωτήσεις σύντομης απάντησης, ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίωνν Προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης είναι διαθέσιμα τους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας eClass, και στην ηλεκτρονική μορφή του προγράμματος σπουδών εκεί που αναφέρεται το μάθημα.
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνικά
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Πρόσωπο με Πρόσωπο  -  Αρχική   -  Επικοινωνία