Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Βάσεις Δεδομένων

Τίτλος Μαθήματος: Βάσεις Δεδομένων (Data Bases)
Κωδικός Μαθήματος: 8603 (γενήτ. 8600)
Εξάμηνο: 09
Τύπος μαθήματος: ΕΕ
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 4
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 4
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 3/
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
1. Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων 2. Αρχιτεκτονικές Βάσεων Δεδομένων 3. Το σχεσιακό Μοντέλο 4. Ακεραιότητα δεδομένων, κλειδιά και άλλα σχετικά θέματα 5. Κανονικοποιήση 6. Το μοντέλο οντοτήτων/συσχετίσεων 7. Η Γλώσσα SQL 8. Προστασία Δεδομένων και βελτιστοποίηση
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Στο μάθημα αυτό γίνεται εισαγωγή στις καλές τεχνικές σχεδίασης και ανάπτυξης Βάσεων Δεδομένων. Παρουσιάζονται διάφορα μοντέλα δόμησης της πληροφορίας, με έμφαση στο Σχεσιακό Μοντέλο. Παρουσιάζεται η αρχή της Ανεξαρτησίας δεδομένων, η ιδεατή και φυσική οργάνωση ΒΔ και η αρχιτεκτονική πελάτη / εξυπηρέτη. Η σημασιολογική μοντελοποίηση υλοποιείται με το μοντέλο Οντοτήτων-Σχέσεων και με βάση αυτό σχεδιάζονται σχήματα ΒΔ ως παραδείγματα. Γίνεται εισαγωγή στη γλώσσα χειρισμού δεδομένων SQL, στα κλειδιά, στις συσχετίσεις, στις όψεις, στα ευρετήρια, στις δοσοληψίες, στην οπισθοδρόμηση και οριστικοποίηση κλπ. Θίγονται ζητήματα όπως η ακεραιότητα δεδομένων, η ασφάλεια και η κανονικοποίηση. Τέλος παρουσιάζονται πρακτικά παραδείγματα σε εμπορικά Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων.
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Εγχειρίδια του μαθήματος: • - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: • Εγχειρίδια του μαθήματος: • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, C. J. DATE • Θεμελιώδεις αρχές συστημάτων βάσεων δεδομένων, Elmasri Ramez,Navathe Shamkant B. - Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Future Generation Computer Systems - Elsevier Journal of Systems and Software – Elsevier
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Τελική γραπτή εξέταση Εργαστηριακή Εργασία
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνικά
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Εβδομαδιαίες διαλέξεις και εργαστήριο  -  Αρχική   -  Επικοινωνία