Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Οργανωσιακή Συμπεριφορά ***Δεν θα διδαχθεί το 2017

Τίτλος Μαθήματος: Οργανωσιακή Συμπεριφορά ***Δεν θα διδαχθεί το 2017 (Organisational Behaviour)
Κωδικός Μαθήματος: 8502 (γενήτ. 8500)
Εξάμηνο: 08
Τύπος μαθήματος: ΥΕΚIII
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 4
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 4/
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Σκοπός του μαθήματος είναι η σε βάθος κατανόηση φαινομένων δυναμικής των οργανισμών, μέσα από τη μελέτη των τρόπων που τα οργανωσιακά μέλη συμπεριφέρονται μέσα στους οργανισμούς καθώς και των τρόπων που οι οργανισμοί ‘δρουν’ ως κοινωνικές οντότητες. Το μάθημα διαπραγματεύεται ζητήματα οργανωσιακής κουλτούρας, ηγεσίας, ενδο-οργανωσιακών συγκρούσεων καθώς και θέματα που άπτονται της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Στα πλαίσια του μαθήματος, επιχειρείται η ανάλυση πραγματικών σύνθετων οργανωσιακών καταστάσεων.
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων, οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να: • Εφαρμόζουν τις γνώσεις τους σε συγκεκριμένα θέματα οργανωσιακής συμπεριφοράς και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στη μελέτη συγκεκριμέων οργανωσιακών φαινομένων • Σχεδιάζουν και να διεξάγουν έρευνα ερωτηματολογίου σε δείγμα εργαζομένων • Διεξάγουν περιγραφική στατιστική έρευνα καθώς και έρευνα συσχετίσεων μεταβλητών • Να συγγράφουν έκθεση των ευρημάτων/συμπερασμάτων εμπειρικής έρευνας.
Προαπαιτούμενα:
Δεν υπάρχουν
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Εγχειρίδια του μαθήματος: 1. Βακόλα, Μ. & Νικολάου, Ι. (2011). Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά. Αθήνα: Τζωρτζάκης. 2. Greenberg, J. & Baron, R. (2013). Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά. Αθήνα: Gutenberg-Δαρδανός.
  • Συμπληρωματική βιβλιογραφία: 1. Χυτήρης, Λ. (2001). Οργανωσιακή Συμπεριφορά. Αθήνα: Interbooks 2. Zαβλανός (2002). Οργανωτική Συμπεριφορά. Αθήνα: Σταμούλη
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Διαλέξεις, παρουσιάσεις επιστημονικών άρθρων, συζήτηση. Ανάλυση περιπτωσιολογικών μελετών (case studies)
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το βαθμό των γραπτών εξετάσεων καθώς και από το βαθμό δύο εργασιών (παρουσίαση/συζήτηση επιστημονικού άρθρου και διεξαγωγή εμπειρικής έρευνας).
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνική
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Φυσική παρουσία  -  Αρχική   -  Επικοινωνία