Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Εκτυπωτική

Τίτλος Μαθήματος: Εκτυπωτική (Printing & Typography)
Κωδικός Μαθήματος: 8403 (γενήτ. 8400)
Εξάμηνο: 08
Τύπος μαθήματος: ΕΕ
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 4
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 4
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 3/
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται βασικά θέματα σχετικά με την τυπογραφία και τις διαφορετικές μεθόδους εκτύπωσης. Αναφέρονται τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για τις εκτυπώσεις, οι διαδικασίες καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε περίπτωσης και άλλα σχετικά θέματα. Επίσης, περιλαμβάνονται ασκήσεις που αφορούν στο σχεδιασμό μακέτας διαφορετικών μέσων οπτικής επικοινωνίας όπως εφημερίδα, βιβλίο, περιοδικό έως την τελική του εκτύπωση.
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση βασικών ζητημάτων τέχνης και τεχνολογίας έτσι ώστε ο σπουδαστής να μπορεί να συμβάλλει ενεργά στο σχεδιασμό και την εκτύπωση έντυπων υλικών. Έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων σε κάποιο γνωστικό πεδίο, η οποία βασίζεται στη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευσή τους και, ενώ υποστηρίζεται από επιστημονικά εγχειρίδια προχωρημένου επιπέδου, περιλαμβάνει και απόψεις που προκύπτουν από σύγχρονες εξελίξεις στην αιχμή του γνωστικού τους πεδίου. • Είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη γνώση και την κατανόηση που απέκτησαν με τρόπο που δείχνει επαγγελματική προσέγγιση της εργασίας ή του επαγγέλματός τους και διαθέτουν ικανότητες που κατά κανόνα αποδεικνύονται με την ανάπτυξη και υποστήριξη επιχειρημάτων και την επίλυση προβλημάτων στο πλαίσιο του γνωστικού τους πεδίου. • Έχουν την ικανότητα να συγκεντρώνουν και να ερμηνεύουν συναφή στοιχεία (κατά κανόνα εντός του γνωστικού τους πεδίου) για να διαμορφώνουν κρίσεις που περιλαμβάνουν προβληματισμό σε συναφή κοινωνικά, επιστημονικά ή ηθικά ζητήματα. • Είναι σε θέση να κοινοποιούν πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις τόσο σε ειδικευμένο όσο και σε μη-εξειδικευμένο κοινό. • Έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που τους χρειάζονται για να συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας.
Προαπαιτούμενα:
Κανένα
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Εγχειρίδια του μαθήματος: Σκέψεις για την θεωρία και την πράξη της Χαρακτικής και των εικαστικών εκτυπώσεων ΣΑΧΙΝΗΣ ΞΕΝΗΣ Εκδ. Διάπλαση Print Workshop: Hand-Printing Techniques and Truly Original Projects, by Christine Schmidt
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Δημιουργικές Εργασίες και Δημόσια Παρουσίαση
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνική και Αγγλική εφόσον απαιτείται
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Πρόσωπο με πρόσωπο  -  Αρχική   -  Επικοινωνία