Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Γνωστική επιστήμη

Τίτλος Μαθήματος: Γνωστική επιστήμη (Cognitive Science)
Κωδικός Μαθήματος: 8152 (γενήτ. 8150)
Εξάμηνο: 06
Τύπος μαθήματος: Υ
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 5
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 4/
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
H Γνωστική Επιστήμη ως ένα ευρύ πεδίο έρευνας που χρησιμοποιεί πόρους από τη ψυχολογία, τη φιλοσοφία, τη γλωσσολογία, την τεχνητή νοημοσύνη και την νευροεπιστήμη αποσκοπεί στην περιγραφή του τρόπου ανάπτυξης/ εξέλιξης της γνώσης και την ανάδυση ενός μοντέλου λειτουργίας της ανθρώπινης σκέψης. Στα πλαίσια του μαθήματος, δίνεται έμφαση στην κατανόηση της νοητικής δραστηριότητας όπως αυτή αναδύεται στο πραγματικό πλαίσιο δράσης. Οι θεματικές ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν: 1. Εισαγωγή: Ιστορία της Γνωστικής Επιστήμης 2. Μάθηση και μνήμη 3. Σχήματα για δράση πριν τη δράση 4. Νοητικές αναπαραστάσεις 5. Άδηλη γνώση 6. Αντίληψη και δράση 7. Ενσώματο γιγνώσκειν 8. Η νόηση στην καθημερινή ζωή 9. Η ανθρώπινη σκέψη και δράση μέσα στον κόσμο 10. Η δραστηριότητα και το τέχνημα 11. Μοντελοποίηση με λειτουργικά μορφώματα τεχνημάτων 12. Κοινότητες εργασίας και πρακτικές
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Οι φοιτητές μπορούν να: - Περιγράψουν τα διαφορετικά επίπεδα διαστρωμάτωσης της ανθρώπινης συμπεριφοράς σύμφωνα με το ερμηνευτικό πλαίσιο τριών κύριων προσεγγίσεων (συμπεριφορισμός, γνωστική θεωρία και θεωρίας της δραστηριότητας), για την αναγνώριση της διαδικασία γέννησης και οικειοποίησης τεχνημάτων, και κατ’ επέκταση της παρατηρούμενης συμπεριφοράς - Προσδιορίσουν τις έννοιες «αντικείμενο» (παρόν-ανά-χείρας, έτοιμο-ανά-χείρας), «τέχνημα» και «σύμπλεγμα τεχνημάτων» ως σημεία αφετηρίας για την προσέγγιση πολύπλοκων φαινομένων όπως η συνείδηση και η προθετικότητα - Διεξάγουν φυσική παρατήρηση μιας επιτελούμενης δραστηριότητας, γνωρίζοντας πως να σχεδιάσουν το πρωτόκολλο έρευνας καθώς επίσης και να προσδιορίσουν τα κατάλληλα μέσα καταγραφής βάσει της κατανόησης των απαιτήσεων, ιδιαιτεροτήτων κάθε πεδίου μελέτης - Αναλύσουν φαινομενολογικά τη δραστηριότητα των ανθρώπων, με τη χρήση video, με σκοπό την αναγνώριση μοτίβων συμπεριφοράς και των «μονάδων ανάλυσης» των εν λόγω μοτίβων - Μοντελοποιήσουν τη νοητική δραστηριότητα και τους τρόπους επίτευξης συγκεκριμένων στόχων, με απώτερο σκοπό τη σχεδίαση «ενιαίων γνωστικών συστημάτων»
Προαπαιτούμενα:
Κανένα
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Εγχειρίδια του μαθήματος: - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: Μερλώ-Πόντυ, Μ. (2016). Φαινομενολογία της Αντίληψης. Κ. Καψαμπέλη (μετ.). Αθήνα: Νήσος. Vygotsky, L.S. (1997). Νους στην Κοινωνία: Η ανάπτυξη των Ανώτερων Ψυχολογικών Διαδικασιών. Σ. Βοσνιάδου (επιμ.). Αθήνα: Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός. Hutchins, E. (1995). Cognition in the Wild. London: The MIT Press. Shapiro, L.A. (2011). Embodied Cognition. New York, NY: Routledge. - Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Cognitive Science Trends in Cognitive Science
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Η διδακτική διαδικασία που ακολουθείται περιλαμβάνει ποικίλες μαθησιακές δραστηριότητες και μεθόδους διδασκαλίας. Ειδικότερα, στις διαλέξεις περιλαμβάνονται μελέτες φαινομενολογικής ανάλυσης από ποικίλα πεδία δραστηριότητας (π.χ. δημιουργία αντικειμένων από μέταλλο, ύφασμα, κατασκευή μουσικών οργάνων, παιχνίδια όπως Tetris, σκάκι) ενθαρρύνοντας τους φοιτητές να κατανοήσουν αφηρημένες θεωρητικές έννοιες μέσα από οικείες σε αυτούς δραστηριότητες που επιτελούνται σε πραγματικά εργασιακά περιβάλλοντα. Επιπλέον, οι φοιτητές ενθαρρύνονται στην απόκτηση βιωματικής γνώσης μέσα από μια ομαδική εργασία που αφορά τη μελέτη δραστηριότητας σε πραγματικό πεδίο, και εξελίσσεται σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Η αξιολόγηση γίνεται στα Ελληνικά. Μέθοδοι αξιολόγησης: α) Γραπτή εξέταση με Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυσης Προβλημάτων και β) Έκθεση/Αναφορά. Τα κριτήρια αξιολόγησης προσδιορίζονται ρητώς στους φοιτητές στην αρχή κάθε εξαμήνου και επίσης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνικά
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Πρόσωπο με Πρόσωπο  -  Αρχική   -  Επικοινωνία