Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Κοινωνιολογία ***Δεν θα διδαχθεί το 2017

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνιολογία ***Δεν θα διδαχθεί το 2017 (Sociology)
Κωδικός Μαθήματος: 8102 (γενήτ. 8100)
Εξάμηνο: 08
Τύπος μαθήματος: ΕΕ
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 4
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 4
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 3/
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Το μάθημα εισάγει τους φοιτητ-ές, ριες στις βασικές έννοιες, ερωτήματα και προσεγγίσεις που σχετίζονται με τη την κοινωνιολογική μελέτη. Στόχος του μαθήματος είνα ιη κατανόηση της έννοιας ‘κοινωνιολογική φαντασία’ σε επίπεδο ατομικής και της συλλογικής δράσης. Στα πλαίσια του μαθήματος θα εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο η επιστήμη της Κοινωνιολογίας, μέσα από τα βασικά θεωρητικά παραδείγματα (δομο-λειτουργισμός, θεωρία συγκρούσεων, συμβολική διάδραση) αναλύει έννοιες όπως: κοινωνική μεταβολή, θεωρίες κοινωνικοποίησης, κοινωνική στρωμάτωση και τυπικές, άτυπες και σύγχρονες οργανώσεις, κοινωνικές ομάδες. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εξέταση μεθόδων κοινωνιολογικής έρευνας.
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Μετά το τέλος των μαθημάτων, οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να: • Κατανοούν/αναλύουν κοινωνιολογικά φαινόμενα υιοθετώντας την αρχή της ‘κοινωνιολογικής φαντασίας’ • Σχεδιάζουν και διεξάγουν έρευνα χρησιμοποιώντας κοινωνιολογικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις • Αναλύουν και ερμηνεύουν τα ευρήματα της έρευνας • Συγγράφουν έκθεση των ευρημάτων/συμπερασμάτων της εμπειρικής έρευνας
Προαπαιτούμενα:
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Εγχειρίδια του μαθήματος: 1. Ηughes M. & Kroehler C. (2007). Kοινωνιολογία: Οι βασικές έννοιες. Αθήνα: Κριτική 2. Giddens, A. (2002). Aθήνα: Gutenberg-Δαρδανός
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Διαλέξεις, παρουσιάσεις επιστημονικών άρθρων, συζήτηση
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το βαθμό των γραπτών εξετάσεων καθώς και από το βαθμό δύο εργασιών (παρουσίαση/συζήτηση επιστημονικού άρθρου και διεξαγωγή εμπειρικής έρευνας).
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνική
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Φυσική παρουσία  -  Αρχική   -  Επικοινωνία