Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Επιχειρηματικότητα

Τίτλος Μαθήματος: Επιχειρηματικότητα (Entrepreneurship)
Κωδικός Μαθήματος: 8012 (γενήτ. 8010)
Εξάμηνο: 06
Τύπος μαθήματος: Υ
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 5
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 4/
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Πρόκειται για διατμηματικό μάθημα με ύλη καθορισμένη από τη μονάδα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι φοιτητές εισάγονται σε έννοιες άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας με τεκμηριωμένο και επιστημονικό τρόπο. Αναλύονται θέματα ίδρυσης και λειτουργίας μιας επιχείρησης βάσει στόχων και δίνονται στοιχεία για τη λήψη αποφάσεων σε θέματα προσωπικού, διαπραγματεύσεων, χρηματοδότησης και αξιολόγηση βιωσιμότητας μιας επιχείρησης. Αναλύονται θέματα ίδρυσης και λειτουργίας μιας επιχείρησης βάσει στόχων και δίνονται στοιχεία για τη λήψη αποφάσεων σε θέματα προσωπικού, διαπραγματεύσεων, χρηματοδότησης και αξιολόγηση βιωσιμότητας μιας επιχείρησης. Οι 13 ενότητες του μαθήματος περιγράφονται συνοπτικά στον κατωτέρω πίνακα. Αρ. Διάλεξης Τίτλος 1η Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα 2η Δημιουργικότητα & Καινοτομία – Αναγνώριση Ευκαιριών 3η Επιχειρηματικότητα, Επιχειρηματικό Περιβάλλον, Ηγεσία & Management 4η Γενική Εισαγωγή στα Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plan) 5η Στοιχειοθέτηση της «νέας αξίας» 6η Ανάλυση Αγοράς - Τεχνικές και Εργαλεία 7η Προώθηση & Πωλήσεις (Marketing & Sales) 8η Χωροθέτηση νέας Επιχείρησης 9η Στελέχωση & Ανθρώπινο Δυναμικό νέας επιχείρησης 10η Διαπραγματεύσεις & Δικτύωση 11η Νομικό πλαίσιο λειτουργίας νέας επιχείρησης 12η Χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας 13η Αξιολόγηση Βιωσιμότητας
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Οι φοιτητές εισάγονται σε έννοιες άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας με τεκμηριωμένο και επιστημονικό τρόπο. Εκτός από την κατανόηση των θεωρητικών εννοιών, έμφαση δίνεται στη σωστή τεκμηρίωση ενός επιχειρησιακού σχεδίου, ώστε να είναι εφικτό και επομένως βιώσιμο κατά την υλοποίησή του.
Προαπαιτούμενα:
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Εγχειρίδια του μαθήματος: Όλες οι ενότητες του περιεχομένου του μαθήματος καλύπτονται από σημειώσεις τις οποίες έχουν συντάξει οι διδάσκοντες του μαθήματος που συμμετέχουν στην Ακαδημαϊκή Επιτροπή και προέρχονται από όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
  • Συμπληρωματική βιβλιογραφία: Παρέχεται ιδιαίτερα σημαντικός αριθμός διαδικτυακών βοηθημάτων που καλύπτει δέκα θεματικές ενότητες και δέκα μελέτες περίπτωσης, εκτός από τις γενικές ενότητες που καλύπτονται στις διαλέξεις.
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Το μάθημα περιλαμβάνει τρεις ώρες θεωρίας την εβδομάδα. Η θεωρία διεξάγεται υπό τύπον διαλέξεων όπου αφιερώνεται επαρκής χρόνος στη σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου κατάλληλα τεκμηριωμένου. Παρέχεται ιδιαίτερα σημαντικός αριθμός διαδικτυακών βοηθημάτων που καλύπτει δέκα θεματικές ενότητες και δέκα μελέτες περίπτωσης, εκτός από τις γενικές ενότητες που καλύπτονται στις διαλέξεις.
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Στο πλαίσιο του μαθήματος συντάσσεται από όλους τους φοιτητές ένα πλήρες επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο αποτελεί το 80% της τελικής βαθμολογίας και 20% αντιστοιχεί στη βαθμολογία της τελικής εξέτασης
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνικά (Αγγλικά όταν εγγράφονται φοιτητές ERASMUS)
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Φυσική παρουσία  -  Αρχική   -  Επικοινωνία