Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Μέθοδοι Σχεδιασμού Κίνησης & Αυτόνομες Κινούμενες Μονάδες ***Δεν θα διδαχθεί το 2017

Τίτλος Μαθήματος: Μέθοδοι Σχεδιασμού Κίνησης & Αυτόνομες Κινούμενες Μονάδες ***Δεν θα διδαχθεί το 2017 (Motion Design Methods & Autonomous Moving Units)
Κωδικός Μαθήματος: 7802 (γενήτ. 7800)
Εξάμηνο: 09
Τύπος μαθήματος: ΕΕ
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 4
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 4
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 3/
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή του φοιτητή στις σύγχρονες προσεγγίσεις σχεδιασμού κίνησης αυτόνομων κινούμενων μονάδων και ρομποτικών βραχιόνων. Θα παρουσιαστούν οι βασικές έννοιες και μέθοδοι που περιλαμβάνουν: (a) χάρτες διαδρομών, δυναμικά πεδία, αποσύνθεση σε κελιά καθώς και (b) ευρετικές μεθόδους. Έμφαση θα δοθεί σε θέματα που αφορούν τη μεταφορά φορτίων σε εργοστασιακό περιβάλλον και στις αλληλεπιδράσεις της κινούμενης μονάδας με το περιβάλλον του και κυρίως στην αλληλεπίδραση ανθρώπου-ρομπότ.
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, περιγραφικού δείκτη 6 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση: • Να κατανοούν τις βασικές αρχές της Σχεδιασμού Κίνησης Αυτόνομων Μονάδων • Να επιλύουν προβλήματα που σχετίζονται με τον σχεδιασμό κίνησης ρομποτικών βραχιόνων και ρομποτικών οχημάτων. Σκοπός του μαθήματος μέσω των διαλέξεων και εργαστηριακών ασκήσεων, είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τα αναλυτικά μαθηματικά εργαλεία που υπεισέρχονται στη μελέτη κλασσικών μεθόδων σχεδιασμού κίνησης αυτόνομων συστημάτων, η αφομοίωση και κατανόηση στην πράξη των λειτουργιών και του τρόπου ελέγχου ενός αυτόνομου συστήματος, σε συνδυασμό με το εργαστήριο του μαθήματος. Κατά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αναπτύξει τις απαραίτητες ακαδημαϊκές δεξιότητες για την κατανόηση των μεθόδων σχεδιασμού κίνησης και τις εφαρμογές τους σε διάφορες ερευνητικές περιοχές.
Προαπαιτούμενα:
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα.
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Εγχειρίδια του μαθήματος: - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 1) Υπολογιστική Γεωμετρία: Μια σύγχρονη Αλγοριθμική Προσέγγιση, Γιάννης Ζ. Εμίρης, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2008 2) Τεχνητή Νοημοσύνη: Μια σύγχρονη προσέγγιση, Stuart Russell, Peter Norvig, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2005 3) Μatlab 6.5, Παπαρίζος Κωνσταντίνος, Εκδόσεις ΖΥΓΟΣ - Ιωάννης Μάρκου & Υιος Ο.Ε., 2004. - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνικά Γραπτή τελική εξέταση (100%) οι οποίες αφορούν την κατανόηση της θεωρίας και σε επίλυση προβλημάτων.
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνική
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Πρόσωπο με Πρόσωπο  -  Αρχική   -  Επικοινωνία