Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Πολυπλοκότητα σχεδιαστικών διεργασιών ***Δεν θα διδαχθεί το 2017

Τίτλος Μαθήματος: Πολυπλοκότητα σχεδιαστικών διεργασιών ***Δεν θα διδαχθεί το 2017 (Complex design and interactive processes)
Κωδικός Μαθήματος: 7652 (γενήτ. 7650)
Εξάμηνο: 09
Τύπος μαθήματος: ΕΕ
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 4
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 4
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 3/
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Το μάθημα εκτείνεται από την κλασσική μηχανιστική σχεδίαση στη σχεδίαση βάσει της κυβερνητικής 2ης τάξης και το ρόλο των σημειωτικών διεργασιών στη σχεδίαση, στις προχωρημένες θεωρήσεις και μοντέλα HCI με έμφαση στο ρόλο και τη θέση των συναισθημάτων (emotions) και της αισθητικής (aesthetics) στη σχεδιαστική διεργασία, μέχρι και την εισαγωγή μεθοδολογιών και παραδειγμάτων συστημικής/ολιστικής παρέμβασης σε προβλήματα οργανωσιακής σχεδίασης. Το μάθημα πραγματεύεται τους τρόπους με τους οποίους οι διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις προσπαθούν να ικανοποιήσουν βασικές και θεμελιώδεις απαιτήσεις/προδιαγραφές της σχεδιαστικής διεργασίας, όπως για παράδειγμα η γνωστική διάσταση της, η αυτονομία, η αλληλεπιδραστικότητα, το ασαφές, ασθενώς ορισμένο και ανοικτο-κλεισμένο και το μελλοντικά-προσδοκούμενο της σχεδιαστικής διεργασίας, το γεγονός ότι το περιεχόμενο της σχεδίασης δεν αφορά άμεσα στο τεχνούργημα, θεωρητικά μοντέλα σε επίπεδο γνωστικών διεργασιών και λειτουργιών νευροφυσιολογίας αναφορικά με το ρόλο των συναισθημάτων και της αισθητικής στη σχεδιαστική διεργασία κτλ.
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Πρωτεύων στόχος του μαθήματος είναι η ανάλυση και μελέτη της σχεδιαστικής διεργασίας με ιδιαίτερη έμφαση στην αλληλεπίδραση, τις συνέπειές της, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της, έτσι ώστε να μπορεί να διαμορφώσει ο φοιτητής μια πλήρη εικόνα αναφορικά με τη σχεδιαστική διεργασία και με τις διάφορες προσπάθειες διαμόρφωσης θεωριών σχεδίασης. Δευτερεύων στόχος του μαθήματος η σε βάθος ανάλυση της σχεδιαστικής διεργασίας καθώς και η μελέτη της σε γνωστικό επίπεδο με έμφαση στις αντίστοιχες γνωστικές λειτουργίες, με παράλληλη επιστημολογική επεξήγηση μυθοποιημένων συναφών ιδιοτήτων όπως π.χ. η δημιουργικότητα, η αισθητική κρίση, κτλ.
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Η εξέταση του μαθήματος αποτελείται από γραπτή εξέταση και εργασία. Ο τελικός βαθμός προκύπτει κατά 40% από το βαθμό της εργασίας και 60% από το βαθμό των γραπτών εξετάσεων  -  Αρχική   -  Επικοινωνία