Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Ειδικά Θέματα Υλικών

Τίτλος Μαθήματος: Ειδικά Θέματα Υλικών (Advanced Materials)
Κωδικός Μαθήματος: 7353 (γενήτ. 7350)
Εξάμηνο: 07
Τύπος μαθήματος: ΕΕ
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 4
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 4
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 3/
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Ιδιότητες και δομή σύνθετων υλικών Ιδιότητες και μηχανική αφρώδων υλικών Ιδιότητες και μικροδομή σχηματομνημονικών υλικών Ιξωδελαστική συμπεριφορά πολυμερών Θερμοδυναμική υλικών Κινητική διεργασιών στα υλικά Κβαντομηχανική ερμηνεία θερμικών και ηλεκτρικών ιδιοτήτων υλικών
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
περιγραφή των εννοιών του μαθήματος, αναγνώριση των ιδιοτήτων και απόδοσή τους στην δομή διάκριση μεταξύ των εννοιών του μαθήματος, εξήγηση των ιδιοτήτων με βάση την δομή συνδυασμός των εννοιών του μαθήματος, ανάπτυξη μιας εφαρμογής υλικού βάσει των ιδιοτήτων του σύνθεση των εννοιών του μαθήματος ώστε να απαντηθούν τεχνικά προβλήματα
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Εγχειρίδια του μαθήματος: - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: Fibrous Materials, Krishan K. Chawla Cellular Solids: Structure and Properties, Lorna J. Gibson and Michael F. Ashby Steels: Microstructure and Properties, Harry Bhadeshia and Robert Honeycombe Relaxation Phenomena in Polymers, Shiro Matsuoka Introduction to Modern Statistical Mechanics, David Chandler Solid State Physics, Neil Ashcroft and N. David Mermin Thermodynamics and Kinetics in Materials Science: A Short Course, Boris S. Bokstein, Mikhail I. Mendelev, David J. Srolovitz - Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Advanced Materials Nature Materials Materials Today Progress in Materials Science Journal of Composite Materials
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Η αξιολόγηση γίνεται γραπτά μέσω εργασιών κατά την διάρκεια του εξαμήνου. Η γλώσσα αξιολόγησης είναι τα Ελληνικά ή τα Αγγλικά.
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνικά/ Αγγλικά
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Πρόσωπο με Πρόσωπο  -  Αρχική   -  Επικοινωνία