Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Στούντιο 7β - Detail Product Design

Τίτλος Μαθήματος: Στούντιο 7β - Detail Product Design (Studio 7b - Detail Product Design)
Κωδικός Μαθήματος: 7323 (γενήτ. 7323)
Εξάμηνο: 09
Τύπος μαθήματος: ΥΕΚII
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 8
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 6
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: /6
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Στο εργαστηριακό μάθημα Στούντιο 7Β / Detail Product Design, οι φοιτήτριες/ές καλούνται να εργασθούν σε επίπεδο που προσομοιάζει την επαγγελματική πρακτική σε πραγματικές συνθήκες. Το Studio 7b είναι ένα μάθημα εξειδίκευσης της Β’ Κατεύθυνσης του προγράμματος σπουδών που εστιάζει στα βασικότερα στάδια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος, όπως αυτά αναλύονται στη φάση της προκαταρτικής και λεπτομερούς σχεδίασης. Ειδικότερα, οι φοιτήτριες/ές έχοντας γνωρίσει σε προηγούμενα εξάμηνα τις απαραίτητες μεθοδολογίες προκαταρκτικής σχεδίασης καθώς και τις βασικές θεωρίες που αφορούν στη σχεδίαση με υπολογιστή (CAD), στη μηχανική ανάλυση (CAE), στην επιλογή υλικών και στη σχεδίαση της κατασκευαστικής διαδικασίας ενός προϊόντος (CAM), στο Studio 7b καλούνται να χρησιμοποιήσουν και να συνδυάσουν τις παραπάνω γνώσεις ώστε μέσα από την κατάλληλη έρευνα και μελέτη να οδηγηθούν στην παραγωγή μίας ολοκληρωμένης, καινοτόμου και βιώσιμης σχεδιαστικής πρότασης. Προς αυτή την κατεύθυνση η επαγγελματική πρακτική και η θεωρία σχεδίασης συνδέονται σε μία ολοκληρωμένη διαδικασία σχεδίασης η οποία δίνει έμφαση τόσο στην μεθοδολογία όσο και στην εγκυρότητα του τελικού αποτελέσματος. Τα θέματα εργασιών αφορούν προϊόντα και συστήματα συνδεδεμένα με τις σύγχρονες τάσεις στην αγορά και την κοινωνία, ενώ είναι συχνά διαμορφωμένα σε συνεργασία με την βιομηχανία, αποσκοπώντας στη διασύνδεση των φοιτητών με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Πρωτεύων στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την ευρύτερη διαδικασία ανάπτυξης ενός υλικού προϊόντος (Product Development) σε συνθήκες που πλησιάζουν τα πραγματικά δεδομένα της αγοράς εργασίας. Ως αποτέλεσμα της μαθησιακής διαδικασίας οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να: • Προσαρμόσουν στις απαιτήσεις του σχεδιαστικού έργου και να διαχειριστούν αυτόνομα την ολοκληρωμένη διαδικασία σχεδίασης προϊόντων. • Να συνεργαστούν με τον αγοραστή του σχεδίου, τους χρήστες και ειδικούς σε διαφορετικά στάδια του κύκλου ζωής του προϊόντος με σκοπό την ανατροφοδότηση της διαδικασίας με δεδομένα υψηλής εγκυρότητας. • Να δημιουργήσουν και να αξιολογήσουν καινοτόμα προκαταρκτικά σχέδια τα οποία να ενσωματώνουν την μηχανική, τα υλικά και την κατασκευασιμότητα. • Να αναπτύξουν ένα λεπτομερές ψηφιακό μοντέλο του προϊόντος ακολουθώντας τους κανόνες της παραμετρικής μοντελοποίησης. • Να εντοπίσουν τα κατάλληλα υλικά για το λεπτομερές τελικό σχέδιο του προϊόντος τους. • Να μελετήσουν και να αναλύσουν τις μηχανικές ιδιότητες του προϊόντος με στόχο τη βελτιστοποίησή του τελικού λεπτομερούς σχεδίου. • Να λάβουν υπόψη τους κατασκευαστικά ζητήματα προϊόντος και να καθορίσουν τις διαδικασίες παραγωγής.
Προαπαιτούμενα:
Μαθήματα Στούντιο I-V, Μαθήματα Β’ Κατεύθυνσης
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Εγχειρίδια του μαθήματος: - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 1. Συστήματα CAD/CAM και Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση, Ν.Α Μπιλάλης, Ε. Μαραβελάκης, Εκδόσεις Κριτική, 2014, Έκδοση: 2η έκδ./2014 2. Mastering CAD/CAM, Ibrahim Zeid. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12867099 3. Βασικές Αρχές Συστημάτων CAD/CAM/CAE, Kunwoo Lee, Εκδόσεις Κλειδάριθμος ΕΠΕ, 1η/2009, ISBN: 978-960-461-139-3.
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Η αξιολόγηση γίνεται στα Ελληνικά.
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνικά
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Πρόσωπο με Πρόσωπο  -  Αρχική   -  Επικοινωνία