Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Στούντιο 7α - Σχεδίαση Διαδραστικών Συστημάτων

Τίτλος Μαθήματος: Στούντιο 7α - Σχεδίαση Διαδραστικών Συστημάτων (Studio 7a - Interactive Systems Design)
Κωδικός Μαθήματος: 7313 (γενήτ. 7313)
Εξάμηνο: 09
Τύπος μαθήματος: ΥΕΚI
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 8
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 6
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: /6
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Το μάθημα ολοκληρώνει τις γνώσεις και δεξιότητες που έχουν αποκτήσει οι φοιτητές από τα μαθήματα κορμού και της 1ης κατεύθυνσης (Σχεδίαση Διαδραστικών Συστημάτων) στο στόχο της ανάπτυξης ενός αυθεντικού έργου (project) που μπορεί να περιλαμβάνει και τη συμμετοχή εξωτερικών του τμήματος χρηστών και πελατών. Κάθε χρόνο η θεματική των έργων είναι διαφορετική. Για παράδειγμα το 2014 ήταν το έξυπνο σπίτι και το 2015 οι διαδραστικές τεχνολογίες με έμπνευση τη πολιτιστική κληρονομιά. Σημαντικά στοιχεία του μαθήματος περιλαμβάνουν: - Δημιουργική χρήση μεθόδων και εργαλείων για την εμπειρική έρευνα, σχεδίαση και αξιολόγηση που έχουν διδαχθεί οι φοιτητές σε υποχρεωτικά μαθήματα όπως η Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή, Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων, Διαδραστική Σχεδίαση, Γνωστική Επιστήμη. - Εφαρμογή διαδραστικών τεχνολογιών που έχουν διδαχθεί οι φοιτητές στα υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης: Σχεδίαση για Όλους, Ψηφιακές Μορφές Αφήγησης, Προηγμένες Τεχνολογίες Αλληλεπίδρασης και Εφαρμογές, Σχεδίαση και Προγραμματισμός για τον Παγκόσμιο Ιστό, Σχεδίαση και Προγραμματισμός Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές, Εικονική Πραγματικότητα. - Επαναληπτική διαδικασία εφαρμογής μεθόδων έρευνας, σχεδίασης, πρωτοτυποποίησης, αξιολόγησης.
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα θα αποκτήσουν εμπειρία: - Εφαρμογής σχεδιαστικών μεθόδων σε ένα αυθεντικό πλαίσιο. - Πρωτοτυποποίησης εφαρμογών με διαδραστικές τεχνολογίες αιχμής - Αξιολόγησης πρωτοτύπων με επίκεντρο τον χρήστη.
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Εγχειρίδια του μαθήματος:  Κουτσαμπάσης, Π. (2011) Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή: Αρχές, Μέθοδοι και Παραδείγματα. Εκδόσεις Κλειδάριθμος. - Κουτσαμπάσης, Π. (2015) Αξιολόγηση Διαδραστικών Συστημάτων με Επίκεντρο τον Χρήστη: Ευχρηστία, Προσβασιμότητα, Συνεργατική Εργασία και Εμπειρία του Χρήστη. Ελληνικός Σύνδεσμος Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. https://repository.kallipos.gr/handle/11419/2765 - Βοσινάκης Σπύρος (2015) Εικονικοί Κόσμοι: Σύγχρονες Προσεγγίσεις, Εφαρμογές και Ανάπτυξη σε Περιβάλλον OpenSimulator. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα. - Albert, W., & Tullis, T. (2013). Measuring the user experience: collecting, analyzing, and presenting usability metrics. Newnes. - Cooper, A., Reimann, R., & Cronin, D. (2007). About face 3: the essentials of interaction design. John Wiley & Sons. - Goodman, E. Kuniavsky, M. Moed, A. (2012). Observing the user experience: a practitioner's guide to user research. Morgan kaufmann. - Hanington, B., & Martin, B. (2012). Universal methods of design: 100 ways to research complex problems, develop innovative ideas, and design effective solutions. Rockport Publishers. - Preece, J., Sharp, H., & Rogers, Y. (2015). Interaction Design-beyond human-computer interaction. John Wiley & Sons. - Συναφή επιστημονικά περιοδικά: ACM Transactions on Computer-Human Interaction (ACM). Behaviour and Information Technology (Taylor & Francis). Human–Computer Interaction (Taylor & Francis). Interacting with Computers (Elsevier; British Computer Society). International Journal of Human–Computer Interaction (Taylor & Francis). International Journal of Human–Computer Studies (Elsevier). Journal of Usability Studies (Usability Professionals’ Association). ACM Interactions (magazine, ACM). CoDesign: the International Journal of CoCreation in Design and the Arts (Taylor & Francis). Design Issues (MIT Press). Design Studies (Elsevier).
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Εργασίες (100%): Project report(s), Διαδραστικό πρωτότυπο, Παρουσιάσεις στην τάξη, Βίντεο, Αφίσα, Wiki entry (article). Οι φοιτητές λαμβάνουν αναλυτική έκθεση αξιολόγησης των παραδοτέων του έργου τους. Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνικά.
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνικά
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Πρόσωπο με Πρόσωπο  -  Αρχική   -  Επικοινωνία